Thành phố Huế: Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tổng thể 10 năm giai đoạn 2011- 2020
  
Cập nhật:30/06/2020 3:53:59 CH
Sáng 30/6, UBND thành phố đã tổ chức Tổng kết công tác cải cách hành chính tổng thể 10 năm giai đoạn 2011- 2020. Ông Hoàng Hải Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Báo cáo Tổng kết hội nghị nhận định, trong 10 năm qua, UBND thành phố đã thực hiện triển khai chương trình cải cách hành chính quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các mặt như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. UBND Thành phố cũng ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai những nhiệm vụ.

Từ 2017 đến nay đã bố trí nguồn lực triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả hàng năm, trong đó lấy thước đo là sự hài lòng của người dân, tổ chức. Hoàn thiện Trung tâm hành chính công trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không phù hợp...Điều này rút ngắn thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng mức độ hài lòng chung của người dân. Cụ thể chỉ số này tăng đều theo từng năm, năm 2017 là 95, 56%, đến năm 2019 là 97,24%, quý 1/2020 là 99,16 %.   Từ đầu năm 2011 đến nay đã tiến hành kiểm tra 157 cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch kiểm tra 33 cơ quan trong năm 2020, bảo đảm hàng năm kiểm tra 20-30% các phòng ban chuyên môn, UBND các phường trực thuộc.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận của các phòng ban để khắc phục những tồn tại hạn chế trên 6 nội dung công tác cải cách hành chính, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có các chỉ tiêu như: sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISo 9001:2015.

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã công bố quyết định khen thưởng 6 tập thể chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và 8 tập thể đã có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2019.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]