Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021
  
Cập nhật:28/01/2021 9:30:28 SA
Tại hội nghị ký kết giao ước thi đua
Tại hội nghị ký kết giao ước thi đua
Chiều ngày 27/01/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Căn cứ chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và trên cơ sở nội dung công việc thực tế tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội; thực hiện có hiệu quả 5 nội dung trọng tâm đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình trọng điểm mà Huyện ủy và HĐND huyện đã xác định; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai  thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” phấn đấu cuối năm 2021 có 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tăng cường đoàn kết, mở rộng các hoạt động đối ngoại, tranh thủ vận động nhân dân Quảng Điền ở phường xã đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp; đồng thời, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]