Chính quyền địa phương cần bám sát thực tiễn đễ hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho người dân
  
 Bản in]