Vốn đầu tư phát triển tỉnh 8 tháng năm 2021
  

 

Kế hoạch
năm 2021

Thực hiện 8
tháng năm 2020

Ước tính
8 tháng năm 2021

Lũy kế 8 tháng năm 2021
so với kế hoạch
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2021
so với năm
trước
(%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN

27000

16114

16808

62,3

104,3

Vốn địa phương quản lý

19850

12135

12024

60,6

99,1

Vốn trung ương quản lý

7150

3978

4784

66,9

120,2

Chia theo nguồn vốn

1. Vốn ngân sách Nhà nước

5664

4048

3935

69,5

97,2

2. Vốn tín dụng

11113

6478

6389

57,5

98,6

3. Đầu tư của doanh nghiệp

3400

1900

2330

68,5

122,6

4. Vốn đầu tư của dân

3400

1930

2280

67,1

118,1

5. Vốn viện trợ nước ngoài

923

1027

404

43,8

39,3

6. Vốn đầu tư nước ngoài

2500

730

1470

58,8

201,4

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]