Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy
Xem chi tiết tại file đính kèm!
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
  
 Bản in]