Trật tự, an toàn xã hội tháng 9 năm 2020
  

Sơ bộ

tháng 9

năm 2020

 

Cộng dồn

9 tháng

năm 2020

 

Tháng 9

so với

tháng 8

năm 2020

(%)

 

Tháng 9 so với cùng kỳ năm trước (%)

 

Cộng dồn 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

28

212

107,69

80,00

70,90

Đường bộ

24

208

96,00

104,35

74,82

Đường sắt

4

4

400,00

33,33

19,05

Đường thủy

Số người chết (Người)

18

111

138,46

105,88

72,55

Đường bộ

16

109

123,08

160,00

74,66

Đường sắt

2

2

28,57

28,57

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

15

147

71,43

83,33

62,55

Đường bộ

13

145

65,00

86,67

62,50

Đường sắt

2

2

200,00

66,67

66,67

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

2

51

14,29

10,00

56,04

Số người chết (Người)

0

5

Số người bị thương (Người)

0

0

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

50

3167

4,81

125,00

68,11

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]