Tổng kết 10 năm thực hiện công tác nội chính và bảo đảm quốc phòng, an ninh
  
Cập nhật:14/05/2019 11:13:13 SA
Ngày 13/5/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Đồng chí Hồ Văn Hải - UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Các cơ quan tư pháp hai cấp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao. Công tác tiếp công dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ cải cách tư pháp được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều dự án luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp được triển khai lấy ý kiến của nhân dân theo đúng yêu cầu, bảo đảm thời gian…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hải nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của công tác nội chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu tại Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chế độ, sự nghiệp đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh, công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

www.thuthienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]