Phú Lộc: Triển khai Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh
  
Cập nhật:09/11/2018 8:42:20 SA
Ngày 08/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên huyện thông tin những nội dung chính về Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh năm 2018. Theo đó, Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 và Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5.

Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Về nội dung, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 nhóm hành vi vi phạm pháp luật (tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực). Bên cạnh đó, Luật Tố cáo năm 2018 còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành.

Luật Cạnh tranh 2018 gồm có 10 chương, 118 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Luật cạnh tranh đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn kinh doanh và phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế. Đối tượng áp dụng của Luật cũng được mở rộng hơn, không chỉ bao gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh, hiệp hội ngành nghề, mà còn bao gồm cả cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan.

Tại hội nghị, Lãnh đạo huyện yêu cầu cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần nghiên cứu, nắm cơ bản các nội dung của 2 Luật trên để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật cùng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các phòng, ban cấp huyện cần lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]