Phong Điền: Phấn đấu thành lập mới 05 hợp tác xã trong năm 2019
  
Cập nhật:14/03/2019 11:22:02 SA
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Cho chủ trì tại buổi họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Cho chủ trì tại buổi họp
Trong năm 2019 huyện Phong Điền phấn đấu thành lập mới 05 hợp tác xã. Đó là mục tiêu được đề ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện do đồng chí Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp vào sáng ngày 13/3.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện có 51 Hợp tác xã, bao gồm 41 HTX nông nghiệp; 10 Hợp tác xã phi nông nghiệp. Hoạt động của các Tổ hợp tác, HTX tiếp tục được củng cố, phát triển, đã giải quyết việc làm cho các thành viên, tổ viên có thu nhập ổn định, tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và giảm chi phí sản xuất. Các Tổ hợp tác thành lập dưới hình thức tổ liên kết sản xuất. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể đã tích cực chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã trên địa bàn tiến hành chuyển đổi, củng cố theo Luật HTX năm 2012, tính đến nay, tất cả các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX năm 2012, bước đầu đem lại hiệu quả tốt hơn…Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thành viên BCĐ huyện đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Tỉnh, tổ chức, đoàn thể tại địa phương để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Nhìn chung KTTT huyện tiếp tục có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 Năm 2019, Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của  các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nhằm phát triển kinh tế tập thể , góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn, tạo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa đảm bảo phát triển bền vững. Phấn đấu thành lập mới 05 Hợp tác xã, doanh thu bình quân của HTX tăng lên theo kế hoạch đề ra

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Cho, PCT Thường trực UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện cần tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, tham mưu cho UBND huyện giải thể dứt điểm những HTX ngừng hoạt động; cung cấp tài liệu, thông tin hướng dẫn cho các HTX, THT và các địa phương nhất là các thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Đ/c đề nghị thành viên BCĐ của huyện; UBND các xã, thị trong thời gian tới quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và THT, chú trọng chất lượng hoạt động của HTX ở xã nông thôn mới phải đúng thực chất. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệm vụ phát triển KTTT.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]