Cục Hải quan tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
  
Cập nhật:15/01/2020 2:24:42 CH
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Sáng ngày 15/1/2020, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2019, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Cục Hải quan Thừa Thiên Huế quản lý tăng so với năm 2018. Trong điều kiện khối lượng công việc tăng, nhưng biên chế không được bổ sung kịp thời, đặc biệt có sự thay đổi về người đứng đầu đơn vị nhưng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC, đầu tư và du lịch phát triển trên cơ sở tuân thủ các quy định trong công tác quản lý nhà nước về hải quan. Chưa để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trên địa bàn kiểm soát hải quan.

Tuy nhiên, hàng hóa XNK chủ yếu vẫn là các mặt hàng truyền thống, không phát sinh các mặt hàng có thuế suất cao, các doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn chủ yếu là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính và hoạt động kinh doanh hạn chế, các dự án đầu tư mới, có giá trị lớn không nhiều nên nguồn thu NSNN giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018 gây khó khăn cho đơn vị trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của Ngành Hải quan và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 với các kế hoạch, giải pháp cụ thể và đạt được nhiều kết quả cụ thể như: Trong công tác giám sát quản lý, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức thực hiện tốt thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC theo đúng quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết thủ tục thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định.

Đối với công tác quản lý thuế và thu thuế XNK, trong năm 2019, tổng số thu nộp ngân sách của toàn Cục là 482.807.580.440 đồng, đạt 87,07% dự toán giao năm 2019 (554,5 tỷ), đạt 84,7% chỉ tiêu phấn đấu (570 tỷ), giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018 (548,6 tỷ đồng).

Đối với công tác kiểm soát chống buôn lậu và xử lý vi phạm, trong năm 2019, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới theo các kế hoạch đã xây dựng, chú trọng kiểm soát các mặt hàng có rủi ro cao theo các cảnh báo của TCHQ, BCĐ 389 các cấp như như xăng dầu, khoáng sản, cát, than, sản phẩm gỗ, hàng hóa giả mạo xuất xứ “made in Vietnam”... Nhìn chung, tình hình buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và các vi phạm khác về hải quan trên địa bàn chưa có diễn biến phức tạp; chưa phát hiện các điểm nóng, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trong địa bàn quản lý.

Một số nhiệm vụ công tác khác cũng được Cục triển khai như Công tác thu thập thông tin và quản lý rủi ro; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng lực lượng; Công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) được đơn vị chú trọng theo hướng tập trung KTSTQ theo dấu hiệu vi phạm tại trụ sở doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo công tác thu thập thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu, trọng tâm là các mặt hàng rủi ro về trị giá, mã HS, xuất xứ…đối với các tờ khai đã thông quan trong thời gian 60 ngày để kịp thời tổ chức kiểm tra sau thông quan khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm...  

Năm 2020, dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện nhằm hoàn thành Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Cục Hải quan Thừa Thiên Huế quản lý dự báo sẽ sôi động hơn so với năm 2019.

Bên cạnh đó, năm 2020 là năm quan trọng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch Cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. Trước tình hình đó, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh, kế hoạch công tác và chương trình hành động của Tổng cục Hải quan để xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như sau: Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan. Tổ chức thực hiện tốt thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đúng quy định của Luật Hải quan 2014, Luật quản lý Ngoại thương và các quy định liên quan. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá, tập hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập, chồng chéo của hệ thống pháp luật hải quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục vận hành thông suốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, Emanifest, VASSCM, Dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống nghiệp vụ của Ngành; tiếp tục triển khai hiệu quả việc khai thác thông tin thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN; Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ  thống quản lý chất lượng từ ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015. Tiếp tục rà soát hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện hiệu quả công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nhất là các văn bản QPPL mới cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; niêm yết kịp thời các chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ tại các địa điểm làm thủ tục hải quan. Kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hoạt động XNK, XNC, quản lý kho ngoại quan trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra trị giá, xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chống chuyển tải bất hợp pháp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, giới thiệu các quy định mới, các thay đổi về pháp luật và quy trình thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Chú trọng xây dựng và duy trì đoàn kết nội bộ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam theo Quyết định 188/QĐ-TCHQ ngày 02/2/2017 của Tổng cục Hải quan; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 489/QĐ-TCHQ ngày 15/3/2019 của Tổng cục Hải quan gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước được giao là 492 tỷ đồng...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]