A Lưới: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2019
  
Cập nhật:12/01/2019 2:33:36 CH
Sáng ngày 11/01, UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2019, với chủ đề “Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, huyện A Lưới tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 140 tỷ đồng; Tổng diện tích gieo trồng cả năm 6.300 ha, sản lượng lương thực có hạt 18.400 tấn, diện tích trồng rừng kinh tế 2.000 ha... Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (đến cuối năm 2019 có 05 xã)..

Thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm: Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống. Chương trình phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, huyện A Lưới sẽ tập trung thực hiện 06 nhóm giải pháp. Trong đó, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình đã khẳng định được hiệu quả; tạo sản phẩm mới, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bảo đảm bền vững và có giá trị gia tăng cao; tạo đột phá mạnh trong giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững...

Tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện ngày từ tháng đầu năm 2019. Dịp này, UBND huyện cũng đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 (xã Sơn Thủy và  Bắc Sơn) và khen tặng 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (ảnh dưới).


www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]