Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020
  

(Theo báo cáo số 332/BC-UBND ngày 03/10/2020 của UBND tỉnh)

 

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 99 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. Kết quả thực hiện trên các ngành, lĩnh vực

1.1 Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 9, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 71,6 nghìn lượt khách, giảm 77% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 2,9 nghìn lượt, giảm 98%. Khách lưu trú ước đạt 69,3 nghìn lượt, giảm 53%; khách quốc tế lưu trú 2,9 nghìn lượt, giảm 96%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 143 tỷ đồng, giảm 86%.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, lượng khách du lịch ước đạt 1.453 nghìn lượt, giảm 61% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 551,8 nghìn lượt, giảm 64%. Khách lưu trú ước đạt 813,4 nghìn lượt, giảm 52%; khách quốc tế lưu trú 252,9 nghìn lượt, giảm 68%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 3.576 tỷ đồng, giảm 61%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 dự ước tăng 0,07 % so với tháng trước; tính chung 9 tháng tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 9 ước đạt 3.399,3 tỷ đồng, tăng 1,5 % so với thực hiện tháng trước, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.639 tỷ đồng, chiếm 80% tổng số, giảm 0,1% so với tháng trước và giảm 6,7 % so với cùng kỳ. Lũy kế, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng năm 2020 ước đạt 30.802 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ, đạt 64% KH năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.664 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng số, tăng 0,14%. 

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9 ước đạt 80,1 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ. Luỹ kế đến 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 626 triệu USD, giảm 11,8%; đạt 78,2% KH. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: thủy sản 34,5 triệu USD, tăng 21%; xơ, sợi dệt các loại 183,8 triệu USD, giảm 34,23%; hàng may mặc 350 triệu USD, giảm 5,1%; gỗ và sản phẩm gỗ 80,9 triệu USD, giảm 42,1%.

Dự ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt 41,9 triệu USD, tăng 15,6% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Luỹ kế đến 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 379,6 triệu USD, giảm 3,25%; đạt 76% KH. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: thủy sản 1,45 triệu USD, tăng 55,1%; nguyên phụ liệu dệt may 286,3 triệu USD, giảm 4,2%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 5,5 triệu USD, tăng hơn 2 lần; linh kiện phụ tùng ô tô 6,9 triệu USD, giảm 46%.

Hoạt động tín dụng: Ước đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 51.150 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 48.850 tỷ đồng, tăng 2,7%. Nợ xấu nội bảng tại các TCTD ở mức 1.205 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (so dư nợ) đạt 2,49%. Nếu tính thêm NH Phát triển khu vực TT Huế - Quảng Trị, dư nợ tín dụng ước đạt 51.800 tỷ đồng, tăng 2,52% so với đầu năm; Nợ xấu ở mức 1.561,3 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu 3,03%.

Hoạt động vận tải: Trong 9 tháng, vận tải hành khách ước đạt 12.559,5 nghìn lượt khách, giảm 32,2% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 10.512,5 nghìn tấn, tăng 5,4%. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 2.215,7 tỷ đồng, giảm 4,2%. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách 370,7 tỷ đồng, giảm 33,2%; doanh thu vận tải hàng hóa 1.671,9 tỷ đồng, tăng 5,8%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 160,7 tỷ đồng, giảm 3,4%; doanh thu bưu chính chuyển phát 12,5 tỷ đồng, tăng 17,1%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 5,8% so tháng cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2020, IIP tăng 3,02% so với cùng kỳ, trong đó:

- Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 3,16%. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu: Quặng inmenit và tinh quặng inmenit 13,5 nghìn tấn, tăng gấp 2,06 lần; đá xây dựng đạt 608,5 nghìn m³, tăng 5,05%; đá vôi nguyên liệu đạt 1.165,4 nghìn m³, giảm 2,78%.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,02%. Trong đó:

+ Các sản phẩm có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ: bia lon 116,14 triệu lít, tăng 10,14%; tôm đông lạnh 4.580 tấn, tăng 2,29%; men frit 181 nghìn tấn, tăng 1,39%; bánh làm từ bột 3.114 tấn, tăng 2,52%; ...

+ Các sản phẩm có mức sản xuất giảm so với cùng kỳ: Xi măng 1.614 nghìn tấn, giảm 5,17%; bia chai 73,51 triệu lít, giảm 2,13%; sợi các loại 65,79 nghìn tấn, giảm 1,89%; quần áo lót 228,8 triệu cái, giảm 12,96%; dăm gỗ 429,83 ngàn tấn, giảm 4,46%, sản xuất ô tô 75 chiếc, giảm 35,9%; …

- Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 7,58%. Trong đó điện sản xuất 597,87 triệu KWh, giảm 11,88%; điện thương phẩm 1.381 triệu KWh, tăng 0,8%.

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,14%. Sản lượng nước uống được 41,19 triệu m3, tăng 3,63%;

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Đã thu hoạch xong diện tích lúa vụ Hè Thu, ước năng xuất khoảng 59 tạ/ha (tương đương vụ Hè Thu 2019); đang tiếp tục chỉ đạo trồng, chăm sóc các loại cây trồng khác theo kế hoạch. Trong đó: Cây ngô: 4.096 ha; cây lạc: 279 ha; cây khoai lang: 698ha; cây sắn: 2554 ha; Rau các loại: 1315. Từ đầu năm đến nay đã chuyển đổi 777,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác.

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu hiện có 16,4 nghìn con, giảm 1,9% so với cùng kỳ; đàn bò gần 30 nghìn con, giảm 1,7%; tổng đàn lợn 120 nghìn con, tăng 6,5%; tổng đàn gia cầm có 4.072 nghìn con, tăng 2,4%, trong đó đàn gà 3.263 nghìn con, tăng 2,6%.

Tinh hình tái đàn lợn: Từ đầu năm đến nay, đã tái đàn được khoảng 95 nghìn con, đạt khoảng 55% tổng đàn (trong đó lợn nái tái đàn khoảng 9,2 nghìn con). Doanh nghiệp và trang trại lớn tái nuôi khoảng 57 nghìn con, chiếm khoảng 60% số tái đàn.

Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 47.981 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 33.979 tấn, tăng 3,5%; sản lượng nuôi trồng đạt 14.000 tấn, tăng 6,1%. Sản xuất giống ước đạt 167,3 triệu con (tôm, cua cá các loại) tăng 2,9%.

Lâm nghiệp: Đã trồng mới 3.810 ha rừng tăng 6,2% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 543.400 m3, tăng 1,8%.

1.2 Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 9 tháng ước đạt 18.300 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 4.360 tỷ đồng, đạt 65,3% kế hoạch, giảm 0,5%; vốn do địa phương quản lý 13.940 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch, tăng 14,1%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước 4.310 tỷ đồng, đạt 74,9% kế hoạch, tăng 38,6%; vốn tín dụng đạt 7.550 tỷ đồng, bằng 68,6% KH, giảm 1,2%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.080 tỷ đồng, bằng 60,8% KH, giảm 8,8%; vốn đầu tư của dân 2.300 tỷ đồng, bằng 86,8% KH, tăng 31,4%; vốn viện trợ nước ngoài 1.111 tỷ đồng, bằng 66,6% KH, tăng 27,6%; vốn đầu tư nước ngoài 950 tỷ đồng, bằng 38% KH, bằng với cùng kỳ.

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp[1]. Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; bể bơi Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương; … Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện và thi công nhanh: Dự án La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II. Đặc biệt, dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể đã chi trả đền bù và giao đất cho 500 hộ và đã hoàn thành công tác kiểm kê, công khai giá đền bù cho hơn 2400 hộ còn lại; Đang đề nghị Bộ Quốc Phòng thống nhất di dời trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện 268 ra khỏi đất di tích; tiến hành bàn giao 25 căn nhà xây theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[2].

Số giải ngân đầu tư công đến ngày 28/9 ước đạt trên 1.921,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 41,5% so với tổng số vốn theo KH giải ngân trong năm. Trong đó: Kế hoạch vốn giao từ đầu năm giải ngân ước đạt 54% (do giải ngân vốn ODA thấp 32%; vốn ngân sách địa phương 74%; vốn ngân sách trung ương 69%); Vốn kéo dài sang năm 2020 giải ngân ước đạt 44%; Vốn bổ sung trong năm đã giải ngân 23,5% (do bổ sung từ tháng 6).

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Nhiều dự án chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện ALin B1, ALin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Bên cạnh đó, đã quyết liệt hỗ trợ, đôn đốc 15 dự án khởi công mới trong năm; đến nay, đã có 02 dự án khởi công mới: dự án chung cư thương mại Minh Linh tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An; dự án nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Huế Premium Silica).

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ và sợi PE của Công ty Kanglongda; …

Đang triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh. Hiện nay đang rà soát, đôn đốc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án phát triển hạ tầng sản xuất, khu du lịch,… để đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư[3]. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đến nay đạt 36%. Từ đầu năm tới nay đã công nhận 03 đô thị mới đạt tiêu chí loại V: La Sơn, Vinh Thanh, Phong An, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 14 đô thị[4], nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 54%.

1.3. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Từ đầu năm đến ngày 24/9/2020, có 777 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới (trong đó có 571 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 7.939,1 tỷ đồng, giảm 3,8% về lượng và tăng 18,8% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 188 doanh nghiệp, tăng 1,6%. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 375 doanh nghiệp, tăng 35,4%; giải thể 79 doanh nghiệp, giảm 34,2%.

Đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; công bố đề án “Cố đô Khởi nghiệp”. Trên cơ sở đó, sẽ tập trung hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng phát triển công nghệ và mô hình kinh doanh mới, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ và tiềm lực của địa phương để khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đến tháng 9, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án đầu tư mới[5] với tổng vốn đăng ký khoảng 4.650,71 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với vốn đăng ký 18,5 triệu USD. Một số dự án lớn: Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt với mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến đầu năm 2021 sẽ đưa máy bay vào cất cánh thương mại. Đã điều chỉnh 24 dự án trong đó 08 dự án giãn tiến độ, 03 dự án tăng thêm vốn 184 tỷ đồng. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

1.4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 6.165 tỷ đồng, bằng 81% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 5.871,8 tỷ đồng, đạt 83% dự toán, tăng 5%[6]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 285,7 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, giảm 18%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 7.479,6 tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.876,9 tỷ đồng, đạt 54,3% dự toán, chi thường xuyên 5.199,1 tỷ đồng, đạt 77% dự toán.

2. Văn hóa - xã hội

Về văn hóa – thể thao: Dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động văn hóa, thể thao. Hầu hết các lễ hội lớn, các hoạt động tham quan đều được tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhất là hoãn sự kiện Festival Huế định kỳ hai năm tổ chức một lần, gây ảnh hưởng lớn đến dịch vụ du lịch của tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, tập trung xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch phát huy thế mạnh văn hóa, lịch sử nhằm chuẩn bị các điều kiện xây dựng trở thành đô thị có tính chất đặc thù di sản[7]. Đặc biệt tập trung xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia Phủ thờ và Lăng mộ Diên Khánh Vương; Công bố Quyết định và đón bằng công nhận di tích lịch sử Ưng Bình tại Châu Hương Viên; ..

Đội bóng đá Thừa Thiên Huế đã ra quân tham gia thi đấu tại Giải cúp quốc gia và mùa giải hạng Nhất năm 2020. Sau 9 vòng thi đấu tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2020, CLB bóng đá Thừa Thiên Huế hiện đang xếp vị thứ 6.

Về giáo dục và đào tạo: Đã tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2020 – 2021, toàn ngành giáo dục và các địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ năm học 2020-2021. Công tác đánh giá ngoài công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia các địa phương tích cực xây dựng; Đến nay, toàn tỉnh đã có 369/573 trường học đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 64,4% (mầm non: 48,3%; tiểu học: 85,2%; THCS: 62,8% và THPT: 48,6%).    Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ: 96,27% thí sinh đỗ tốt nghiệp[8], tăng 5,51% so năm học trước song thấp hơn tỷ lệ bình quân cả nước là 98,34%. Điểm trung bình bình quân các môn thi đều tăng hơn 1 điểm (tính thang điểm 10): Giáo dục công dân (7,80); Hóa học (6,98); Vật lý (6,92); Toán (6,71); Văn (6,62); Địa (6,55); Sinh học (5,54); Sử (4,94) và Anh (4,43). Ngoài ra, do ảnh hưởng dịch Covid, có 10 thí sinh dự thi vào đợt 2 đầu tháng 9.

Đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường”, hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh và phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trong trường học; phòng chống tội phạm, ma túy học đường; thực hiện trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lí thực hiện quy định đạo đức nhà giáo, công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng chống bạo lực trẻ em;… Triển khai việc đưa nghệ thuật Ca Huế vào trường học, lồng ghép giáo dục văn hóa Huế vào chương trình học. Tổ chức cuộc thi “Cảm nhận cuộc sống” bằng hình thức online trong thời gian học sinh nghỉ học.

Về y tế: Trong 9 tháng, tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế là 1.591.250 người, trong đó lượt ngoại trú 1.394.760, nội trú 196.490. So với cùng kỳ năm 2019 tổng số lượt khám giảm 11,6% (1.807.829), lượt nội trú giảm 14,3% (229.263). Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong hai đợt năm 2020, được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan, ngành y tế đã chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn đến nay cơ bản dịch đã được khống chế trên toàn địa bàn. Công tác KCB được trở trạng thái bình thường mới vừa KCB vừa sẵn sàng ứng phó chủ động khi có ca bệnh quay trở lại trong cộng đồng. Khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm được xử lý nghiêm. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Về khoa học và công nghệ: Công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh tiếp tục tăng cường[9]. Đã tổ chức hướng dẫn cho 70 tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp trong đó 35 đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp và 10 văn bằng bảo hộ (giấy chứng nhận) được cấp. Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh có 20 đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong đó 05 văn bằng bảo hộ (giấy chứng nhận) được cấp. Tăng cường thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 02 Siêu thị, 05 chợ, 32 cơ sở kinh doanh hàng hóa trong đó có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm[10]. Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020; Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020.

Tổ chức khảo sát mô hình, vùng nguyên liệu, điều kiện sản xuất, bao bì, công bố sản phẩm tại 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, qua đó tiến hành hoàn thiện chương trình, xây dựng quy trình quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cho cơ sở sản xuất. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 07 doanh nghiệp, cơ sở; triển khai Đề án Tư vấn hướng dẫn, đánh giá áp dụng Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt theo GMP tại 03 doanh nghiệp/cơ sở và Đề án “Tư vấn hướng dẫn, đánh giá áp dụng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP tại 01 doanh nghiệp/cơ sở” thuộc Dự án năng suất chất lượng. Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Đã giải quyết việc làm mới cho hơn 7.379 lao động (499 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng 7.500 lao động bị thôi việc, mất việc, chiếm 12% lực lượng lao động trên địa bàn. Hiện nay, có hơn 20.000 người từ các nơi khác trở về địa phương[11], bảo hộ 93 công dân nước ngoài được cách ly tại Tỉnh; có 341 lao động là người nước ngoài đang làm việc[12]. Đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 8.099 người, tăng 68,8 % so cùng kỳ với tổng số tiền chi là 116,3 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 171 người với số tiền chi là 613 triệu đồng.

Tình hình về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua ngày càng ổn định và phát triển.[13] Thu nhập bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và tăng dần qua từng năm, bình quân năm 2016 là 5,2 triệu đồng/tháng, đến năm 2020 ước khoảng 6,0 triệu đồng/tháng. Số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng dịch COVID-19; tính đến đầu tháng 9/2020 tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc là 87,88%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 87,82%. Về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, trên địa bàn tỉnh thực hiện tạm dừng đóng 10 doanh nghiệp, với số lao động 4.973 người, số tiền hơn 16 tỷ đồng. Về tình hình hoạt động thu mua sổ BHXH để thu lợi bất chính, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra.

Về hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19: Chi hỗ trợ nhóm đối tượng (Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội): 134.197 người với số tiền là 148.321 triệu đồng (Người có công: 13.674 người; Bảo trợ xã hội: 49.905 người; thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo 70.618 người).

Chi hỗ trợ nhóm đối tượng: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hộ kinh doanh; người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động: 133.748 đối tượng, kinh phí đã chi trả 147,84 tỷ đồng trong thời gian 03 tháng, tỷ lệ thực hiện hoàn thành chi trả 99,6%; ngoài ra đã phát hiện 560 đối tượng trùng lặp, kinh phí không chi trả 486 triệu đồng; bổ sung thêm 368 đối tượng đủ điều kiện, trong đó một số địa phương đã tạm ứng ngân sách để thực hiện chi trả kịp thời.Các nhóm đối tượng khác được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đã tiếp nhận phê duyệt 39.192 đối tượng, với tổng kinh phí 39,322 tỷ đồng.

Chi hỗ trợ nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Tiếp nhận 774 lượt lao động với số tiền là 1.393,20 triệu đồng của 14 doang nghiệp. Sau khi thẩm định lại chỉ có 2 doanh nghiệp với 264 lượt lao động đủ điều kiện hỗ trợ 475,2 triệu đồng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Còn lại 12 doanh nghiệp, 510 lượt lao động, 917 triệu đồng không đủ điều kiện hỗ trợ do doanh nghiệp có doanh thu, có tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/3/2020 lớn hơn phải trả cho người lao động[14].

3. Cải cách hành chính

Đã duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.

Các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh được xếp thứ 05/63 tỉnh thành, tăng 38 bậc, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 13, tăng 3 bậc.

4. Về tài nguyên môi trường

Ước đến cuối tháng 9, tổng số thu tiền sử dụng đất ước đạt thu tiền sử dụng đất 1.482,4 tỷ đồng, bằng 185% dự toán, tăng 57%. Đã cấp 02 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tiếp tục thực hiện các Dự án/đề án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Thừa Thiên Huế, Điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đề án đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế...

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 49 vụ cháy, nổ; tăng 58,3%; làm chết 5 người; tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính 3.117 triệu đồng. Đã phát hiện 117 vụ vi phạm môi trường, tăng 100% so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 95 vụ với tổng số tiền phạt 1.065 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát, khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, phát tờ rơi quảng cáo không đúng quy định và vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm.

5. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 213 đoàn khách quốc tế/1262 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, giảm 417 đoàn khách quốc tế/2830 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; nỗ lực khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… với các địa phương nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu chịu tác động của dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục theo dõi hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục được chú trọng, đặc biệt tham dự các hội nghị lớn: Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2020 tại Đà Nẵng và Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” tại Hà Nội; cung cấp cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) thông tin và giới thiệu một số doanh nghiệp VN tại tỉnh có nhu cầu thu hút đầu tư từ các địa phương Nhật Bản thuộc TLSQ phụ trách[15]. Bên cạnh đó, công tác xuất, nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý biên giới luôn được chú trọng, củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được duy trì.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Toàn tỉnh, có hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức chu đáo, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch Covid-19. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Đáng chú ý, đã phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh 119D, thu giữ trên 3kg ma túy tổng hợp.

An toàn giao thông: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ; từ đầu năm đến ngày 14/9/2020, đã xảy ra 212 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 78 vụ; làm chết 111 người, giảm 42 người; bị thương 147 người, giảm 88 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 208 vụ, giảm 70 vụ; làm chết 109 người, giảm 37 người; bị thương 145 người, giảm 87 người. Đường sắt xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, giảm 08 vụ; làm chết 02 người; bị thương 02 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra.

II. Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Ngay khi có ca dương tính đầu tiên xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Đà Nẵng ngày 25/7/2020, tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh; Cụ thể: kích hoạt trở lại 100% các lực lượng, 23 đội phản ứng nhanh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 09 Trung tâm Y tế thường trực theo quy định để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và Bộ Y tế; Triển khai 09 chốt kiểm tra y tế liên ngành.

Đã triển khai nhiều chốt kiểm tra, khai báo y tế. Tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo hằng ngày từ 7h30 đến 09h00 kể cả Thứ 7, Chủ nhật với các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch;  Xây dựng kịch bản khi có F0 trên địa bàn với phương châm "4 tại chỗ"; Rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị bổ sung các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý 3.000 người; Kích hoạt đường dây nóng 19001075 để tiếp nhận thông tin liên quan đến Covid-19; Thực hiện các chính sách giãn cách[16];…

Tính đến ngày 25/9/2020, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19. Và kể từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2020 Thừa Thiên Huế tiến hành dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế người và phương tiện vào tỉnh. Thống nhất dừng hoạt động các Chốt kiểm tra y tế người và phương tiện vào Thừa thiên Huế tại thành phố Huế (ga Huế), huyện Phú Lộc (bao gồm cả Chốt số 4 do Hương Thủy quản lý) và Nam Đông. Người dân và du khách tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "5K": Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế tại nơi lưu trú[17].

III. Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Sáng ngày 18/9/2020, bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và người dân. Cụ thể: Đã có 04 người chết trong và sau bão, 212 người bị thương; có 10 nhà bị sập[18], 21.283 nhà bị hư hại, tốc mái[19]; sản xuất nông lâm ngư nghiệp với gần 3.000 ha bị thiệt hại; các công trình hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng (đặc biệt hệ thống điện hư hỏng đến 80%)[20]. Giá trị thiệt hại ước tính 505 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,9% GRDP của tỉnh.

Ngay sau khi cơn bão số 5 đi qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và vận động các tầng lớp nhân dân tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra[21]. Lãnh đạo UBND tỉnh và các địa phương đã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão. Phát động sâu rộng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc khôi phục, sửa chữa hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.

B. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

I. Mục tiêu: Tập trung ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: Phòng chống dịch hiệu quả; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng tiếp theo

1. Tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19; các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19: tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương.

Tiếp tục vận hành hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác thu thập thông tin, đánh giá tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 qua ứng dụng công nghệ thông tin đối với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,...trên địa bàn để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ về cơ chế, chính sách.

2. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Tập trung hoàn chỉnh các Đề án trình các cơ quan Trung ương: Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; Đề xuất các tiêu chí về phân loại đô thị và đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế,…

Triển khai các thủ tục, tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh bản đồ hành chính cấp tỉnh, do có thay đổi về địa giới và sáp nhập đơn vị hành chính… Triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V. Đánh giá phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường. Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Bắc và phía Nam thành phố Huế.

Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương bám sát các nội dung kiến nghị tại Thông báo số 55/TB-VPCP, ngày 20/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh[22]; tổ chức triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 623/TTg-CP ngày 26/5/2020; trong đó: đến hết ngày 30/9/2020 tỷ lệ giải không dưới 70%; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao KH năm 2020. Ưu tiên bố trí vốn điều chuyển cho các dự án cấp bách cần vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, có khả năng giải ngân nhanh và thanh toán khối lượng nợ XDCB. Thường xuyên thực hiện việc điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm[23].

Tiếp tục hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân gôn Thiên An, Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc... Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân…

Lập thủ tục sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3, ... để thực hiện các dự án đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, …

Rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn theo Nghị định số: 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; hoàn thành quy chế Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách; triển khai thực hiện quy trình liên thông thẩm định dự án đầu tư giữa các sở, ngành chuyên môn. Rà soát, thanh lý các dự án bị treo: dự án Công viên nước Hồ Thủy Tiên (nghiên cứu mô hình sở thú thân thiện), ...

Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang–Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Rà soát về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp hỗ trợ đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...Triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Kế hoạch số 74/UBND-KH của UBND tỉnh ngày 07/3/2020.

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định EVFTA.

Tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5 về sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Đặc biệt chú trọng các biện pháp chuyên ngành thú y nhằm chủ động phòng, chống, dập dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng bằng việc duy trì hoạt động truy quét, kiên quyết xử lý các đối tượng phá rừng theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả, tạo động lực mới, phát triển bền vững, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hoá trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

5. Đẩy mạnh phát triển du lịch và ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch

Triển khai các gói kích cầu du lịch để thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; trước mắt, rà soát và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch. Triển khai tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng du lịch cộng đồng cho người dân hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện A Lưới và huyện Phú Vang. Tiếp tục triển khai nghiên cứu, điều tra tình hình hoạt động các cơ sở lưu trú trong dân (homestay).

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

6. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; (2) thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư đối với các Khu nhà đất (đường Phạm Văn Đồng, Khu đất 44 Trần Thái Tông, Khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, Khu đất TMDV5 An Cựu City; Dự án Thủy Vân 2, Khu đất tái định cư Khu vực Kinh Thành Huế, Bán đấu giá đất ở đã có hạ tầng ...; (3) đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án nghĩa trang Hương An viên, nghĩa trang Thủy Dương; (4) Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Điều chỉnh, cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương; trong đó, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp đặc biệt, cấp bách. Xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19 theo thứ tự ưu tiên.

7. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, “ Huế - Kinh đô Áo dài”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến lớp sau bão số 5. Tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện tốt việc công tác huy động học sinh; tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó, chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học, trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư các hạng mục công trình nhà vệ sinh văn minh, hiện đại; xây dựng cảnh quan môi trường; hệ sinh thái giáo dục thông minh, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT) để thực hiện thí điểm theo Quyết định 4389/QĐ-BYT ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ. Nâng cao chất lượng KCB và đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ, xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Tiếp tục triển khai công tác đấu thầu thuốc tập trung, tăng cường quản lý chất lượng thuốc, đặc biệt là thuốc Đông dược; quản lý giá thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Triển khai “Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”. Chuẩn bị các thủ tục để thành lập Trung tâm đào tạo, phát triển nghề nghiệp liên tục, chuyển giao công nghệ và sát hạch chứng chỉ hành nghề y khoa tại Trường Đại học Y Dược. Hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế xây dựng dự án Tổ hợp y tế hiện đại tại khu đô thị An Vân Dương.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường hoạt động tư vấn, tuyển sinh học nghềtruyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện Nam Đông và A Lưới giai đoạn 2016-2020…. Tổ chức hoạt động truyền thông, đối thoại chính sách về giảm nghèo bền vững gắn với việc đưa người lao động. Ban hành kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.

Triển khai phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. Tăng cường hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh. Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ Đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường. Triển khai Đề án Cố Đô khởi nghiệp.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt ở cấp xã, huyện.

Rà soát và giải quyết sớm các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài. Phấn đấu 01 tháng triển khai thực hiện 01 dự án có trị giá từ 100 tỷ trở lên.

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành Đề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa - Thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý. Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội kết hợp kiểm soát chặt chẽ trong phòng chống dịch Covid-19.[1] Như: Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Nong; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải.

[2] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[3] Phú Bài 4 GĐ 2; Xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; Điều chỉnh QHPK Khu B – ĐTM An Vân Dương; Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf Lộc Bình; …

[4] bao gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Huế), 3 đô thị loại IV (thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn thuận An mở rộng) và 10 đô thị loại V (07 thị trấn hiện hữu: Phong Điền, Sịa, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, A Lưới, Khe Tre)

[5] gồm: Dự án Nhà máy bê tông thương phẩm; Dự án Xây dựng nhà xưởng gia công đan lát thủ công mỹ nghệ; Dự án Vận tải hàng không lữ hành Việt Nam; Dự án Khai thác đá granite làm vật liệu xây dựng thông thường; ; Khai thác nước khoáng nóng tại KDL nghĩ dưỡng Mỹ An, Nhà xưởng sơ chế gỗ, Nhà máy xử lỹ nước sạch Vạn Niên, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây; Nhà máy sản xuất bộ phận phụ trợ xe ôtô Nakamoto, Dự án thiết kế máy móc, thiết bị, khuôn – Takatsu Huế, Dự án Trung tâm công nghệ thông tin Snow Bricks, Nhà máy may khẩu trang Scavimed, Dự án Xưởng sản xuất các sản phậm vật liệu cơ khí, Dự án Nhà xưởng sản xuất, chế biến các loại hạt nông sản, Trụ sở làm việc, xưởng sản xuất, sân phơi nông sản; Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai; Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; Khai thác đá granite làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

[6] Trong thu nội địa: thu từ doanh nghiệp nhà nước 264 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, giảm 11%; thu từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài 1.897 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, tăng 5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 720 tỷ đồng, bằng 60% dự toán, giảm 18%; thu tiền sử dụng đất 1.482,4 tỷ đồng, bằng 185% dự toán, tăng 57%.

[7] Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế giai đoạn 2017 - 2022 năm 2020; Kế hoạch triển khai Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng kế hoạch và khảo sát các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023”. Xây dựng đề cương và Kế hoạch xây dựng bộ hồ sơ “Nghệ thuật Ca Huế” đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; xây dựng dự thảo Kế hoạch “Phát triển không gian Ca Huế thính phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”; dự thảo Đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dự thảo Đề án cơ chế chính sách ưu đãi để hỗ trợ phát triển Bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc di dời các hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh về vị trí mới (268 Điện Biên Phủ, thành phố Huế); xây dựng phương án thực hiện giai đoạn 2 của dự án di dời hiện vật (bảo quản, đầu tư hệ thống bục nâng, giá đỡ, chiếu sáng mỹ thuật…) nhằm sớm đưa vào trưng bày phục vụ khách tham quan.

[8] Có 3 trường có học sinh đậu tốt nghiệp 100% là trường THPT chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ; các trường có số thí sinh đậu tốt nghiệp cao trên 99% là THPT Hương Thủy (99,78%), Nguyễn Trường Tộ (99,76%), Phan Đăng Lưu (99,67%), Cao Thắng (99,50%), Tố Hữu (99,47%), Trần Văn Kỷ (99,62%), Nguyễn Chí Thanh (99,09%) và Dân tộc Nội trú (99,01%).

[9] cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Nhật Việt và tổ chức thẩm định phương án công nghệ cho Nhà máy Kanglongda Huế

[10] đã phát hiện và tiêu hủy 15 mũ bảo hiểm không dán tem CR và không có nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa không ghi nhãn theo tính chất hàng hóa với số tiền phạt 3.300.000 đồng; phát hiện và nhắc nhở 01/23 cơ sở kinh doanh xăng dầu có mẫu xăng RON 95 có trị số octanne bất thường (97,1/95-95,6), 04/122 cột đo nhiên liệu (01 xăng RON 95, 03 dầu Diezel 0,25%S) có sai số thiếu +0,5% đồng thời lập biên bản và thu giữ giao cho Ban quản lý chợ tiêu hủy 10/40 cân đồng hồ lò xo có sai số từ 15-30%.

[11] Trong đó gần 7.000 người trở về từ Lào đã hết thời gian cách ly tập trung.

[12] Đã cấp 24 giấy phép lao động và 40 giấy xác nhận lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

[13] Giai đoạn từ năm 2016 – 9/2020 có xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể, với 565 lao động tham gia; nguyên nhân chủ yếu là do nợ tiền lương, nợ đóng BHXH, tiền thưởng, làm thêm giờ nhiều trả lương không rõ ràng.

[14] Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động cho đến nay chưa phát sinh hồ sơ.

[15] Gồm 8 tỉnh: Okinawa, Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita và Saga.

[16] Đến nay đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar,  vũ trường, massage, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh game, trò chơi điện tử; không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng tại các khách sạn, trung tâm tổ chức sụ kiện; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết; Yêu cầu mọi người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; hạn chế tập trung đông người;  Tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát khu tập luyện thể thao... thực hiện giản cách xã hội mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn tối thiểu 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn.

[17] Thông báo số 183/TB-BCĐ ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện vào Thừa Thiên Huế

[18] trong đó: huyện Phú Lộc: 03 nhà; thị xã Hương Trà: 05 nhà; huyện Quảng Điền: 02 nhà

[19] trong đó: Thành phố Huế: 1.306 nhà; thị xã Hương Thủy: 1.459 nhà; thị xã Hương Trà: 7.791 nhà; huyện Phong Điền: 2.725 nhà; huyện Quảng Điền: 5.833 nhà; huyện A Lưới: 50 nhà; huyện Phú Lộc: 95 nhà; huyện Phú Vang: 2.024 nhà.

[20] Thiệt hại sản xuất: Gần 3.000ha diện tích nông lâm bị gãy đỗ, hư hại (1.130 ha rừng, 864 ha cao su, 439ha rau màu, 300 ha cây ăn quả, 07ha mía, 01ha chuối); 38,8 ha nuôi thủy sản bị nước tràn qua. Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh công cộng bị ảnh hưởng trầm trọng, riêng thành phố Huế có khoảng 15.000 cây xanh bị gãy đổ; bất gốc

Thiệt hại về thông tin liên lạc: 43 tuyến cáp quang bị đứt; 721 trạm BTS bị mất điện, mất liên lạc.

Thiệt hại về điện lực: 150 cột điện bị gãy, 48 cột điện bị nghiêng, 302 bộ sứ bị hỏng, 43 xà bị hỏng, 257 vị trí bị bung dây, 03 máy biến áp bị hỏng. Đã sa thải công suất lưới điện toàn tỉnh tương ứng với 135 MW/255MW.

Thiệt hại về giáo dục: Có 20 trường học bị tốc mái phòng học, khu hiệu bộ, sập hàng rào, tốc mái nhà xe, bảng hiệu, nhà kho, hư hỏng thiết bị dạy học, hầu hết cây xanh trong các trường học bị đổ ngã; hơn 6,2 km biểm bị sạc lở; một số công trình thủy lợi bị hư hại: hồ Khe Ngang, nhà quản lý công trình đập Thảo Long; Trạm bơm Phong Hiền, trạm bơm Tây Hưng 2, trạm bơm Quảng Thành 2…; trên tuyến quốc lộ 1A, Quốc lộ 49B một số biển báo, biển chỉ dẫn bị hư hỏng, một số mương thu nước bị sạt lở, vùi lấp.

[21] Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 300 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và 3.864 lượt chiến sỹ dân quân cơ động của 145 xã, phường, thị trấn; phương tiện 25 lượt xe ô tô, xuồng các loại, 18 cưa máy; Tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả do bão gây ra như: Lợp mái tôn, sửa chữa 4.872 nhà tốc mái; thu dọn, cắt tỉa, khai thông giao thông trên nhiều tuyến đường trên địa bàn. Công an tỉnh điều động 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn cho người dân, khắc phục khẩn cấp các thiệt hại; triển khai hỗ trợ người chết, bị thương, hộ gia đình bị ảnh hưởng

[22] Các nội dung kiến nghị liên quan triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; quy hoạch, sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước; cân đối nguồn vượt thu ngân sách cho Quần thể di tích Cố đô Huế; chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng: đường ven biển, đường vành đai 3; hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung, …

[23] Trong năm 2020, tập trung giải ngân hết vốn đầu tư bổ sung trong năm đặc biệt cho Đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế (trong đó di dời Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá, di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8; đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020,…; đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc, dự án phục hồi và tôn tạo khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu; …

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]