Vốn đầu tư phát triển tỉnh tháng 5 năm 2020
  

 

Kế hoạch
năm 2020

Thực hiện tháng 4 năm 2020

Ước tính
tháng 5 năm 2020

Lũy kế 5 tháng năm 2020

Lũy kế 5 tháng năm 2020
so với kế hoạch
(%)

Lũy kế 5 tháng năm 2020
so với năm
trước
(%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN

27000,0

1478

2215

7824

29,00

106,80

Vốn địa phương quản lý

20324,2

1012

1623

5729

28,20

109,70

Vốn trung ương quản lý

6675,8

466

592

2095

31,40

99,60

Chia theo nguồn vốn

1.Vốn ngân sách Nhà nước

5750,7

303

553

1712

29,80

126,60

2.Vốn tín dụng

11013,5

666

932

3348

30,40

100,70

3.Đầu tư của doanh nghiệp

3420,0

251

280

1140

33,30

102,60

4.Vốn đầu tư của dân

2650,0

139

250

859

32,40

116,10

5.Vốn viện trợ nước ngoài

1665,8

99

140

546

32,80

134,10

6.Vốn đầu tư nước ngoài

2500,0

19

60

219

8,80

56,20

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]