Phong Điền huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và tạo đà bứt phá
  
Cập nhật:25/02/2021 8:20:46 SA
Khu công nghiệp Phong Điền
Khu công nghiệp Phong Điền
Kết thúc năm 2020, một năm đầy khó khăn, thách thức, chính quyền và Nhân dân Phong Điền bước sang một giai đoạn mới trên hành trình xây dựng, phát triển quê hương. Với quyết tâm cao, huyện Phong Điền đặt ra các mục tiêu để huy động nguồn lực - phát triển kinh tế - tạo đà bứt phá, xây dựng Phong Điền sớm trở thành thị xã.

Năm 2021 được huyện Phong Điền xác định có vai trò quan trọng, là năm tiền đề làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện về kinh tế địa phương trong thời gian tiếp theo. Bởi đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, huyện Phong Điền đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng các cấp chính quyền năng động, sáng tạo, liêm chính, trách nhiệm, hiệu quả; phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển của người dân; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, xây dựng nền tảng chính trị tinh thần vững chắc trong đời sống người dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.

Trong năm 2021, huyện Phong Điền tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông  nghiệp, trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh. Cụ thể, phát triển công nghiệp kết hợp nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao là nền tảng, huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật cho phát triển đô thị là giải pháp đột phá; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất,tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến xã; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành thị xã trước năm 2025, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương .

Với lộ trình rõ ràng, bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phong Điền sẽ đoàn kết đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, làm động lực cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh cùng triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]