Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm
  

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM

(Theo Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh)

Năm 2019, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tình hình KT-XH 9 tháng năm ước đạt một số kết quả như sau:

1. Thu chi ngân sách

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp thu, tiết kiệm trong chi thường xuyên.

1.1. Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt  5.972,2 tỷ đồng, bằng 82,8% dự toán, tăng 9,1% so cùng kỳ, trong đó:

+ Thu nội địa 5.602,7 tỷ đồng (chiếm 94% tổng thu NS), bằng 84,5% dự toán, tăng 17,7%, cụ thể: thu từ doanh nghiệp nhà nước 295,3 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, giảm 7,4%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.813,9 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán, tăng 23,9%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 875,4 tỷ đồng, bằng 75,3% dự toán, tăng 12,1%; thu tiền sử dụng đất 895,4 tỷ đồng, vượt 106,6% dự toán, tăng 25,6%; thuế bảo vệ môi trường 500,0 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán, tăng 28,2%; thuế thu nhập cá nhân 281,1 tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán;

+ Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 350,2 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, giảm 16,4%.

1.2. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 6.802,8 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển 1.497,4 tỷ đồng, chiếm 22% tổng chi ngân sách, bằng 62,4% dự toán.

+ Chi sự nghiệp: 5.016,4 tỷ đồng chiếm 74% tổng chi ngân sách, bằng 77,4% dự toán, trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.902,9 tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán; chi sự nghiệp y tế 459 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán; chi sự nghiệp kinh tế 438,7 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán; chi quản lý Nhà nước 1.143,5 tỷ đồng, bằng 92% dự toán.

2. Tình hình sản xuất, kinh doanh

2.1. Lĩnh vực dịch vụ

Trong 9 tháng năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 3.706 nghìn lượt khách, tăng 6%; khách quốc tế 1.553 nghìn lượt khách, tăng 9,4%. Lượng khách lưu trú ước đạt 1.688 nghìn lượt khách, tăng 6,1%, trong đó khách quốc tế 793 nghìn lượt khách, tăng 9%. Doanh thu du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 9,5%. Doanh thu cơ sở lưu trú 1.295 tỷ đồng.

Đang triển khai công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Luật Du lịch 2017. Hiện đã có 6 điểm du lịch được công nhận gồm Thủy Biều, Thanh Toàn, đầm Chuồn, tranh làng Sình - hoa giấy Thanh Tiên, đền Huyền Trân Công Chúa và  Phước Tích đáp ứng nhu cầu điểm đến bảo đảm phục vụ du lịch. Triển khai chính sách phát triền du lịch sinh thái cộng đồng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngành du lịch và phát huy các giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa, di sản.

Đã triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên, tỉnh tổ chức thành công diễn đàn phát triển Du lịch Huế 2019 với chủ đề: “Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thông minh và bền vững” nhằm sử dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh: thuyết minh tự động tại các điểm di tích; bản đồ số du lịch, cổng thông tin du lịch, ứng dụng mobile cho du lịch; ứng dụng quản lý khách sạn, nhà hàng quy mô từ nhỏ đến các hạng sao; ngân hàng số hỗ trợ du lịch thông minh...

Thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 9/2019 tăng 0,96% so với tháng trước, tăng 3,14% so với tháng 12 năm trước và tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2019 chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,58% so với bình quân cùng kỳ; chủ yếu do điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, nước, gas,.... Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 31.680 tỷ đồng, tăng 11,3%. Trong đó, kinh doanh bán lẻ hàng hóa 24.629 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng số và tăng 11,5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 5.289 tỷ đồng, chiếm 16,7% và tăng 11,1%; du lịch lữ hành 144,4 tỷ đồng, chiếm 0,5% và tăng 9,49%; dịch vụ khác 1.618 tỷ đồng, chiếm 5,1% và tăng 8,6%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 718,43 triệu USD, tăng 9,5%, đạt 62,2% kế hoạch. Trong đó: các mặt hàng: xơ, sợi dệt các loại 180,6 triệu USD, tăng 31%; hàng may mặc 354,5 triệu USD, giảm 5%; gỗ và sản phẩm gỗ 89,2 triệu USD, tăng 41,1%; thủy sản đạt 33,6 triệu USD, giảm 20%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 393,4 triệu USD, giảm 15%. Trong đó, nguyên phụ liệu dệt may 285,7 triệu USD, giảm 13,6%.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 9/2019 ước đạt 47.200 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 48.400 tỷ đồng, tăng 6,3%; trong đó dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 23,1%, giảm 1%. Nợ xấu ở mức 750 tỷ đồng[1], chiếm 1,55% so với tổng dư nợ.

Vận tải hành khách ước đạt 18.512 nghìn lượt khách, tăng 9,5%; vận tải hàng hóa ước đạt 9.036 nghìn tấn, tăng 10,8%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 2.126,4 tỷ đồng, tăng 12,4%[2].

2.2. Về công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%; sản xuất, phân phối điện, nước đá tăng 14,9%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 7,1%.

Tình hình sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm chủ lực như sau:

Bia 181 triệu lít, tăng 12,9%, bằng 78,7% kế hoạch[3]; sợi các loại 67,1 nghìn tấn, tăng 5,8%, 70,6% KH; quần áo lót 232,4 triệu cái, tăng 6,2%, 70,8% KH[4]; Men frit 182,3 nghìn tấn, tăng 37,8%, 86,8% KH[5]; Gạch 9,9 triệu m2, tăng 45,4%[6]; Lon nhôm 9,92 tấn, tăng 42,5%; Điện sản xuất 682,4 triệu kwh, tăng 19,5%, bằng 46% KH; điện thương phẩm 1.400 triệu kwh, tăng 7,5%; nước máy 38,9 triệu m3, tăng 7,9%; Đá xây dựng 565 nghìn tấn, tăng 17,3%; Dăm gỗ 448,3 nghìn tấn, tăng 26,4%, bằng 86,8% KH; …

Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm: Xi măng ước đạt 1.714,7 nghìn tấn, giảm 10%, bằng 68,6% do thị trường tiêu thụ có dấu hiệu bão hòa; ngoài ra cung ứng cho các công trình dự án lớn[7], đến nay đã hoặc gần hoàn thành; Tôm đông lạnh đạt 4,6 nghìn tấn, giảm 6%, bằng 61,5% KH; sản xuất giảm do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu ổn định không đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh; xe ô tô 104 chiếc, giảm 3,7%.

2.3. Về nông lâm, ngư nghiệp

a) Trồng trọt

Diện tích vụ Hè Thu năm 2019, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 25.484ha, giảm 0,24%[8]. Đến giữa tháng 9, đã hoàn thành thu hoạch vụ hè - thu với 145 nghìn tấn, năng suất ước đạt 56,9 tạ/ha, giảm 3,8 tạ/ha so vụ hè thu năm trước; do tình hình hạn hạn kéo dài đến thời điểm giữa vụ với gần 2.000 ha bị thiệt hại và do mưa lớn kéo dài vào cuối vụ.

Năng suất, sản lượng ước tính một số cây hàng năm chủ yếu khác của vụ hè thu 2019 đều giảm so cùng kỳ năm trước. Trong đó, năng suất ngô đạt 38,2 tạ/ha, giảm 1,7 tạ/ha; sản lượng ngô đạt 1.835,7 tấn, giảm 1,2 tạ/ha; khoai lang đạt 49,8 tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha và 1.190,1 tấn, giảm 33%; sắn đạt 131,3 tạ/ha, giảm 2,7 tạ/ha và 105 tấn, giảm 21,64%; lạc đạt 20,2 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha và 478,7 tấn, giảm 9,1%, …

Diện tích các loại cây lâu năm 12.754 ha, tăng 0,4%; trong đó: cây cao su 8.955ha; cây ăn quả 3.214 ha (cây chuối 920 ha, cây ổi 98 ha, cam 264 ha; bưởi, bòng thanh trà 1.119 ha, …); hồ tiêu 275ha; cây cau 190 ha, …Sản lượng thu hoạch một số loại cây lâu năm: mũ cao su: 2.200 tấn; chuối 9.000 tấn; bưởi, thanh trà 2.320 tấn; dứa 1.013 tấn; hồ tiêu 97,7 tấn,…

b) Chăn nuôi

Chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi gà có nhiều thuận lợi, giá thịt gà hơi giữ mức ổn định nên khuyến khích người chăn nuôi mở rộng quy mô đàn, tổng đàn gia cầm ước đạt 3.985,6 nghìn con, tăng 8,0%, trong đó đàn gà 3.248,5 nghìn con, tăng 10,3%; đàn vịt, ngan, ngỗng 737,1 nghìn con, giảm 1,2%.

Chăn nuôi gia súc gặp khó khăn. Dịch tả lợn Châu Phi tái phát lại trên diện rộng ở 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính đến ngày 15/9, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 63,7 nghìn con với tổng trọng lượng 3.640 tấn. Hiện nay bệnh dịch đang có xu hướng giảm. Có 21 xã thuộc 6 huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới, tuy nhiên có 16 xã ở 7 huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh. Chăn nuôi trâu, bò cũng gặp khó khăn do đồng cỏ thu hẹp, thiếu lao động và các dự án khuyến nông ở một số huyện đến thời hạn chấm dứt như BCC[9]. Do đó, tổng đàn lợn tính đến 01/9 ước còn 61.593 con, giảm 62,4%; đàn trâu 21.827 con, giảm 3,1%; đàn bò 33.719 con, giảm 0,3%.

c) Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp hiện nay tập trung chủ yếu khai thác gỗ rừng trồng. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt gần 500 nghìn m3 gỗ các loại, tăng 5,1%, toàn bộ là gỗ rừng trồng. Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 3.588 ha, tăng 3% toàn bộ là rừng sản xuất. Đã xảy ra 287 vụ vi phạm lâm luật, tăng 82 vụ; đã tiến hành xử lý 203 vụ, tịch thu 57,6 m3 gỗ tròn và 253,9 m3 gỗ xẽ các loại. Trong đó có 29 vụ phá rừng, tăng 5 vụ, với diện tích rừng bị phá 6,4 ha, giảm 4,3%; chưa có vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra.

d) Thuỷ sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 6.007 ha, tăng 2,2%[10] (bao gồm diện tích nuôi nước lợ 4.157 ha, tăng 4,9%; nuôi nước ngọt 1.850 ha, giảm 0,2%). Sản lượng nuôi trồng ước đạt 13.203 tấn, tăng 4,4% (cá các loại 7.712 tấn, tăng 3,8%; tôm các loại 4.575 tấn, tăng 6%, trong đó tôm sú 870 tấn, tăng 4,8%, tôm thẻ chân trắng 3.441 tấn, tăng 6,5%; thủy sản khác 916 tấn, tăng 2,3%). Tổng số tàu cá trên toàn tỉnh là 724 chiếc; trong đó tàu cá xa bờ là 421 chiếc, tăng 11 chiếc với đầu năm 2019[11]. Trong đó 40 chiếc tàu đóng mới và 01 chiếc nâng cấp thực hiện chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về cho vay đóng tàu đánh bắt thủy sản; nhờ đó, sản lượng khai thác ước đạt 32.818 tấn, tăng 3,7% (khai thác biển 29.845 tấn, chiếm tỷ trọng 90,9% tổng số, tăng 4,1%; khai thác nội địa 2.973 tấn, chiếm tỷ trọng 9,1%, giảm 0,6%). Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai ước đạt 46.021 tấn, tăng 3,9%.

Đã tổ chức thành công Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với chủ đề "Nông nghiệp Thừa Thiên-Huế phát triển bền vững-an toàn-ứng dụng công nghệ cao". Tại Hội nghị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án phát triển nông nghiệp[12] và ký các biên bản hợp tác chiến lược[13]. Đã tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao Nông Lâm nghiệp ASEAN (SOM – AMAF)[14]. Hiện nay, đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành nghiên cứu đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị rau quả thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, vốn vay ADB, tổng vốn đầu tư dự kiến 40 triệu USD[15]. Bên cạnh đó, đang hợp tác với các viện, trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các hoạt động định hướng: phát triển sen Huế, mai vàng Huế phục vụ du lịch; sản xuất bền vững giống bưởi thanh trà gắn với du lịch nhà vườn; phát triển cây ăn quả trên đất trồng lúa kém hiệu quả phục vụ du lịch; chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; phát triển đặc sản vùng đầm phá Tam Giang; phát triển rừng trồng bằng giống keo lai công nghệ khí canh và phát triển cây dược liệu bản địa gắn với du lịch; phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và thực phẩm truyền thống….

3. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Đã cấp mới 20 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 04 dự án với tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 16.500 tỷ đồng, chiếm trên 11% tổng vốn thu hút đầu tư từ trước tới nay (gồm 11 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 14.278 tỷ đồng; 08 dự án đầu tư nước ngoài 81,54 triệu USD). Đặc biệt, có 05 dự án lớn với tổng vốn đăng ký 14.000 tỷ đồng[16]. Đang hỗ trợ chuẩn bị đầu tư cho các dự án: BRG, Ecopark, Văn Phú Invest, Cotana … Ngoài ra, đang xúc tiến, hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư: Vietravel Airline,Tập đoàn Sungroup, Sovico, FLC, Công ty CP Toàn Cầu TMS, Tập đoàn Gami.…Đã tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ dệt may, khảo sát công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm tại Ấn Độ, tổ chức xúc tiến một số tập đoàn lớn tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh. Đồng thời, đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề “Vì một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững”.

Đã ban hành Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019[17] và bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 tạo thuận lợi nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin, khảo sát nghiên cứu đầu tư[18].

Công tác rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Nhờ đó, đã có 6/23 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động; 38/79 tiếp tục theo dõi, đang tích cực triển khai thực hiện; 23/79 dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt[19] và 12/79 dự án chuẩn bị làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Công tác rà soát, tiếp tục bổ sung thêm các dự án khác đưa vào giám sát đặt biệt nhằm tạo sự bình đẳng trong đầu tư, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất. Ngoài ra đã thu hồi 02 dự án ngoài danh mục thuộc Nghị quyết 08/NQ-HĐND do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động[20].

Trong 9 tháng năm 2019, đã thành lập mới 535 doanh nghiệp (xấp xỉ cùng kỳ), với vốn đăng ký 6.677 tỷ đồng, tăng 67,50%; điều chỉnh vốn tăng thêm trên 3.000 tỷ đồng; có 201 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 15%; song có trên 280 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 120 doanh nghiệp giải thể (trong đó 58 giải thể theo kế hoạch rà soát Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đã tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ I năm 2019 (lần đầu tiên Thừa Thiên Huế được chọn đăng cai); đây là dịp để tổng kết đánh giá quá trình công tác, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đăng ký kinh doanh tạo dựng môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Phát triển Kinh tế tập thể: có 264 Hợp tác tác xã chuyển đổi, tăng 5 Hợp tác xã (HTX) so với đầu năm, trong đó có 02 HTX nông nghiệp và 03 HTX phi nông nghiệp; có 198 HTX đã đăng ký, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

4. Quản lý quy hoạch, đô thị.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) so với diện tích đất xây dựng đô thị đến nay đạt 58,1%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 54%. Đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017. Đang hoàn chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Triển khai điều chỉnh quy hoạch phía Nam, thành phố Huế; bổ sung quy hoạch khu Hương Sơ phục vụ tái định cư cho dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Cơ bản đã hoàn thành báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020; Đã phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tiếp nhận phản ánh, theo dõi xử lý tất cả các vấn đề của người dân thông qua mạng xã hội, website và ứng dụng Huế - S chạy trên điện thoại di động và đoạt giải “Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á” tại Telecom Asia Awards năm 2019 do Tập đoàn Vietel xây dựng[21].

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần, triển khai chính thức từ đầu năm 2019 đã có hiệu ứng lan tỏa khắp các thôn xóm địa phương, vùng núi, vùng biển, đảo trên toàn tỉnh cùng với việc triển khai Đề án “thành phố 04 mùa hoa”góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường làm cho Huế xanh – sạch – đẹp hơn.

Đã tổ chức thành công Hội nghị về chính phủ điện tử (Egov) với chủ đề “Phát triển cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống điện tử một cửa góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp” dưới sự chủ trì Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng CP; Bộ Thông tin và ttruyền thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thu hút gần 500 lượt khách tham dự là lãnh đạo, các cơ quan phụ trách công nghệ thông tin tại tỉnh thành, miền Trung – Tây Nguyên, các chuyên gia CNTT và chuyên gia tư vấn về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số... trong nước và quốc tế; bên cạnh đó gắn với hội nghị còn có Hội nghị xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin; Lễ công bố dịch vụ trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; Hội nghị giám đốc công nghệ thông tin Miền Trung – Tây Nguyên.

5. Quản lý đầu tư xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.251 tỷ đồng, bằng 71,6% KH năm, tăng 11,7%  

Phân cấp quản lý: Trung ương 4.148,5 tỷ đồng, bằng 67,2% KH, giảm 0,3%, chiếm 25,5% tổng vốn; vốn do Địa phương quản lý 12.103 tỷ đồng, bằng 73,2% KH, tăng 16,44%, chiếm 74,5%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 3.199 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 90,6% KH, tăng 25%[22]; nguồn vốn tín dụng đạt 7.331 tỷ đồng, bằng 72,7% KH, tăng 12,1% so cùng kỳ, chiếm 45,1% trong tổng vốn; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.075 tỷ đồng, bằng 65,9% KH, tăng 7,1%, chiếm 12,8%; vốn viện trợ 870 tỷ đồng, bằng 55,1% KH, giảm 29,2%, chiếm 5,4%; vốn đầu tư nước ngoài 950 tỷ đồng, bằng 47,5% KH, tăng 40,7%, chiếm 5,9%.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý: kế hoạch đầu tư công năm 2019 có 321 dự án, với tổng số vốn phân bổ đầu tư trong năm 1.936 tỷ đồng. Trong đó: trả nợ XDCB: 69 dự án với tổng số vốn 28 (tỷ đồng); hoàn vốn ứng trước 11 dự án, với tổng số vốn 64 tỷ đồng; 131 dự án chuyển tổng số vốn 1.045 tỷ đồng); dự án bố trí khởi công mới: 92 (dự án), với tổng số vốn 387 (tỷ đồng).

Đến nay, việc thi công, xây dựng được triển khai thuận lợi tập trung chủ yếu vào các dự án chuyển tiếp thi công nhanh: Đường Chợ Mai-Tân Mỹ; Đường Phú Mỹ-Thuận An; Đường cứu hộ cứu nạn Thủy Phù - Vinh Thanh; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Nhà ăn kết hợp hội trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn, xã Hương Xuân; Hệ thống đê nội đồng kết hợp giao thông Phong Bình-Phong Chương-Điền Hòa-Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã; Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)-tiểu dự án Thừa Thiên Huế.

Vốn đầu tư NSNN do Trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia: Dự án đầu tư xây Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; xây dựng giảng đường Trường Cao đẳng Công nghiệp; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương. Trong tháng 9, đã khởi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn với mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng cho gần 100km (đoạn đi qua Thừa Thiên Huế 62km), bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; sau khi hoàn thành sẽ tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, tiếp nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục thi công nhanh: Đường cao tốc La Sơn-Túy Loan; Hầm Hải Vân giai đoạn II. Nhiều dự án chuyển tiếp được thực hiện nhanh các công đoạn cuối để đưa vào hoạt động: Nhà máy thủy điện A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3; tòa nhà Vietinbank; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; …

Tập trung hỗ trợ và đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh theo  tiến độ đề ra, cụ thể 07 dự án đầu tư vào khu đô thị An Vân Dương, 03 dự án lớn ngành du lịch (gồm dự án Sân gôn BRG, dự án khu du lịch Lộc Bình, dự án khu du lịch Vinh Thanh, Hải Dương) và 02 dự án vốn đầu tư ngân sách (gồm dự án GPMB khu vực 1 Kinh Thành Huế và dự án nâng cấp Cảng hàng không Phú Bài).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/8/2019 đạt 55,7% kế hoạch; trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 63% kế hoạch, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 67% kế hoạch, vốn trái phiếu chính phủ đạt 100% kế hoạch, vốn nước ngoài (ODA) đạt 35% kế hoạch[23].

Ngoài ra, đã tổ chức thành công Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020, giai đoan 2021-2025 với 19 tỉnh/thành phố Miền Trung – Tây Nguyên.

6. Văn hóa xã hội

6.1. Văn hóa - thể thao

Sự kiện nổi bật trong tháng 8 và tháng 9 Thừa Thiên Huế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1989-2019) do Chủ tịch Quốc hội trao tặng; kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019); Lễ Quốc khánh 02/9; các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ...

Thể thao thành tích cao đạt kết quả cao cả trong nước và quốc tế: VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh đã xuất sắc giành 1 HCV đã giúp đội tuyển đá cầu Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 5 HCV, 2 HCB tại Giải đá cầu thế giới diễn ra tại Pháp góp phần làm nên lịch sử tại đấu trường thế giới; VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi đã xuất sắc mang về HCV nữ cung 1 dây cự ly 60m và giành 01 HCĐ đấu loại trực tiếp với cự ly 60 mét tại Giải vô địch cúp bắn cung trẻ toàn quốc. Bên cạnh đó, tại địa bàn tỉnh đã diễn ra các giải thi đấu: Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2019; Giải bóng bàn, cầu lông gia đình toàn quốc 2019; Giải cầu lông các CLB tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp Ẩm thực Trần lần thứ III, 2019; Giải vô địch trẻ các CLB Taekwondo mở rộng lần I-2019…Tổ chức thành công giải đua xe đạp Coupe de Hue.

Múa Lân truyền thống đã mở rộng thành Lễ hội Múa Lân Huế thu hút 50 đội của tỉnh nhà, nước chủ nhà: Quảng Nam, Tp. Hồ Chí Minh và các nước: Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần đã có hiệu ứng lan tỏa đến các thôn xóm địa phương, vùng núi, biển, đảo trên toàn tỉnh; góp phần tích cực tham gia Chương trình bảo vệ môi trường làm cho Huế xanh – sạch – đẹp hơn.

6.2. Giáo dục đào tạo

Đã hoàn thành công tác tổng kết năm học 2018-2019 với kết quả chất lượng đạt cả học lực và hạnh kiểm[24]. Kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có 2.657 học sinh tham dự, có 1.117 học sinh đạt giải. Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2019 tỉnh đạt 52 giải[25] và có 1 học sinh đạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với 11.612 thí sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,4%, giảm 5,3% xếp thứ 27/63 tỉnh thành, trong đó môn hóa xếp thứ 6/63 các tỉnh thành toàn quốc. Ngành Giáo dục và các địa phương đang tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học; đã tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020 đúng kế hoạch đề ra.

Đại học Huế triển khai các nhiệm vụ năm học 2019-2020; dự kiến tuyển sinh 13.523 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy; đến nay, đã xét tuyển 13.843 thí sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 102,37% so với chỉ tiêu[26]. Theo xếp hạng Webometrics công bố tháng 7/2019, Đại học Huế xếp hạng thứ 8 trong số 180 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tăng 2 bậc từ lần xếp hạng tháng 1/2019.

Tổ chức thành công Hội nghị đổi mới giáo dục Thừa Thiên Huế trong tháng 8/2019.

6.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe

Đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các chợ, các quầy hàng kinh doanh; đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm, làm cho 85 người bị ngộ độc, không có trường hợp tử vong.

Công tác khám và chữa bệnh ngày càng được tăng cường. Hiện nay, đang xây dựng cơ sở dữ liệu để làm Hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt trên với 95% người dân toàn tỉnh; trong đó trên 68% người dân đã được tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 98,82% dân số. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay có 1 ca mắc sốt rét, giảm 4 ca; 532 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 486 ca; 17 ca mắc viêm gan siêu trùng, giảm10 ca; 40 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, tăng 15 ca; không có ca mắc liên cầu lợn, giảm 5 ca; chưa phát hiệncó trường hợp tử vong; chưa phát hiện ca mắc thương hàn và viêm não vi rút; có 2 ca chuyển qua AIDS, giảm 5 ca; có 6 ca tử vong, tăng 5 ca. Lũy kế đến nay, có 366 bệnh nhân điều trị ARV. Qua xác định[27], tổng số người sử dụng ma túy trên địa bàn toàn tỉnh là 1.613 người. Trong đó: người nghiện ma túy: 377 người; số người nghi nghiện ma túy: 1.236 người[28].

6.4. Khoa học công nghệ

Đang triển khai thực hiện 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh[29] và xây dựng 02 nhiệm vụ cấp quốc gia. Đang triển khai các hoạt động Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh dự án “Phát triển vùng bưởi thanh trà Huế đạt chuẩn VietGap gắn với chỉ dẫn địa lý bưởi thanh trà Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do Dự án Trường Sơn Xanh tài trợ); đang xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế.

Đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 như  hướng dẫn, tuyên truyền, kết nối.. cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Tìm kiếm nguồn vốn trong khởi nghiệp”; tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, thu hút hơn 400 đại biểu tham gia. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện về công nghệ thông tin quy mô quốc gia trong tháng 7/2019.

Đang xây dựng các nhiệm vụ Dự án Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung[30]; đang làm việc với đại diện tổ chức DCA, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhằm mở rộng các mối quan hệ và hợp tác phát triển.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6.5. Lao động việc làm, an sinh xã hội

Đã giải quyết việc làm mới cho hơn 10.600 lao động, đạt 66,25% kế hoạch; trong đó 966 lao động đi làm việc nước ngoài, tăng 80%, chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan....

Đã giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho 2.077/2.464 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 29,129 tỷ đồng, trong đó, chi hỗ trợ học nghề 342 triệu đồng. Đã cấp 66 giấy phép và giấy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đến nay có 293 người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh[31]. Đã đẩy mạnh công tác huấn luyện về ATVSLĐ[32]; tổ chức tốt Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ III, năm 2019.

Đã tổ chức thành công “Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”. Đến nay, đã tuyển sinh 11.567 người, đạt 77,11% kế hoạch (cao đẳng: 1.869 học viên; trung cấp: 689 học viên; sơ cấp và dưới 3 tháng 9.009 học viên). Các cơ sở cao đẳng nghề được phân bổ kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ nghề trọng điểm[33].

Đã phân bổ kinh phí Trung ương về điều dưỡng người có công với 12,576 tỷ đồng[34]. Đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công và các đối tượng khác 244.740 suất quà với tổng số tiền 59,7 tỷ đồng[35]. Đã triển khai các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Phong trào xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai đến cơ sở. Riêng ở cấp tỉnh, đến ngày 31/7/2019, các cơ quan, ban ngành đã vận động, đóng góp Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” được 628,319 triệu đồng.

Đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 150 người cao tuổi tròn 100 tuổi, 1.248 người cao tuổi tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 961,2 triệu đồng; chi trả kịp thời cho 56.570 đối tượng, hộ gia đình và cá nhân hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng với kinh phí trên 20,6 tỷ đồng; cấp 387 thẻ BHYT cho đối tượng được nuôi dưỡng có thời hạn với tổng kinh phí 242,6 triệu đồng. Đã tổ chức Lễ truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 73 mẹ, đưa tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh đến nay là 2.349 Mẹ.

Đã tổ chức Lễ an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào về tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; lấy mẫu sinh phẩm của 18 hài cốt liệt sĩ chuyển, đề nghị Cục Người có công giám định xác định danh tính liệt sĩ. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí 18,6 tỷ đồng[36].

7. Về tài nguyên môi trường

Cơ bản hoàn thành thống kê đất đai năm 2018; đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; phê duyệt 6/9 đơn vị cấp huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đã ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế[37]. Đã điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)[38]. Đang xây dựng Bảng giá đất 05 năm 2020-2024.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thực hiện quy định, đã giao đất 03 dự án với tổng diện tích 19,88 ha, cho thuê đất 30 dự án với diện tích là 135,56 ha; đang làm thủ tục thu hồi 0,74 ha[39].

Đang thực hiện đề án “Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang - Phú Lộc” và đề án “Xác định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Khai thác khoáng sản thực hiện đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải qua Chương trình “Ngày chủ Nhật Xanh”, chương trình "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần"  đã phát huy tính hiệu quả phần rất lớn cải thiện môi trường. Đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh[40].

Tình hình cháy nổ đang tăng cao thời tiết nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh đã gây cháy lan trên diện rộng; việc xử lý thực bì thiếu kiểm soát và sơ ý trong sử dụng lửa. Đã xảy ra 71 vụ cháy, tăng 30 vụ; làm chết 3 người và bị thương 1 người; tổng giá trị thiệt hại 4,6 tỷ đồng. Trong đó 27 vụ cháy rừng, chủ yếu là rừng thông, rừng trồng keo, tăng 20 vụ, với diện tích rừng bị cháy 150,4 ha, tăng 147,4 ha. Đáng chú ý 1 vụ cháy lớn tại Công ty sợi Phú Nam thuộc KCN Phú Bài và 1 vụ cháy xưởng nhựa ở phường Tứ Hạ nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Đã phát hiện 191 vụ vi phạm môi trường, tăng 70 vụ, đã tiến hành xử lý 190 vụ với tổng số tiền phạt 657,1 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát trái phép, đánh bắt thủy sản hủy diệt, thải nước thải ra môi trường không qua xử lý; vận chuyển đất đá, cát sạn rơi vãi và vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật không đảm bảo điều kiện thú y, giết mổ động vật không đúng quy định.

8. Công tác nội vụ, đối ngoại, quốc phòng an ninh

Đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành[41]. Đang xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất các thôn, xã trên địa bàn theo quy định của Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương tổ chức  triển khai Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ (Nghị quyết 31) về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị do lịch sử để lại.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh đứng thứ 30, giảm 01 bậc, với 63,51 điểm, tăng 1,14 điểm thuộc “Nhóm Khá” của cả nước so với đứng đầu “Nhóm Trung bình” của năm trước. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm đạt 43,2/80 điểm đứng thứ 43, giảm 6 bậc. Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm đứng thứ 16, tăng 7 bậc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 đứng thứ 31 của cả nước. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2019, Thừa Thiên Huế vươn lên đứng thứ 02 của cả nước, tăng 3 bậc. Trong đó, có một số lĩnh vực đứng thứ nhất: chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đạt 0,91 điểm và chỉ số  hạ tầng nhân lực đạt 0,96 điểm. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh, tạo động lực góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và thành phố thông minh; đồng thời góp phần gắn kết, hỗ trợ cải cách các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (PAR Index) trong thời gian tới.

Đã đón tiếp và làm việc 630 đoàn khách quốc tế/4092 lượt người[42] lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Đã ký kết 02 Bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Pháp và Hàn Quốc[43]; đang chuẩn bị ký kết 02 Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh với 02 đối tác Đức và Thái Lan[44]. Đến nay, tỉnh thường xuyên duy trì và có quan hệ hợp tác với hơn 45 nước trên thế giới; có 76 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký còn hoạt động tại địa bàn tỉnh.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 524 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, tăng 89 vụ; làm chết 121 người, tăng 18 người; bị thương 489 người, tăng 111 người. Trong đó, tai nạn đường bộ xảy ra 515 vụ, tăng 83 vụ so với cùng kỳ; làm chết 116 người, tăng 16 người; bị thương 487 người, tăng 109 người. Tai nạn đường sắt xảy ra 9 vụ, tăng 6 vụ; làm chết 5 người, tăng 2 người; bị thương 2 người, tăng 2 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so cùng kỳ.

Đã sắp xếp lại bộ máy hoạt động của Công an tỉnh[45]. Các hoạt động này đã hỗ trợ và làm thay đổi một cách đáng kể chất lượng điều hành của chính quyền cấp cơ sở. Góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị, tạo  niềm tin, phấn khởi trong đông đảo tầng lớp dân cư.

Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019. Các địa phương đã tổ chức lễ giao quân năm 2019. Tổ chức thành công Hội nghị Nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm; đã tổ chức Hội nghị Phòng chống tệ nạn ma túy; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà năm 2019.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Trên cơ sở kết luận tại kỳ họp HĐND tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 8; các hội nghị của các sở ngành (kế hoạch và đầu tư; công thương; …) về các kết quả đạt được 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ các tháng cuối năm, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019. Trên cơ sở các định hướng Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020; đề nghị các sở ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Đôn đốc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đặt ra trong năm 2019.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm chủ lực đã có; hỗ trợ sản xuất sợi (9 tháng đạt 70% KH), may mặc (9 tháng đạt 70% KH) đạt kế hoạch góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu năm 2019 đạt kết hoạch; hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát huy năng lực tăng thêm của các dự án mới đi vào hoạt động trong năm: Dự án nhà máy sản xuất frit của Công ty CP Men Frit; Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granit của Công ty Vitto Phú Lộc; Dự án nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite của Công ty PHENIKAA Huế. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý III và cuối năm 2019; cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng số 2,3 Chân Mây; Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải, Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II; Dự án Nhà máy kéo sợi 2.688 Rotor của Công ty CP Sợi Phú Quang; Dự án nhà máy may PPJ – Huế của Công ty CP Dệt may PPJ – Huế (giai đoạn 2).

2. Tập trung công tác xây dựng quy hoạch – kế hoạch, triển khai các đề án, chương trình, dự án đầu tư trọng điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050; hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Quy hoạch đường bộ ven biển; Quy hoạch chung xây dựng dải du lịch – đô thị - thương mại (từ thị trấn Thuận An đến xã Lộc Bình); Điều chỉnh quy hoạch các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới. Xây dựng báo cáo kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2020. Rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Xây dựng chương trình công tác năm 2020.

Tập trung triển khai, hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020 và  các dự án đầu tư, chương trình trọng điểm: 04 chương trình trọng điểm năm 2019 gồm Phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế kỹ thuật; dịch vụ du lịch; Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế, đặc biệt hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để thực hiện di dời các hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành trong tháng 10/2019; hỗ trợ triển khai dự án xây dựng mới nhà ga và sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; hỗ trợ Vietravel thành lập hãng hàng không tại Huế, hỗ trợ Bamboo Airway và các hãng hàng không khai thác mở các đường bay mới; triển khai thi công nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đê kè, chống sát lỡ sông Hương, cầu cảng Thuận An hoàn thành sớm trước mùa mưa lụt. Xúc tiến, triển khai, tổ chức đấu giá, đấu thầu các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các khu đô thị. Tiếp tục rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.

Đôn đốc dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách tại Công văn số 7857/UBND-XTĐT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh gồm hỗ trợ hoàn thành các thủ tục, khởi công xây dựng các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (Hải Dương, Vinh Thanh, Lộc Bình, sản xuất, lắp ráp xe ô tô buýt) và tổ chức kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đầu tư các dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Triển khai các hoạt động sáng kiến dự án Thành phố Xanh Huế.

Hoàn thành Đề án mở rộng ranh giới thành phố Huế theo hướng hình thành đô thị trung tâm với trục cảnh quan dọc theo sông Hương để có đủ không gian phát triển đô thị phù hợp với định hướng bảo tồn di sản văn hóa và thân thiện môi trường; đồng thời lưu ý gắn kết chặt chẽ với quan điểm, mục tiêu và kế hoạch sắp sếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành trung ương Đảng và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc sắp sếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021[46].

3. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

Khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2019; Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu.

Sớm triển khai các đề án để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của ngành thuế[47]. Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin Quản lý khách lưu trú, thực hiện hóa đơn điện tử; kết nối thông tin giữa 2 đơn vị từ dữ liệu quản lý đất đai đến dữ liệu chuyển nhượng, mua bán, cho tặng đất đai và nhà cửa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa bàn quản lý; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, Cục quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng rủi ro cao đã được cảnh báo.

4. Xây dựng đô thị, nông thôn.

Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. Hoàn thành các thủ tục để nâng cấp các đô thị mới: Vinh Thanh, Vinh Hiền, La Sơn, Thanh Hà, Phong An, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V.

Triển khai phương án sắp xếp, xử lý và di dời trụ sở một số cơ quan, đơn vị thuộc các tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ phục vụ xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; phương án đấu giá một số khu đất tạo nguồn thu phục vụ xây dựng cơ sở Văn phòng làm việc cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện không gian cảnh quan hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), gắn với không gian nghệ thuật dọc đường Lê Lợi. Hoàn thành công tác thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương.

Hoàn thành các quy định về hạ tầng đô thị: Về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh; về quy mô, diện tích bãi đỗ xe gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải; ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phấn đấu đến cuối 2019 có từ 54 – 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng ít nhất 10-14 xã; đạt tỷ lệ trên 53%.

5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế.

Tăng cường xúc tiến đầu tư theo danh mục dự án đã được phê duyệt; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cấp chứng nhận đầu tư: BRG, PSH, Ecopark, Văn Phú Invest,....

Tham mưu ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh).

Rà soát các tiêu chí kêu gọi đầu tư. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện triển khai Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Huế. Triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh, đặc biệt giúp cho các HTX hiểu rõ được chính sách và điều kiện được hỗ trợ. Rà soát các chính sách hỗ trợ, cách thức tiếp cận phổ biến, hỗ trợ các chính sách. Đề xuất các tiêu chí kêu gọi đầu tư các dự án tại khu đầm Lập An, dự án du lịch dịch vụ khu Thủy Biều, Cồn Dã Viên …

Hỗ trợ hộ kinh doanh trong công tác đăng ký thuế, xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cấp huyện. Thực hiện rà soát, chuyển đổi dữ liệu hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân lên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã; tiến tới hộ kinh doanh cá thể.

6. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác.

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”. Tiếp tục triển khai Đề án Huế - Kinh đô Ẩm thực. Triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, vận hành liên hồ và triển khai công tác duy tu bảo dưỡng đảm bảo vận hành hết công suất vào mùa mưa đối với các nhà máy đang vận hành.

Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn, kế hoạch tái cơ cấu ngành công nghiệp xét đến năm 2025.Triển khai chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP). Rà soát, định dạng các sản phẩm chủ lực trên địa bàn (nông sản, đặc sản của địa phương, các sản phẩm làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ) để thực hiện giải pháp hỗ trợ, phát triển triển thị trường, nâng cao giá trị làng nghề[48]. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có ít nhất 10 sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa; 100% sản phẩm tham gia Chu trình OCOP và được đánh giá xếp hạng.

Triển khai xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh. Chuẩn bị Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019[49].

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu; lồng ghép chương trình ngày “Chủ nhật xanh” để duy trì nạo vét, khơi thông dòng nước. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị.

Tiếp tục chỉ đạo khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh.

7. Cải cách hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện dự án chính quyền điện tử như triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; phát triển công nghệ hướng tới Chính phủ không giấy tờ (E-Cabinet); xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ"; triển khai Đề án Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã. Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số Papi Par-Index và DDCI ở các sở, ban, ngành và địa phương góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PCI, PAPI, Par-Index, ...). Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phú Vang. Triển khai phát hành thẻ điện tử[50] và thanh toán dịch vụ trên hệ thống quản lý thông tin điện tử góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

8. Các hoạt động văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng

8.1. Văn hóa - thể thao

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải đua xe đạp Half Marathon. Triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tập trung công tác chuẩn bị Festival Huế năm 2020. Tiếp tục duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật Xanh", phong trào "nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", để tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương "xanh - sạch - sáng". Chương trình gắn kết trong nhiều lĩnh vực: du lịch, giáo dục, y tế: Phát triển du lịch thân thiện với  môi trường - Di sản Huế nói “không” với túi ni lông và động cơ xăng; không in khẩu hiệu lên vật liệu khó phân hủy vào ngày khai giảng năm học mới, khuyến khích học sinh không bọc vở bằng bìa nilông; triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế ...

Xây dựng Đề án mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã).

8.2. Giáo dục và Đào tạo

Triển khai năm học 2019-2020 gắn với thực hiện tốt các nội dung về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” nhất là việc đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng gia tăng hàm lượng văn hóa, giá trị lịch sử Huế. Phấn đấu đến cuối năm học 2019-2020 có 392/579 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 27 trường, đạt tỷ lệ 67,7% trường. Trong đó tập trung đầu tư đồng bộ các khu nhà vệ sinh theo hướng khép kín, và công trình nước sạch trong trường học đảm bảo theo quy chuẩn.

Đẩy nhanh đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học. Tập trung tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo trên cơ sở xây dựng mối kết nối giữa Chính quyền, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, các chuyên gia và doanh nghiệp. Tạo ra sự đột phá trong phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; ưu tiên các lĩnh vực Thừa Thiên Huế đang có thế mạnh như y tế, AI. Ưu tiên các tập đoàn có thương hiệu triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

8.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016 -2025 theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg. Hoàn thành xây dựng Đề án Phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh[51] và Đề án Triển khai mô hình điểm Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2025. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế.

Triển khai Hệ sinh thái y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Đồng thời thực hiện và chủ động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, dịch bệnh mùa hè, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền phòng chống đuối nước.

8.4. Lao động việc làm, giảm nghèo an sinh xã hội

Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh; đẩy mạnh hoạt động 09 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tập trung phát triển các trường cao đẳng đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành nghề; thu hút đầu tư thành lập cơ cơ sở GDNN chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, ASEAN và quốc tế; nâng cấp trung tâm GDNN tại một số địa phương có khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tổ chức tốt Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Huế.

Rà soát hộ nghèo năm 2019 - đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phân loại, xác định nguyên nhân nghèo để kịp thời thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo; tạo điều kiện tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…).

8.5. Khoa học công nghệ

Xúc tiến thành lập Chi nhánh của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển nền kinh tế tri thức tại địa phương cũng như với lợi thế là Trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện “Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019” và kế hoạch thực hiện “Dự án năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Triển khai xây dựng Đề tài Nhãn hiệu tập thể cho Áo dài Huế.

8.6. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp trong xã hội gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; không để xảy ra điểm nóng về tệ nạn xã hội.[1] Trong đó: Nợ  xấu phát sinh từ Chương trình cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP chiếm 16,44% dự nợ xấu toàn tỉnh do một số chủ tàu không thực sự khó khăn nhưng ý thức trả nợ kém.

[2] bao gồm doanh thu vận tải hành khách 553,9 tỷ đồng, tăng 10,62%; vận tải hàng hóa đạt 1.411,5 tỷ đồng, tăng 12,23%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 161,0 tỷ đồng, tăng 21,14%.

[3] bia đóng chai 76,3 triệu lít, tăng 14,3%; bia đóng lon 104,6 triệu lít, tăng 10%

[4] nhờ phát huy năng lực tăng thêm của các nhà máy may của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế 15 triệu SP/năm, Công ty CP Dệt may Hương Phú 5 triệu SP/năm và nhà máy may 4 của Công ty CP Dệt may Huế tại KCN Phú Đa; các dự án mở rộng, nâng công suất các nhà máy sợi Phú Việt, Phú Anh, Phú Gia, Phú Quang và Công ty CP Dệt may Huế.

[5] nhờ phát huy năng lực tăng thêm Dự án nhà máy sản xuất men frit và men gốm sứ cao cấp của Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn

[6] nhờ phát huy năng lực mới của nhà máy gạch ốp lát granit (7,2 triệu m2/năm) của Công ty Vitto Phú Lộc tại KCN La Sơn;

[7]như: Đường hầm Hải Vân, đường cao tốc (La Sơn – Túy Loan), các công trình nhà máy thủy điện ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh Nam trung Bộ,...

[8] Ngoài ra có khoảng gần 3.000 ha lúa không chủ động được nguồn nước ở vùng cát ven biển, vùng gò đồi bị bỏ hoang và hoặc chuyển đôi sang cây trồng khác.

[9] BCC: Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”

[10] Do điều chỉnh lại cách tính toán diện tích nuôi trồng

[11] Tàu cá xa bờ theo Luật Thủy sản 2017 có chiều dài từ 15 mét trở lên.

[12] Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam tại huyện Phong Điền; dự án Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh và DA khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại P. Hương An tại Thị xã Hương Trà

[13] giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Quế Lâm và Công ty Nong Industries.Ltd - Hàn Quốc

[14] với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý về nông lâm nghiệp (bao gồm cả thủy sản) của 10 quốc gia thành viên ASEAN, các nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga), Ban Thư ký ASEAN, đại biểu của các tổ chức quốc tế và đối tác có liên quan.

[15] trong đó: ADB: 34 triệu USD, vốn đối ứng: 5,5 triệu USD, vốn không hoàn lại: 0,5 triệu USD.

[16] Trong tháng 7 đã cấp 01 dự án đầu tư (Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn với tiêu chuẩn 4-5 sao) với tổng mức đăng ký 1.010 tỷ đồng dự kiến khởi công 2023 đi vào hoạt động.

[17]Kế hoạch số 19/KH-UBND

[18]Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 bổ sung Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

[19] bao gồm 12/24 dự án cần xem xét thu hồi, 7/29 dự án cần giám sát đặc biệt, 4/26 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện

[20] 02 dự án thu hồi: Trường mầm non tư thục Everest; Mở rộng dự án Khu dịch vụ khách sạn La Residence

[21]do Tập đoàn Viettel xây dựng với hình thức “may đo” theo yêu cầu và đặc thù của tỉnh.

[22] Vốn ngân sách Trung ương quản lý 701,5 tỷ đồng, bằng 73,84% KH, tăng 7,89%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 2.497,0 tỷ đồng, bằng 75,30% KH, tăng 24,03%

[23] Giải ngân vốn ODA đạt 35% so với kế hoạch giao vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; song vẫn đảm bảo theo hợp đồng và tiến độ thực hiện cam kết với nhà tài trợ.

[24] Cấp THCS có 26,5% học sinh xếp loại giỏi (tăng 0,4% so năm học trước) và 90,4% hạnh kiểm tốt (tăng 0,83%); cấp THPT có 14,84% học sinh xếp loại giỏi (tăng 0,75%) và 84,11% hạnh kiểm tốt (giảm 0,16%)

[25] Học sinh giỏ cấp tỉnh: 3 giải Nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba và 22 giải Khuyến khích

[26] Trong đó: 12.416 chỉ tiêu cho 137 ngành học (19 ngành học mới) theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, kết quả đợt 1 có 12.736 thí sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 102,6% so với chỉ tiêu; 1.107 chỉ tiêu cho 51 ngành học theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ), qua 02 đợt có 1.424 thí sinh trúng tuyển

[27] Người nghiện ma túy đã được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện ma túy; người tham gia điều trị methadone; người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện; người nghi nghiện ma túy là những người mà cơ quan chức năng có tài liệu sử dụng ma túy nhưng chưa được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện

[28] Phân theo địa bàn: thành phố Huế: 314 người nghiện; thị xã Hương Thủy: 03 người nghiện; thị xã Hương Trà: 14 người nghiện; huyện Phú Lộc: 06 người nghiện; huyện Phú Vang: 25 người nghiện; huyện Phong Điền: 05 người nghiện; huyện Quảng Điền: 02 người nghiện; huyện A Lưới: 08 người nghiện, huyện Nam Đông chưa phát hiện người nghiện ma túy.

[29]trong đó: 15 nhiệm vụ năm 2018 và 10 nhiệm vụ năm 2019

[30]5 nhiệm vụ: (1) Tổ chức Sưu tầm, lưu giữ, xử lý và bảo quản các mẫu vật; (2) Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện về giá trị thiên nhiên của tỉnh, các tỉnh duyên hải miền Trung và cả nước; (3) Xây dựng cơ sở khoa học thu thập bộ mẫu vật về thiên nhiên thuộc vùng duyên hải miền Trung

[31] Trong đó, số người lao động nước ngoài có giấy phép 221 người, số người thuộc diện xác nhận miễn cấp giấy phép lao động 72 người.

[32]Phối hợp với Cục An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 45 học viên theo Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – TB & XH về quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

[33] Trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Giao thông Huế, CĐ nghề Thừa Thiên Huế đã được Bộ LĐ-TBXH phân bổ kinh phí).

[34] Trong đó, 2.468 suất điều dưỡng tập trung, 338 suất điều dưỡng ngoại tỉnh và 5.614 suất điều dưỡng tại gia đình với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng.

[35] Trong đó 43.607 suất quà cho người có công với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ quà Tết cho 201.133 người dân thuộc hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác với tổng số tiền 51,2 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh và thông qua các nguồn vận động của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp…

[36]Trung ương phân bổ: 15,4 tỷ đồng (thành phố Huế 12 tỷ),  kinh phí trích từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"  của Tỉnh là 1,2 tỷ và ngân sách địa phương 02 tỷ đồng.

[37] Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019

[38] Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 05/5/2019

[39]Trung tâm thương mại An Hòa của Công ty TNHH Hoàng Phú 0,6 ha; Trụ sở làm việc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) 0,14 ha.

[40]Dự án thu gom chất thải rắn xã Phú Hải, Phú Vang đã hoàn thành; Dự án thu gom và xử lý rác thải các xã Ngũ Điền, Phong Điền đang thi công, đạt 40% khối lượng; Dự án bãi rác Hương Bình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 6/2018; Dự án MR bãi chôn lấp rác Thủy Phương đang thi công, đạt 70% khối lượng; Dự án bãi chôn lấp rác Phú Sơn đang thi công, đạt 60% khối lượng;Dự án lò đốt rác Phú Sơn đã mở thầu lựa chọn nhà đầu tư, đang tổ chức xét thầu. Số liệu này năm ngoái cần cập nhập lại

[41]gồm Sở Tài chính, VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ). Ngoài ra, các đơn vị như Ban Dân tộc, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao đang hoàn thành phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị mình.

[42] Số liệu tính từ ngày 22/12/2018 đến ngày 22/7/2019. Số đoàn vào trên thực tế sẽ thấp hơn do một đoàn nước ngoài vào có thể đến làm việc với nhiều cơ quan đơn vị.

[43]Bản ghi nhớ hợp tác giữaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền Cộng đồng Đô thị Grand Poitiers (Pháp),ký kết ngày 04/4/2019 tại thành phố Grand Poitiers; Bản ghi nhớ về Chương trình thung lũng đô thị thông minh tại miền Trung Việt Nam giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, ký kết ngày 16/5/2019 tại Huế.

[44]Bản ghi nhớ hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền thành phố Dortmund (Đức);Bản ghi nhớ giữa UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).

[45] thực hiện điều động 160 cán bộ sĩ quan và chiến sĩ thuộc lực lượng Công an chính quy về làm Trưởng, Phó công an các xã; tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực của cảnh sát khu vực

[46] đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản nhất trí về chủ trương và các lưu ý đối với mở rộng thành phố Huế tại Thông báo kết luận số 3304/TB-TTKQH ngày 03/9/2019 nhân chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 17/8/2019)

[47] Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán; Đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

[48]Quyết định 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về Quy định Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

[49] sẽ diễn ra trong vòng 07 ngày, bắt đầu từ ngày 28/8/2019 đến ngày 03/9/2019 tại Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế với quy mô hơn 300 gian hàng trong tỉnh và cả nước.

[50] có 03 loại thẻ điện tử là: Thẻ điện tử doanh nghiệp, Thẻ điện tử cá nhân và Thẻ điện tử công chức, viên chức

[51]Tập trung phát triển lĩnh vực:  Khám chữa bệnh, tập trung chuyên ngành kỹ thuật cao thế mạnh của địa phương; Công nghệ hóa dược phẩm; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xuất khẩu lao động y tế; Y học cổ truyền; Lĩnh vực công nghệ thông tin y tế; Du lịch khám chữa bệnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]