Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai đoạn I) tỷ lệ 1/2.000, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Lưu ý: Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 thay thế Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 28/4/ 2006)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai đoạn I) tỷ lệ 1/2.000, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Lưu ý: Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 thay thế Quyết định số
  
 Bản in]