Điều chỉnh nội dung tại Quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 của UBND tỉnh và các bản vẽ kèm theo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm phía Nam thành phố Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Điều chỉnh nội dung tại Quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 của UBND tỉnh và các bản vẽ kèm theo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm phía Nam thành phố Huế
  
 Bản in]