Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 11 năm 2020

Lũy kế 11 tháng năm 2020

Tháng 11 năm 2020 so với tháng 10 năm 2020
(%)

Tháng 11 năm 2020 so với tháng 11 năm 2019 (%)

Lũy kế 11 tháng
năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

 

 

 

 

 

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

23

258

100,00

109,52

77,01

Đường bộ

23

254

100,00

109,52

78,64

Đường sắt

4

33,33

Đường thủy

Số người chết (Người)

10

135

71,43

83,33

75,84

Đường bộ

10

133

71,43

83,33

77,78

Đường sắt

2

100,00

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

28

197

127,27

186,67

72,96

Đường bộ

28

195

127,27

186,67

73,03

Đường sắt

2

66,67

Đường thủy

Cháy, nổ

 

 

 

 

 

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

2

55

100,00

3,57

56,70

Số người chết (Người)

5

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

35

3292

38,89

7,37

Vi phạm môi trường

 

 

 

 

 

Số vụ vi phạm (Vụ)

14

193

127,27

85,40

Số vụ đã xữ lý (Vụ)

14

165

175,00

73,33

Số tiền phạt (Triệu đồng)

253

1739

288,69

196,82

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]