Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà
  
 Bản in]