Tình hình kinh tế - xã hội năm tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
  

(Theo Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 06/06/2020 của UBND tỉnh)

 

A. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 triển khai Chương trình hành động số 69-CTr/TU. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án: Đề án xây dựng Bộ tiêu chí về thành phố trực thuộc Trung ương cho đô thị có tính chất đặc thù di sản; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án mở rộng địa giới thành phố Huế; Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế. Các Đề án đã được UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND ban hành các Nghị quyết. Đến nay, các đề án đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết: gồm Đề án cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; Đề án xây dựng Bộ tiêu chí về thành phố trực thuộc Trung ương cho đô thị có tính chất đặc thù di sản và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và hoàn thiện các thủ tục trình các cơ quan Trung ương. Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp hoàn thiện trình Chính phủ tại Tờ trình số 3264/TTr-BKHĐT ngày 20/5/2020. Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2020.

2. Kết quả thực hiện trên các ngành, lĩnh vực

Tính đến ngày 20 tháng 5, tỉnh đã nới lỏng và gỡ bỏ cách ly xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã hoạt động trở lại, đời sống nhân dân có phần ổn định hơn; tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

2.1 Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

- Hoạt động du lịch: Trong 5 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt trên 1 triệu lượt, giảm 52% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 466 nghìn lượt, giảm 51%; trong đó: khách quốc tế ước đạt 234,8 nghìn lượt, giảm 50%. Doanh thu du lịch ước đạt 919 tỷ đồng, giảm 44%. Riêng trong tháng 5/2020, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 65 nghìn lượt giảm 82% so cùng kỳ. Tỉnh đã triển khai các giải pháp kích cầu du lịch sau mùa dịch, giảm phí tham quan di tích tại các điểm du lịch theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/5/2020; đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh[1]; đang triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế của tỉnh; …

- Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt khoảng 3.138,3 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 15.938,3 tỷ đồng giảm gần 8,79% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 5 ước đạt 2.616,2 tỷ đồng; lũy kế 13.118,2, giảm 2,31% (chiếm hơn 82%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 dự ước tăng 0,02% so với tháng trước, giảm 1,63% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,50% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu tăng 4,85% so với bình quân cùng kỳ, trong đó nhóm thực phẩm tăng mạnh nhất ở mức 13,21%, chủ yếu do giá thịt lợn tăng cao và nhóm giáo dục tăng 12,55%, chủ yếu do học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và mầm non tư thục tăng vào đầu năm học mới; đi lại giao thông giảm 7,5%; nhà ở và vật liệu xây dựng không tăng, giảm so bình quân cùng kỳ.

- Hoạt động nhập xuất khẩu:

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 34,85 triệu USD, giảm 12,9% so với tháng trước và giảm 56,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 257,7 triệu USD, giảm 40%. Trong đó, xơ sợi chiếm 20% tỷ trọng xuất khẩu, giảm 53%; hàng may mặc chiếm 38% giảm 54%; gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 16%, giảm 20%.

+ Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 40,4 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng trước và giảm 32,3% so với cùng kỳ. Lũy kế đạt 172,4 triệu USD, giảm 24%; trong đó nguyên phụ liệu dệt may chiếm 75% giảm 22%.

- Hoạt động tín dụng: Dự ước đến cuối tháng 5/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 48.650 tỷ đồng, tăng 0,7% so với đầu năm. Trong tháng, vốn huy động tại các TCTD trên địa bàn giảm so với đầu tháng,  nguyên nhân do giảm tiền gửi thanh toán (gần 300 tỷ đồng) của các tổ chức kinh tế, đồng thời nguồn tiết kiệm dân cư tiếp tục giảm (giảm hơn 250 tỷ đồng), điều này do ảnh hưởng dịch bệnh và một số tổ chức rút tiền đề thực hiện chi trả hỗ trợ xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP và các hoạt động đầu tư kinh doanh bắt đầu có tín hiệu trở lại. Dư nợ tín dụng tại các TCTD ước thực hiện đến cuối tháng 5 đạt 48.100 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng toàn địa bàn (kể cả NH Phát triển khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị) ước đạt 51.100 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm.

- Hoạt động vận tải: Trong 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 7.352,9 nghìn lượt khách, giảm 27,6% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 5.100,58 nghìn tấn, giảm 5,1%. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 1.129,1 tỷ đồng; trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 217,4 tỷ đồng, giảm 27,4%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 808,1 tỷ đồng, giảm 5,5%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 96,7 tỷ đồng, tăng 9,3%; doanh thu bưu chính chuyển phát ước đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 15,5%.

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 tiếp tục gặp khó khăn và tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 5 ước tăng 15,4% so với tháng trước và giảm 0,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP tăng 0,2%, trong đó:

- Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 8,9%: trong đó sản lượng một số sản phẩm chủ yếu: sản lượng Quặng inmenit 6.847 tấn (sản phẩm mới); đá xây dựng đạt 284,7 ngàn m³, tăng 5,2%; đá vôi nguyên liệu đạt 597.8 ngàn m³, tăng 0,01%.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 2,81%; Xi măng 885 nghìn tấn, tăng 5,0%; bia các loại 85,4 triệu lít, tăng 0,74% (bia lon 50,8 triệu lít, tăng 3,53%, bia chai 34,6 triệu lít, giảm 3,1%); tôm đông lạnh 1.710 tấn, tăng 8,43%; dăm gỗ 269,4 ngàn tấn, tăng 14,93%; men frit 97 nghìn tấn, tăng 2,27%;…

- Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 11,26%. Trong đó, điện sản xuất 293,6 triệu kwh, giảm 25%; điện thương phẩm 704,9 triệu kwh, tăng 0,4%.

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,82%. Trong đó, nước uống đạt 21,2 triệu m³, tăng 4,4%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 28.692 ha, giảm 233 ha so với năm trước; năng suất ước đạt khoảng 56,9 tạ/ha, giảm 5,7 tạ/ha so với năm trước; sản lượng lúa ước đạt khoảng 163.402 tấn, giảm 17.424 tấn do ảnh hưởng thời tiết có các trận mưa lớn gây ngập, úng ở cuối vụ.

Diện tích các loại cây trồng khác giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước: Sắn 5.215 ha, giảm 418 ha; Lạc 1.120 ha, giảm 40 ha; Ngô 972 ha, giảm 79 ha; Khoai lang 1.223 ha, giảm 81 ha; Rau các loại 3.777 ha, giảm 44 ha; Cây sen 531,2 ha tăng 349 ha. Cây lâu năm: Bưởi Thanh Trà khoảng 900 ha; Cao su 8.955 ha (trong đó 6.392,6 ha đang khai thác).

Diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2020 theo kế hoạch khoảng 25.879 ha; hiện đã gieo cấy khoảng 3.808 ha (trong đó 158 ha lúa Hè Thu sớm).

Chăn nuôi: Sau dịch tả lợn Châu Phi, công tác tái đàn được thúc đẩy, đã tái đàn được khoảng 70.000 con (lợn nái khoảng 9.000 con); 50% số lợn tái đàn được thực hiện tại các doanh nghiệp, trang trại lớn đảm bảo an toàn sinh học với số lượng khoảng 33.490 con; nâng tổng đàn lợn hiện có khoảng 137.830 con, giảm 14,7% so với cùng kỳ; đàn trâu 19.420 con, giảm 5,1%; đàn bò 31.860 con, giảm 7,9%; đàn gia cầm 3.986 nghìn con, tăng 31,4% (đàn gà 3.249 nghìn con, tăng 47,2%). Công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh, giết mổ đang được triển khai thực hiện tốt.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 5 tháng đầu năm ước đạt 1.260 ha, tăng 4,5%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 20.594 tấn tăng 4,6%; trong đó: sản lượng khai thác đạt 16.591 tấn, tăng 3,5%; sản lượng nuôi trồng đạt 4.003 tấn, tăng 9,3%.

Dịch bệnh trên tôm nuôi đã xảy ra tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà và Quảng Điền với hơn 183 ha tôm nuôi bị bệnh (61 ha bị bệnh đốm trắng, 121 ha bệnh do môi trường); đã phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện công tác thú y thủy sản trên các diện tích nuôi; khoanh vùng dập dịch, không để lây lan trên diện rộng.

Lâm nghiệp: Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng mới 3.786 ha rừng tăng 6,1%. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 255.836 m3, tăng 1,5%.

2.2 Tình hình đầu tư và xây dựng:

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 5 tháng đầu năm ước đạt 7.824 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 2.095 tỷ đồng, chiếm 31,4% kế hoạch, giảm 0,4%; vốn do địa phương quản lý 5.729 tỷ đồng, chiếm 28,2% kế hoạch, tăng 9,7%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước 1.712 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch, tăng 27%; vốn tín dụng đạt 3.348 tỷ đồng, bằng 30% KH, tăng 0,7%; vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 2.000 tỷ đồng, bằng 32,9% KH, tăng 8%; vốn viện trợ 546 tỷ đồng, bằng 32,8% KH, tăng 34%; vốn đầu tư nước ngoài 159 tỷ đồng, bằng 8,8% KH, giảm 44%.

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp[2]. Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước do Trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; bể bơi Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương;…Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện và thi công nhanh: Dự án La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II. Công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, đã khởi công xây nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[3]; hỗ trợ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng ở nơi tái định cư.

Tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020 đạt 33,3% kế hoạch; trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 50,7% KH[4]; Ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình đạt 26% KH[5]; Vốn từ nguồn thu di tích để lại cho đầu tư đạt 37% KH.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Nhiều dự án chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện ALin B1, ALin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Bên cạnh đó, đã quyết liệt hỗ trợ, đôn đốc 15 dự án khởi công mới trong năm; đến nay, đã có 02 dự án khởi công mới: dự án chung cư thương mại Minh Linh tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An; dự án nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Huế Premium Silica).

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy của Công ty Kanglongda;…

Công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã chi trả đền bù và giao đất cho 500 hộ và đã hoàn thành công tác kiểm kê, công khai giá đền bù cho hơn 2.400 hộ còn lại; Đang đề nghị Bộ Quốc Phòng thống nhất di dời trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện 268 ra khỏi đất di tích. Đến nay, đã khởi công xây nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[6].

2.3 Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Từ đầu năm đến ngày 20/5/2020, có 381 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 4.015 tỷ đồng, tăng 16 doanh nghiệp và tăng 1,6 lần về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 121 doanh nghiệp, giảm 8,4%. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 302 doanh nghiệp, tăng 44%; giải thể 86 doanh nghiệp, giảm 04 doanh nghiệp.

Đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư mới[7] với tổng vốn đăng ký khoảng 3.800 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với vốn đăng ký 11,41 triệu USD. Một số dự án lớn: Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt với mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, thời gian xây dựng trong vòng 9 tháng, dự kiến đầu năm 2021 sẽ đưa máy bay vào cất cánh thương mại. Đã điều chỉnh 16 dự án trong đó 07 dự án giãn tiến độ, 03 dự án tăng vốn với vốn tăng thêm 184 tỷ đồng. Thu hồi 01 dự án đầu tư xây dưng Chợ đầu mối Phú Hậu.

Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

2.4 Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, giảm 2% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 3.017 tỷ đồng, đạt 42,6% dự toán, giảm 2%[8]; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 175 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán, giảm 5%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 3.847,3 tỷ đồng, bằng 32% dự toán, trong đó: Chi đầu tư 952,6 tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán, chi thường xuyên 2.668,2 tỷ đồng, đạt 39,5% dự toán.

3. Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: thành lập Ban Chỉ đạo “Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid 19” tổ chức giao ban trực tuyến hằng ngày với các Sở, ngành, địa phương để nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động xử lý; ngoài bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và các Trung tâm y tế tuyến huyện, trưng dụng tối đa các cơ sở như trường học, khu nhà ở xã hội, các khách sạn, cơ sở lưu trú làm khu cách ly: Trường Quân sự tỉnh, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Sun&Sea Resort, Khu chung cư Hương Sơ, Trường Cao đẳng nghề số 23, Trường trung cấp Công nghệ số 10, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Trường Nghiệp vụ Thuế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung đoàn 176, Ký túc xá Trường Bia, …; đã thành lập 05 chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ “ra vào” tỉnh để đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập địa bàn; tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm hậu cần tại các khu cách ly và chế độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, bác sỹ, nhân viên ngành y tế, … nhằm sẵn sàng phục vụ quy mô bảo đảm đến 10 nghìn giường cho người cách ly. Kịp thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học; đồng thời tổ chức học trực tuyến để chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia. Thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 4, cao điểm dịch Covid-19, thông báo tạm dừng, đóng cửa đóng cửa các cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ,…

Đã thực hiện chi trả 217,15 tỷ đồng trong hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong đó: 44,15 tỷ đồng theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và tam ứng ngân sách tỉnh 173 tỷ đồng để chi trả cho các đối tượng: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Tỉnh đang triển khai rà soát, điều chỉnh giảm mức thu đối với 22 khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch covid-19.

Tỉnh đã tạm hoãn tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Tỉnh đã xây dựng và vận hành hiệu quả việc khai báo trực tuyến và tổng hợp tự động tình hình thiệt hại do dịch trên website ddci.thuathienhue.gov.vn để chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về văn hóa: Trong tháng đã tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” với hơn 200 tư liệu và hiện vật; đã khai mạc Tuần phim chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã diễn ra buổi Lễ trao giải chặng 3 (Đồng Hới - thành phố Huế) và khai mạc chặng 4 (cầu Trường Tiền - Phú Xuân) trong khuôn khổ Giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 32 - 2020. Đang triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình lễ hội Festival Huế lần thứ XI - năm 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” dự kiến vào ngày 28/8/2020 đến ngày 02/9/2020.

Về giáo dục và đào tạo: Đã tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng học và môi trường xung quanh. Học sinh các cấp học đã đi học trở lại từ cuối tháng 4 đầu tháng năm; bên cạnh đó có gần 30.000 sinh viên ngoại tỉnh nghỉ trở lại học tập; dự kiến thời gian kết thúc năm học 2019-2020: học kỳ II (trước ngày 11/7/2020), cả năm (trước ngày 15/7/2020)[9]; công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) cho năm học 2020-2021 dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Công tác đánh giá ngoài công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia các địa phương tích cực xây dựng; toàn tỉnh có 42 trường nộp hồ sơ đăng ký[10], trong đó đã hoàn thành đánh giá 08 trường

Về y tế: Đến nay, tỉnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, đã điều trị khỏi bệnh và ra viện 04 bệnh nhân, toàn tỉnh hiện không có người nhiễm dịch Covid-19. Công tác y tế dự phòng, phòng chống bệnh dịch mùa hè được kiểm soát: trong tháng 4, có 55 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 23 ca; không có ca mắc viêm gan siêu trùng, giảm 1 ca; có 1 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, giảm 3 ca; không có trường hợp tử vong; không có ca mắc sốt rét, liên cầu lợn, thương hàn và viêm não vi rút, bằng cùng kỳ năm trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 558 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 387 ca; 30 ca mắc viêm gan siêu trùng, tăng 18 ca; 4 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, giảm 14 ca; không ca mắc sốt rét, giảm 1 ca; không có trường hợp tử vong; không có ca mắc thương hàn, viêm não vi rút và liên cầu lợn, bằng cùng kỳ; không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào.

Về khoa học và công nghệ: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh[11]. Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,...Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 10 đơn đăng ký nhãn hiệu trong đó 05 văn bằng bảo hộ được cấp; đang hoàn thiện Đề án Cô đô khởi nghiệp. Tăng cường thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 02 siêu thị, 05 chợ, 32 cơ sở kinh doanh hàng hóa (trong đó có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu). Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm[12].

Trong 05 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 2.607 lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 số lượng lao động bị ngừng việc đến tháng 4 gần 7.000 lao động, trong đó có khoảng 2.500 được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 20.000 người từ các nơi khác trở về địa phương (trong đó, hơn 6.000 người trở về từ Lào đã hết thời gian cách ly tập trung), hiện có 341 lao động là người nước ngoài đang làm việc.

Giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp tăng 103% so với cùng kỳ, đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 3.529 người với tổng số tiền chi là 50,815 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 66 người với số tiền chi là 254,7 triệu đồng.

Đã tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đã thực hiện chi trả cho 03 Nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với 134.907 đối tượng được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 149 tỷ đồng trong thời gian 03 tháng[13]. Các đối tượng khác theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đang tiếp nhận hồ sơ: người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 183 người; hộ kinh doanh: 394 hộ; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 58 người; người lao động làm việc không có HĐLĐ: 11.289 người. Trong đó: Đã thẩm định, rà soát, niêm yết danh sách; 52 hộ kinh doanh; 6715 người NLĐ làm việc không có HĐLĐ.

5. Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong 5 tháng đầu năm, đã duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh.

Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, UBND cấp huyện và cấp xã; công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND cấp huyện.

Mối quan hệ giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện với các tổ chức, công dân được cải thiện đáng kể, thông qua các biện pháp như: cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về TTHC; TTHC được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân và các tổ chức; việc giải quyết các TTHC ngày càng nhanh gọn, khoa học, thân thiện, hiệu quả.

Các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh được xếp thứ 05/63 tỉnh thành, tăng 38 bậc, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 13, tăng 3 bậc.

6. Về tài nguyên môi trường

Đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09/9 huyện, thị xã, thành phố Huế; bổ sung 07 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích 4,999  ha; 09 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với tổng diện tích 22,389 ha; đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của 125 công trình, dự án.

Đã cấp 02 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tiếp tục thực hiện các Dự án/đề án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Thừa Thiên Huế, Điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đề án đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế...

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ, triển khai rộng khắp với nhiều biện pháp nhằm phòng, chống lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa điểm di tích, địa điểm tâm linh và danh lam thắng cảnh, các cơ quan, trường học và các khu dân cư: dọn vệ sinh, trồng cây xanh, đồng thời phun thuốc khử trùng, tiêu độc,…

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 26 vụ cháy, tăng 2 vụ; làm chết 5 người; tổng giá trị thiệt hại 631 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện. Đã phát hiện 61 vụ vi phạm môi trường, tăng 10 vụ so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 42 vụ với tổng số tiền phạt 224,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát, khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, phát tờ rơi quảng cáo không đúng quy định và vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm.

7. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh:

Công tác đối ngoại: Nhiều đoàn khách nước ngoài tạm hoãn các chương trình làm việc ở Huế; các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động dè dặt hơn; các hội nghị, hội thảo quốc tế cũng giảm mạnh; các buổi họp định kỳ gặp mặt kiều bào bị hoãn lại; đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác không thể triển khai theo kế hoạch[14]. Công tác xuất, nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Toàn tỉnh, có hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức chu đáo, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch Covid-19. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

An toàn giao thông: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ; từ đầu năm đến ngày 14/5/2020, đã xảy ra 103 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 26 vụ so với cùng kỳ; làm chết 51 người, giảm 30 người; bị thương 71 người, giảm 41 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 102 vụ, giảm 20 vụ; làm chết 50 người, giảm 27 người; bị thương 71 người, giảm 39 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, giảm 06 vụ; làm chết 01 người; tai nạn đường thủy không xảy ra.

B. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

I. Mục tiêu: Tập trung ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: Phòng chống dịch hiệu quả; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19

Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động rà soát và chuẩn bị các kịch bản trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3809 /UBND-GD ngày 08/5/2020.

2. Tập trung ưu tiên các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương. Hoàn thành việc rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn trước ngày 31/5/2020.

Tiếp tục vận hành hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác thu thập thông tin, đánh giá tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 qua ứng dụng công nghệ thông tin đối với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,...trên địa bàn để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ về cơ chế, chính sách.

3. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Tập trung hoàn chỉnh các Đề án trình các cơ quan Trung ương: Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; Đề xuất các tiêu chí về phân loại đô thị và đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế,…

Triển khai các thủ tục, tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương bám sát các nội dung kiến nghị tại Thông báo số 55/TB-VPCP, ngày 20/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh[15]. Tiến hành đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn. Rà soát lại mức độ cần thiết các dự án vốn ngân sách địa phương khởi công mới năm 2020. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư công cho công trình, dự án khác nếu chủ đầu tư không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Rà soát giãn tiến độ, khởi công 11 công trình, dự án chưa thực sự cần thiết. Trong năm 2020, tập trung ưu tiên nguồn lực tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế, di dời đất quốc phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá) và các dự án cải thiện môi trường nước: Hoàn thành di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8; đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020,…Tập trung ưu tiên tạo điều kiện hỗ trợ để khởi công các dự án ngoài ngân sách và đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án trong ngân sách để giải ngân vốn.

Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân gôn Thiên An, Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc... Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân…

Rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn theo Nghị định số: 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; hoàn thành quy chế Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách; triển khai thực hiện quy trình liên thông thẩm định dự án đầu tư giữa các sở, ngành chuyên môn. Rà soát, thanh lý các dự án bị treo: dự án Công viên nước Hồ Thủy Tiên (nghiên cứu mô hình sở thú thân thiện), ...

Lập thủ tục sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,...để thực hiện các dự án đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,…

Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang–Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

5. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Rà soát về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, để xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp hỗ trợ đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ giữa năm 2020.

Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đến các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã,...trong bối cảnh thị trường nông sản đang bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- ra.

Tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2020 chủ động kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng để chủ động phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất kinh doanh các loại phân bón, giống cây trồng; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, các loại phân bón không rõ nguồn gốc, giống cây trồng kém chất lượng... Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Đặc biệt chú trọng các biện pháp chuyên ngành thú y nhằm chủ động phòng, chống, dập dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng bằng việc duy trì hoạt động truy quét, kiên quyết xử lý các đối tượng phá rừng theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

6. Đẩy mạnh phát triển du lịch và ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch

Chuẩn bị sẵn sàng các gói kích cầu du lịch để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; trước mắt, rà soát và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch.

Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch năm 2020 với chủ đề kết nối lữ hành và quảng bá chương trình kích cầu, điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế, 03 địa phương Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam (dự kiến tháng 8/2020). Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020. Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

7. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; (2) Rà soát quỹ đất vàng, có giá trị lớn (các khu đất, trụ sở trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hà Nội) để định giá tài sản theo giá thị trường và thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất; (3) đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án nghĩa trang Hương An viên, nghĩa trang Thủy Dương; (4) Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Điều chỉnh, cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương; trong đó, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp đặc biệt, cấp bách. Xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19 theo thứ tự ưu tiên.

8. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội Festival Huế 2020.

Về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi THPT quốc gia. Phấn đấu tỷ lệ học sinh có điểm trung bình thi THPT Quốc gia tăng từ 05 đến 07 bậc so với năm 2019.

Về y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm việc phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả. Chủ động phương án chuyển Bệnh viên TW Huế - cơ sở 2 trở thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong trường hợp số bệnh nhân lây nhiễm cao. Đầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT) để thực hiện thí điểm theo Quyết định 4389/QĐ-BYT, ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ. Triển khai và vận hành có hiệu quả việc tạo lập, quản lý hồ sơ điện tử, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. Tăng cường hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh. Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ Đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát và giải quyết sớm các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài. Phấn đấu 01 tháng triển khai thực hiện 01 dự án có trị giá từ 100 tỷ trở lên.

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành Đề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa - Thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020, bảo vệ an toàn ASEAN 2020, Đại hội Đảng các cấp tiến tới[1] bao gồm: Bộ tiêu chí cho cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19; Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19; Bộ tiêu chí về doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19

[2] Như: Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Nong; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải.

[3] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[4] Trong đó: Vốn theo tiêu chí đạt 50% KH; Vốn từ nguồn thu sử dụng đất đạt 46% KH; Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 78% KH

[5] Trong đó:  Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 31,0% KH; vốn các chương trình mục tiêu đạt 39,0% KH; Vốn ODA đạt 20,0% KH; Trái phiếu Chính phủ đạt 90,0% KH

[6] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[7] gồm: Dự án Nhà máy bê tông thương phẩm; Dự án Xây dựng nhà xưởng gia công đan lát thủ công mỹ nghệ; Dự án Vận tải hàng không lữ hành Việt Nam; Dự án Khai thác đá granite làm vật liệu xây dựng thông thường; Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây

[8] Trong thu nội địa: thu từ doanh nghiệp nhà nước 160 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, giảm 22%; thu từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài 880 tỷ đồng, bằng 38% dự toán, giảm 2,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 400 tỷ đồng, bằng 33% dự toán giảm 23%; thu tiền sử dụng đất 668 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán, tăng 69%.

[9] Riêng khối 12 của cấp THPT và Giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học trước 30/6/2020.

[10] trong đó: mầm non: 14 trường, tiểu học: 15 trường, THCS: 11 trường, THPT: 02 trường

[11] trong Quý I/2020, đã cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Nhật Việt và tổ chức thẩm định phương án công nghệ cho Nhà máy Kanglongda Huế.Cấp 04 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, gia hạn 5 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị y tế trên địa bàn; cấp/cấp lại 1 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách;

[12] tiêu hủy 15 mũ bảo hiểm không dán tem CR và không có nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa không ghi nhãn theo tính chất hàng hóa với số tiền phạt 3.300.000 đồng; phát hiện và nhắc nhở 01/23 cơ sở kinh doanh xăng dầu có mẫu xăng RON 95 có trị số octanne bất thường.

[13] Người có công: 13.706 người, kinh phí 20,6 tỷ đồng; Bảo trợ xã hội: 50.292 người, kinh phí 75,4 tỷ đồng; Thành viên thuộc số nghèo: 27.638 người, kinh phí 20,7 tỷ đồng; Thành viên thuộc hộ cận nghèo: 43.271 người, kinh phí 32,4 tỷ đồng.

[14] Kế hoạch đoàn đi Trung Quốc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Kế hoạch đoàn đi Hoa Kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

[15] Các nội dung kiến nghị liên quan triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; quy hoạch, sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước; cân đối nguồn vượt thu ngân sách cho Quần thể di tích Cố đô Huế; chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng: đường ven biển, đường vành đai 3; hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung, …

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]