Vốn đầu tư phát triển tỉnh 6 tháng năm 2020
  

 

Kế hoạch
năm 2020

Thực hiện
6 tháng
năm 2020

6 tháng năm 2020
so với kế hoạch
(%)

6 tháng
năm 2020
so với năm
trước
(%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN

27.000

10.870

40,26

109,93

Vốn địa phương quản lý

20.324

7.953

39,13

112,71

Vốn trung ương quản lý

6.676

2.917

43,70

103,00

Chia theo nguồn vốn

1.Vốn ngân sách Nhà nước

5.751

2.567

44,64

138,61

2.Vốn tín dụng

11.014

4.585

41,63

101,46

3.Đầu tư của doanh nghiệp

3.420

1.500

43,86

105,56

4.Vốn đầu tư của dân

2.650

1.210

45,66

108,04

5.Vốn viện trợ nước ngoài

1.666

708

42,50

166,12

6.Vốn đầu tư nước ngoài

2.500

300

12,00

54,55

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]