100% ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 đã được UBND tiếp thu và trả lời
  
Cập nhật:07/12/2018 11:27:38 SA
Tại kỳ họp thứ 7, báo cáo về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh cho biết: 100% (106 kiến nghị) kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 do Thường trực HĐND tỉnh chuyển sang đã được UBND tỉnh tiếp thu và trả lời.

Theo đó, thực hiện việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tiếp thu 100% kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và ban hành Kế hoạch giao các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định. Trong đó, phân công cụ thể những kiến nghị của cử tri, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu việc trả lời, giải quyết.

Cụ thể: Có 59 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời, xác định lộ trình, kế hoạch cụ thể để thông tin đến cử tri, cơ bản là thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương; 14 kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời nhưng đang trong giai đoạn triển khai thực hiện, qua nội dung trả lời UBND tỉnh cũng đã thông tin đến cử tri những nội dung cần thiết về lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành; 18 kiến nghị được UBND tỉnh trả lời nhưng còn khó khăn về nguồn lực và 8 kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết cũng đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan có văn bản kiến nghị các Bộ ngành, Trung ương xem xét giải quyết.

Đáng chú ý là, có 07 kiến nghị thuộc nhóm giải pháp, UBND tỉnh đã trả lời cử tri, đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm và có nhiều giải pháp đồng bộ để kiểm soát tình hình như: Tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt trên vùng biển và vùng Phá Tam Giang của địa bàn tỉnh; tình trạng khai thác cát sạn trái phép; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm; vấn đề ô nhiễm môi trường; công tác quản lý hoạt động ca Huế trên sông Hương, công tác phòng, chống tham nhũng. Một số kiến nghị của cử tri được các sở, ban, ngành giải quyết cơ bản như: việc khắc phục, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi tưới tiêu nước cho địa bàn nông thôn; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm đối với tình trạng khai thác cát sạn trái phép...

Theo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, mặc dù UBND tỉnh và các sở, ngành đã quan tâm và trả lời cụ thể từng vấn đề theo ý kiến của cử tri. Song công tác giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế; một số nội dung còn trả lời chung chung, không rõ kết quả thực hiện... Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi Nhân dân trong tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để đảm bảo việc tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và đúng lộ trình đã đề ra. Các nội dung trả lời kiến nghị cử tri cần rõ kết quả, tiến độ thực hiện, phù hợp với kiến nghị của cử tri, phù hợp thực tế, đúng quy định của pháp luật; những nội dung kiến nghị của cử tri về đầu tư hạ tầng, kỹ thuật đang khó khăn nguồn lực chưa được bố trí vốn cần thông tin cụ thể cho cử tri được biết và chia sẻ chung với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, quan tâm hơn nữa tới việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đánh giá để các ngành, các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm đúng mức tới công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri; có hình thức xử lý đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không đề cao trách nhiệm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, gây bức xúc cho cử tri.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]