Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
  
 Bản in]