Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
  
 Bản in]