Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Hương Trà
  
Cập nhật:07/06/2023 3:54:29 CH
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Đỗ Ngọc An tại cuộc họp với đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT, chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã; Trung tâm y tế thị xã và các phường, xã để rà soát tình hình triển khai chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thị xã vào sáng ngày 07/6.
Ông Đỗ Ngọc An – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà phát biểu kết luận cuộc họp
Ông Đỗ Ngọc An – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà phát biểu kết luận cuộc họp

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, UBND thị xã tiếp tục chủ động triển khai toàn diện kế hoạch, công tác chuyển đổi số, đặc biệt là tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi số. Ngoài ra, địa phương đã hướng dẫn thành lập 72 Tổ công nghệ số cộng đồng gồm 388 thành viên trên địa bàn 09 xã, phường thuộc thị xã. Cùng với đó, chú trọng chuyển đổi số trên các lĩnh vực, ngành, tích hợp các cơ sở dữ liệu, tổ chức tập huấn để triển khai thực hiện. Đến nay toàn thị xã đã triển khai đầu tư, lắp đặt tổng số 37 cụm thu CNTT-VT (Truyền thanh thông minh) trên địa bàn 4 phường, xã: Tứ Hạ, Hương Văn, Bình Tiến, Hương Bình. Tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận 2.925 hồ sơ (trong đó 1055 hồ sơ trực tuyến), đã giải quyết 2588 hồ sơ. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã tiếp nhận 5.195 hồ sơ (trong đó 1.016 hồ sơ trực tuyến), đã giải quyết 5.154 hồ sơ. 100% hồ sơ giải quyết TTHC của thị xã và 70% hồ sơ giải quyết TTHC các phường, xã được số hóa. Chỉ số người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã đạt trên 95%. Đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu, đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (ứng dụng VNeID).Tính đến nay, trên địa bàn thị xã đã thu nhận được 93.136 h sơ CCCD gắn chip; Đến nay đã cấp 18.071 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo các Ngành và các địa phương đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến, công tác chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là nêu lên những tồn tại, khó khăn... nhằm làm cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số thời gian tới.


Lãnh đạo các ngành tham gia ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Đỗ Ngọc An – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của công tác chuyển đổi số của các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã. Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2023, các ngành, các địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Thị xã, chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục triển khai các nền tảng theo lộ trình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành để triển khai bảo đảm kế hoạch, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ cấp Thị xã đạt 50%, cấp xã đạt 30%. Các cơ quan chuyên ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, VHTT, tiếp tục phối hợp với các sở chuyên ngành xây dựng dữ liệu số đạt 60% yêu cầu của ngành và đồng bộ thống nhất để tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Phấn đấu 70% công chức, viên chức có sử dụng ví điện tử Hue-S để thanh toán dịch vụ thiết yếu cơ bản như: điện, nước, viễn thông, dịch vụ công, học phí, viện phí,… và các hoạt động mua sắm trực tuyến.


 

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]