Phong Điền sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025
  
Cập nhật:08/07/2020 2:57:34 CH
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Xác định công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng bộ Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra. Huyện ủy Phong Điền được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện bầu Bí thư trực tiếp, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện lớn của huyện.

Đảng bộ huyện Phong Điền có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 22 đảng bộ và 25 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn huyện là 3.576 đảng viên; 135/135 thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ đảng; có 41 đồng chí trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên, đạt tỷ lệ 30,4%.  Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về  tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tích cực, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành  Đại hội tổ chức cơ sở đảng theo đúng kế hoạch và cũng là một trong các đơn vị hoàn thành đại hội tổ chức cơ sở đảng sớm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là tiền đề hứa hẹn cho thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sắp tới. Xác định công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Huyện ủy Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra. Theo đó, việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến đại hội được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội điểm ở Đảng bộ xã Phong Sơn, Đảng bộ xã Điền Môn và Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện,  Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm. Qua đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế để kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Các chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Điều ghi nhận ở các Đại hội cấp cơ sở là công tác nhân sự và kết quả bầu cử tại Đại hội với kết quả cao, trong đó 100% cán bộ chủ chốt trúng cử theo đề án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.  Kết quả này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của Cấp ủy, Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và nhận được sự tín nhiệm, thống nhất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình làm công tác nhân sự, các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị cơ cấu tỉ lệ trẻ và nữ đảm bảo theo quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Danh sách bầu cử cấp uỷ được cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị đảm bảo có số dư theo quy định ; danh sách bầu ban thường vụ cấp ủy được chuẩn bị theo đúng 5 quy chế bầu cử. Trong đề án nhân sự, Đảng uỷ các xã, thị trấn đều gắn với nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo cơ cấu các khối: Đảng, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể và chi bộ trực thuộc, nên phần lớn nhân sự  Đảng uỷ xã, thị trấn trình Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt đều đáp ứng yêu cầu theo quy định. Đề án nhân sự trình đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo các bước theo quy trình nên công tác bầu cử trong đại hội diễn ra thực sự dân chủ, đúng quy chế. Hầu hết các Đảng bộ xã, thị trấn đều bầu đủ số lượng ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt đều trúng cử ban chấp hành; số cấp uỷ mới trúng cử đạt tỉ lệ phiếu bầu khá cao. Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT theo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. 

Để đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025 ở huyện Phong Điền thành công tốt đẹp là cả một quá trình nỗ lực của tập thể, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy, đặc biệt là sự đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ để tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong việc đưa các Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Sự thành công của Đại hội cấp cơ sở huyện Phong Điền đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm tiền đề cho thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TUV, Bí thư Huyện ủy Phong Điền Nguyễn Thanh Bình, cho biết: “Để việc tổ chức Đại hội vừa đảm bảo tiến độ về mặt thời gian vừa không ảnh hưởng đến chất lượng, Huyện ủy Phong Điền đã tăng cường chỉ đạo sâu sát, kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị Đại hội. Đặc biệt, phải đảm bảo các bước quan trọng như: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác nhân sự được quan tâm, phải được rà soát, bổ sung quy hoạch và các điều kiện theo tiêu chuẩn cán bộ. Tiến hành xây dựng nhân sự cấp ủy khóa mới theo cơ cấu, số lượng hợp lý trên cơ sở đánh giá kết quả, kinh nghiệm hoạt động của cấp ủy đương nhiệm”

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025,  Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã thành lập các tiểu ban đại hội, củng cố, kiện toàn thành viên các tiểu ban, chỉ đạo các tiểu ban kịp thời xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong các tiểu ban và tổ chức nhiều phiên họp để bàn và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo quy trình theo quy định, bám sát thực tiễn. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 23 tháng 7 năm 2020. Hiện nay, huyện Phong Điền đã phát động sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Là đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư nên tất cả các khâu được chúng tôi tiến hành rất kỹ lưỡng và đúng quy trình, nhất là vấn đề nhân sự cấp ủy. BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có 39 thành viên; BTV Huyện ủy gồm 11 thành viên. Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên nữ là 15% trở lên. Đối với những người tham gia cấp ủy lần đầu đều phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên. Quy trình nhân sự nhiệm kỳ này khác so với quy trình nhân sự trước đây, đòi hỏi công phu, phức tạp hơn và dân chủ hơn, làm đến đâu chắc đến đó”, Bí thư Huyện ủy Phong Điền Nguyễn Thanh Bình, cho biết.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]