Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
  
 Bản in]