Vốn đầu tư phát triển tỉnh tháng 01 năm 2021
  

 

Kế hoạch
năm 2021

Ước tính
tháng 01 năm 2020

Ước tính
01 tháng năm 2021

Lũy kế 1 tháng năm 2021 so với kế hoạch (%)

Lũy kế 1 tháng năm 2021 so với năm trước
(%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN

27000,0

1178,0

1239,9

4,59

105,25

Vốn địa phương quản lý

19850,0

911,0

924,9

4,66

101,53

Vốn trung ương quản lý

7150,0

267,0

315,0

4,41

117,98

Chia theo nguồn vốn

27000,0

1178,0

1239,9

4,59

105,25

1. Vốn ngân sách Nhà nước

5664,4

209,0

277,9

4,91

132,97

2. Vốn tín dụng

11113,0

472,0

487,0

4,38

103,18

3. Đầu tư của doanh nghiệp

3400,0

155,0

160,0

4,71

103,23

4. Vốn đầu tư của dân

3400,0

160,0

180,0

5,29

112,50

5. Vốn viện trợ nước ngoài

922,6

102,0

105,0

11,38

102,94

6. Vốn đầu tư nước ngoài

2500,0

80,0

30,0

1,20

37,50

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]