Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
  
 Bản in]