Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Phong Điền: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021
  
Cập nhật:23/07/2021 11:15:33 SA
Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp
Sáng ngày 23/7, Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa VII để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Phong Điền tiếp tục ổn định, thu ngân sách đạt 174,438 tỷ đồng đạt 119% so với dự toán tỉnh giao, đạt 70,45%. Về công nghiệp, các công ty nhà máy tại khu công nghiệp Phong Điền tiếp tục hoạt động ổn định giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, bên cạnh đó hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng tiến hành xây dựng hạ tầng theo kế hoạch và phối hợp kêu gọi, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát các dự án trên địa bàn. Đến nay, Khu công nghiệp Phong Điền đã thu hút được 14 dự án đầu tư, trong đó có 13 dự án đi vào hoạt động. Về nông nghiệp, huyện đã tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; tổ chức sản xuất các sản phẩm hữu cơ, theo quy trình, theo hướng VietGAP gắn với liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; năng suất lúa vụ đông xuân đạt hơn 65 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay, sản lượng đạt 32.618 tấn. Tổng sản lượng thủy sản đạt 2.154 tấn, trong đó sản lượng nuôi tôm đạt 1548 tấn, khai thác biển và đầm phá đạt 555 tấn. Du lịch, dịch vụ được tiếp tục đầu tư hạ tầng để phát triển, trong đó hoàn thành việc xây dựng hạ tầng thượng nguồn sông Ô Lâu, phục dựng Nhà đại chúng Phong Mỹ; triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật làng cổ Phước Tích; phối hợp với Tỉnh trong việc lập 03 quy hoạch về du lịch tại khu vực Ngũ Hồ, khu du lịch sinh thái thể thao nước khoáng nóng Phong Sơn, khu vực ven biển qua địa bàn huyện. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, trong đó công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, quyết liệt, hiệu quả.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phong Điền đã xem xét các báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 và nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.... Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện Phong Điền đã tập trung thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng, trong đó thông qua 07 Nghị quyết như : Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; Nghị quyết về bổ sung danh mục đầu tư...

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]