Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
  
 Bản in]