Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
  
 Bản in]