Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu thành phố Huế, giai đoạn 2012 - 2022
  
Cập nhật:23/06/2022 3:33:10 CH
(CTTĐT) - Chiều ngày 23/6, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu thành phố Huế, giai đoạn 2012-2022. Dịp này 36 gia đình văn hoá đại diện cho 36 phường xã trên địa bàn thành phố đã được tuyên dương.
Các gia đình văn hoá tiêu biểu được tuyên dương
Các gia đình văn hoá tiêu biểu được tuyên dương

Giai đoạn 2012-2022, công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hoá trên địa bàn thành phố đã tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, góp phần bảo tồn các giá trị của gia đình Huế, xây dựng và hình thành nếp sống ứng xử văn minh của người dân trên địa bàn. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, đã đóng góp trong thành công chung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn.

Tính đến tháng 12/2021, thành phố Huế có gần 120.000 hộ gia đình, trong đó hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt tỷ lên trên 90%, 85% thôn tổ đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, tiêu biểu như các phường: Gia Hội, Đông Ba, An Cựu, Trường An... Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của hộ gia đình trong công tác phòng chống bạo lực gia đình ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác gia đình và kế hoạch khắc phục, hội nghị cũng đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, CLB về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ về phòng chống bạo lực gia đình như kỹ năng thu thập, điều tra, xử lý thông tin, kỹ năng tư vấn, hòa giải mâu thuẫn cho đội ngũ công tác gia đình tại cơ sở. Biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]