Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 năm 2020
  
Cập nhật:15/09/2020 11:24:35 SA
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng 3
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng 3
Sáng ngày 15/9, tại Trung đoàn 6, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, khóa 112 năm 2020.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lần này có 80 học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã (Trưởng, phó phòng và tương đương các huyện, thị xã, thành phố; Chánh án, Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và Chủ tịch MTTQ cấp xã).

Trong thời gian học tập (15-30/9/2020), các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng an ninh; chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Các học viên cũng được quán triệt các văn bản pháp luật về quốc phòng an ninh gồm: Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Luật dự bị động viên....Các chuyên đề về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thực hành diễn tập thực binh trên thao trường.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã tham gia lớp bồi dưỡng lần này cần tập trung học tập và nghiên cứu nghiêm túc để có nhận thức đúng đắn quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó củng cố và nâng cao năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, vận dụng vào thực tiễn trên cương vị công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng 3 năm 2020

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]