Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2019 và nhiệm vụ tháng tiếp theo
  

(Trích Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 30/11/2019 của UBND tỉnh)

Năm 2019, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tình hình KT-XH 11 tháng năm 2019 ước đạt một số kết quả như sau:

1. Thu chi ngân sách

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp thu, tiết kiệm trong chi thường xuyên.

1.1. Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 11 tháng ước đạt 7.381,6 tỷ đồng, bằng 102,3% dự toán, tăng 10,8% so cùng kỳ, trong đó:

+ Thu nội địa 6.916,5 tỷ đồng (chiếm 93,4% tổng thu NS), bằng 104,3% DT tăng 18,9%, cụ thể: thu từ doanh nghiệp nhà nước 387,3 tỷ đồng, bằng 91,13% DT, tăng 1%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2.070,1 tỷ đồng, bằng 98,6% DT, tăng 13,9%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.117,7 tỷ đồng, bằng 96,18% DT, tăng 11,4%; thu tiền sử dụng đất 1.298,1 tỷ đồng, vượt 154,5% DT, tăng 27,9%; thu thuế thu nhập cá nhân 336,1 tỷ đồng, bằng 105% DT; thuế bảo vệ môi trường 636,1 tỷ đồng, bằng 92,18% DT…

+ Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 441,6 tỷ đồng, bằng 79,6% DT, giảm 10,8%.

1.2. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương 11 tháng ước đạt 8.101,7 tỷ đồng, bằng 87,2% DT, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển 2.020,7 tỷ đồng, chiếm 22% tổng chi ngân sách, bằng 77,3% DT.

+ Chi sự nghiệp 6.081 tỷ đồng chiếm 71,8% chi ngân sách, bằng 93,8% DT, trong đó: chi sự nghiệp kinh tế 633,6 tỷ đồng, bằng 86,95% dự toán; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 2.667,1 tỷ đồng, bằng 94,17% dự toán; chi sự nghiệp y tế 618,6 tỷ đồng, bằng 91,74% dự toán; chi quản lý nhà nước 1.214,0 tỷ đồng, bằng 97,76% dự toán.

2. Tình hình sản xuất, kinh doanh

2.1. Lĩnh vực dịch vụ

Trong 11 tháng năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 4.486 nghìn lượt khách, tăng 10,6%, bằng 97,5% kế hoạch; khách quốc tế 1.942 nghìn lượt khách, tăng 12,5%, bằng 92,4% KH. Lượng khách lưu trú ước đạt 2.042,7 nghìn lượt khách, tăng 6,9%, bằng 93% KH, trong đó khách quốc tế 980 nghìn lượt khách, tăng 10%. Doanh thu du lịch ước đạt 4.547,7 tỷ đồng, tăng 11,3%, bằng 93% kế hoạch. Doanh thu cơ sở lưu trú 1.582,9 tỷ đồng, tăng 8,11%.

Triển khai công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Luật Du lịch, hiện đã có 6 điểm du lịch được công nhận gồm Thủy Biều, Thanh Toàn, đầm Chuồn, tranh làng Sình - hoa giấy Thanh Tiên, đền Huyền Trân Công Chúa và Phước Tích đáp ứng nhu cầu điểm đến bảo đảm phục vụ du lịch. Triển khai chính sách phát triển du lịch sinh thái cộng đồng nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ngành du lịch và phát huy các giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa, di sản.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong khuôn khổ liên kết “ba địa phương - một điểm đến” qua Hội chợ du lịch quốc tế ITB Asia tại Singapore[1] góp phần nâng cao vị thế du lịch Miền Trung, Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới. Đặc biệt, chương trình roadshow biểu diễn nghệ thuật ấn tượng dựa trên thế mạnh từng địa phương: trải nghiệm nghệ thuật đương đại và kiến trúc cảnh quan ở Không gian văn hóa Lê Bá Đảng (Huế), trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn, nghề thủ công truyền thống và cung đình tại Không gian văn hóa Đông Khuyết Đài (Đại Nội - Huế), thực cảnh Ấn tượng Hội An, .... Đồng thời, đã giới thiệu chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch lớn sẽ diễn ra trong năm 2020 ở ba địa phương[2].

Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 11/2019 tăng 0,82% so với tháng trước (trong đó tăng giá thịt lợn 1,7 lần so tháng trước), tăng 4,38% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2019 chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ; chủ yếu do tăng giá của giáo dục, y tế, thực phẩm, đồ uống, ...so cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng ước đạt 38.907,0 tỷ đồng, tăng 11,5%, bằng 90,5% KH. Trong đó, kinh doanh bán lẻ hàng hóa 30.273,3 tỷ đồng (chiếm 77,8% tổng số) và tăng 11,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 6.460,1 tỷ đồng, tăng 11,15%; du lịch lữ hành 174,6 tỷ đồng, tăng 9,08%; dịch vụ khác 1.999,1 tỷ đồng, tăng 9,36%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 872,8 triệu USD, tăng 9,9%, bằng 82,7% KH. Trong đó: các mặt hàng: xơ, sợi dệt các loại 223 triệu USD, tăng 26,4%; hàng may mặc 423 triệu USD, giảm 5%; gỗ và sản phẩm gỗ 100,3 triệu USD, tăng 38,6%; thủy sản đạt 46 triệu USD, giảm 4,3%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 484,7 triệu USD, giảm 13,2%, bằng 73,4% KH. Trong đó, nguyên phụ liệu dệt may 353 triệu USD, giảm 11%.

Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 10/2019 ước đạt 47.100 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 48.710 tỷ đồng, tăng 7%; trong đó dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 25%, tăng 6,3%. Nợ xấu ở mức 800 tỷ đồng[3], chiếm 1,64% so với tổng dư nợ.

Vận tải hành khách ước đạt 22.747,3 nghìn lượt khách, tăng 9,5%; vận tải hàng hóa ước đạt 11.213,9 nghìn tấn, tăng 11,5%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và bưu chính chuyển phát ước đạt 2.622,3 tỷ đồng, tăng 12,6%[4].

2.2. Về công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2%; sản xuất, phân phối điện, nước đá tăng 20,3%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 6,9%.

Tình hình sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm chủ lực như sau: Bia 228 triệu lít, tăng 10,1%, bằng 99,1% KH[5]; sợi các loại 82,9 nghìn tấn, tăng 7,1%, bằng 87,3% KH; quần áo lót 326,5 triệu cái, tăng 8,1%, 88,3% KH[6]; Men frit 230,89 nghìn tấn, tăng 39,4%, 110% KH[7]; Gạch 13,8 triệu m2, tăng 23,5%[8]; Điện sản xuất 1.056 triệu kwh, tăng 28%, bằng 72,3% KH; điện thương phẩm 1.701triệu kwh, tăng 6%, bằng 92% KH; nước máy 48,6 triệu m3, tăng 7,5%, bằng 88% KH;…

Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm: Xi măng ước đạt 2.088,34 nghìn tấn, giảm 10%, bằng 83,5% do thị trường tiêu thụ có dấu hiệu bão hòa; Tôm đông lạnh đạt 5,4 nghìn tấn, giảm 10%, bằng 72,9% KH, sản xuất giảm do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu ổn định không đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh; xe ô tô 147 chiếc, giảm 15%,…

2.3. Về nông lâm, ngư nghiệp

a) Trồng trọt

Đã hoàn thành thu hoạch vụ hè - thu với 145 nghìn tấn, năng suất ước đạt 56,9 tạ/ha, giảm 3,8 tạ/ha so vụ hè thu năm trước; do tình hình hạn hạn kéo dài đến thời điểm giữa vụ với gần 2.000 ha bị thiệt hại và do mưa lớn kéo dài vào cuối vụ. Sản xuất nông nghiệp tháng 11/2019 tập trung chủ yếu thu hoạch cây hàng năm khác vụ đông. Tính đến 15/11/2019, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông năm 2019 ước đạt 1.252 ha, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngô 17,2 ha, tăng 7,50% so cùng kỳ; rau các loại 602 ha, tăng 6,52%. nguyên nhân do thời tiết năm nay thuận lợi, lượng mưa không nhiều nên tiến độ gieo trồng một số cây vụ Đông năm nay đạt khá.

Năng suất, sản lượng ước tính một số cây hàng năm chủ yếu khác của vụ hè thu 2019 giảm so cùng kỳ. Trong đó, năng suất ngô đạt 38,2 tạ/ha, giảm 1,7 tạ/ha; sản lượng ngô đạt 1.835,7 tấn, giảm 1,2 tạ/ha; khoai lang đạt 49,8 tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha và 1.190,1 tấn, giảm 33%; sắn đạt 131,3 tạ/ha, giảm 2,7 tạ/ha và 105 tấn, giảm 21,64%; lạc đạt 20,2 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha và 478,7 tấn, giảm 9,1%, …

Diện tích các loại cây lâu năm 12.754 ha, tăng 0,4%; trong đó: cây cao su 8.955 ha; cây ăn quả 3.214 ha (cây chuối 920 ha, cây ổi 98 ha, cam 264 ha; bưởi, bòng thanh trà 1.119 ha, …); hồ tiêu 275 ha; cây cau 190 ha, …Sản lượng thu hoạch một số loại cây lâu năm: mũ cao su: 2.200 tấn; chuối 9.000 tấn; bưởi, thanh trà 2.320 tấn; dứa 1.013 tấn; hồ tiêu 97,7 tấn,…

b) Chăn nuôi

Chăn nuôi gia cầm có nhiều thuận lợi, giá thịt gà hơi giữ mức ổn định nên khuyến khích người chăn nuôi mở rộng quy mô đàn, tổng đàn gia cầm ước đạt 3.849 nghìn con, tăng 3,9%, trong đó đàn gà 3.113 nghìn con, tăng 5,8%.

Chăn nuôi gia súc gặp khó khăn, Dịch tả lợn Châu Phi tái phát lại trên diện rộng ở 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính đến ngày 18/11, trên địa bàn tỉnh tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 73.331 con[9] với tổng trọng lượng 4.411 tấn. Hiện có 27 xã thuộc 6 huyện có dịch đã qua 30 ngày nhưng không phát sinh thêm ổ dịch mới và có 26 xã thuộc 7 huyện có dịch đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh. Uớc tính thiệt hại 130,64 tỷ đồng, đã hỗ trợ tới người chăn nuôi với số tiền 77,9 tỷ đồng[10].

Chăn nuôi trâu, bò cũng gặp khó khăn do đồng cỏ thu hẹp, thiếu lao động và các dự án khuyến nông ở một số huyện đến thời hạn chấm dứt như BCC[11]. Do đó, tổng đàn lợn tính đến 01/11 ước còn 114.625 con, giảm 37,64%; đàn trâu 19.385 con, giảm 4,3% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 32.925 con, giảm 3,2%.

c) Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp hiện nay tập trung chủ yếu khai thác gỗ rừng trồng. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt gần 597 nghìn m3 gỗ các loại, tăng 4,7%, toàn bộ là gỗ rừng trồng. Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 5.586 ha, tăng 2,59% toàn bộ là rừng sản xuất.

Tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 48 vụ phá rừng, tăng 7 vụ với diện tích bị phá 9,7 ha, giảm 1,8 ha; cháy rừng xảy ra 30 vụ, tăng 23 vụ với diện tích rừng bị cháy 154,9 ha, tăng 151,9 ha.

d) Thuỷ sản

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 67.102 ha, tăng 2,5%[12] (bao gồm diện tích nuôi nước lợ 5.213 ha, tăng 3,5%; nuôi nước ngọt 1.889 ha, giảm 0,2%). Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 15.509 tấn, tăng 4,5% (trong đó cá các loại 9.265 tấn, tăng 3,84%; tôm các loại 5.189 tấn, tăng 6,01%; thủy sản khác 1.055 tấn, tăng 2,53%).

Khai thác hải sản: Tổng số tàu cá trên toàn tỉnh là 724 chiếc; trong đó tàu cá xa bờ là 421 chiếc, tăng 11 chiếc với đầu năm 2019[13]. Trong đó 40 chiếc tàu đóng mới và 01 chiếc nâng cấp thực hiện chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về cho vay đóng tàu đánh bắt thủy sản; nhờ đó, sản lượng khai thác ước đạt 38.563 tấn, tăng 3,6% (trong đó khai thác biển 34.827 tấn, tăng 4,1%; khai thác nội địa 3.736 tấn, giảm 0,6%).

Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác mười một tháng đầu năm 2019 ước đạt 54.072 tấn, tăng 3,87% so cùng kỳ năm trước.

Đã tổ chức thành công Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với chủ đề "Nông nghiệp Thừa Thiên Huế phát triển bền vững-an toàn-ứng dụng công nghệ cao". Tại Hội nghị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án phát triển nông nghiệp[14] và ký các biên bản hợp tác chiến lược[15]. Đã tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao Nông Lâm nghiệp ASEAN (SOM – AMAF)[16]. Đã tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019. Hiện nay, đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành nghiên cứu đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị rau quả thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, vốn vay ADB, tổng vốn đầu tư dự kiến 40 triệu USD[17]. Bên cạnh đó, đang hợp tác với các viện, trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các hoạt động định hướng: phát triển sen Huế, mai vàng Huế phục vụ du lịch; sản xuất bền vững giống bưởi thanh trà gắn với du lịch nhà vườn; phát triển cây ăn quả trên đất trồng lúa kém hiệu quả phục vụ du lịch; chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; phát triển đặc sản vùng đầm phá Tam Giang; phát triển rừng trồng bằng giống keo lai công nghệ khí canh và phát triển cây dược liệu bản địa gắn với du lịch; phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và thực phẩm truyền thống….

Đã công nhận và cấp Giấy chứng nhận 34 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2019. Cụ thể: 10 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ; 20 sản phẩm nhóm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm; 02 sản phẩm nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; 02 sản phẩm nhóm sản phẩm khác[18].

3. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Đã cấp mới 30 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh vốn (tăng thêm) đạt trên 22.200 tỷ đồng, chiếm trên 12% tổng vốn đăng ký từ trước đến nay, vượt 222% về vốn so với kế hoạch[19] (gồm 19 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 14.428 tỷ đồng; 11 dự án đầu tư nước ngoài 293 triệu USD). Đặc biệt, có 05 dự án lớn với tổng vốn đăng ký 14.000 tỷ đồng[20].

Đang hỗ trợ chuẩn bị đầu tư cho các dự án: BRG, Ecopark, Văn Phú Invest, Cotana … Ngoài ra, đang xúc tiến, hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư: Vietravel Airline,Tập đoàn Sungroup, Sovico, FLC, Công ty CP Toàn cầu TMS, Tập đoàn Gami.…Đã tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ dệt may, khảo sát công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm tại Ấn Độ, tổ chức xúc tiến một số tập đoàn lớn tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh. Đồng thời, đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề “Vì một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững”.

Đã ban hành Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019[21] và bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 tạo thuận lợi nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin, khảo sát nghiên cứu đầu tư[22].

Công tác rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Nhờ đó, đã có 6/79 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động; 38/79 tiếp tục theo dõi, đang tích cực triển khai thực hiện; 23/79 dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt[23] và 12/79 dự án chuẩn bị làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Công tác rà soát, tiếp tục bổ sung thêm các dự án khác đưa vào giám sát đặt biệt nhằm tạo sự bình đẳng trong đầu tư, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất. Ngoài ra đã thu hồi 02 dự án ngoài danh mục thuộc Nghị quyết 08/NQ-HĐND do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động[24].

Tính đến ngày 25/11/2019, đã thành lập mới 686 doanh nghiệp với vốn đăng ký 9.525,27 tỷ đồng, tăng 7,5% về lượng và tăng 87% về vốn, bình quân 13,9 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao hơn mức bình quân cả nước, mức cao nhất trong những năm trở lại đây; điều chỉnh vốn tăng thêm trên 3.000 tỷ đồng; có 219 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18%; song có trên 319 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 18% và 147 doanh nghiệp giải thể (trong đó 51 giải thể theo kế hoạch rà soát Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Bên cạnh đó thành lập mới 360 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Đã tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ I năm 2019 (lần đầu tiên Thừa Thiên Huế được chọn đăng cai). Đã xúc tiến thành lập Quỹ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ công bố thành lập Quỹ với vốn điều lệ ban đầu là 3.150 tỷ đồng (100% từ vốn góp của doanh nghiệp); đã tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững”, đặc biệt Chương trình gọi vốn đầu tư trực tiếp (pitching) nhằm kết nối các nhóm khởi nghiệp tại Huế với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, hướng đến những tài trợ vốn thiết thực cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã thu hút 30 dự án đăng ký, trong đó 12 dự án được vào vòng gọi vốn trực tiếp. Kết quả 2 dự án được tài trợ vốn 700 triệu đồng, 6 dự án nhận được sự cam kết hỗ trợ phát triển ý tưởng, tài chính,…  

Phát triển kinh tế tập thể: Đã thành lập mới 18 Hợp tác xã (HTX)[25], nâng tổng số HTX đang hoạt động trên toàn tỉnh có 277 HTX, trong đó có 196 HTX Nông nghiệp, 74 HTX phi nông nghiệp, 07 Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) đang hoạt động. Ước đến cuối năm 2019 thành lập mới thêm 02 HTX, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lên 279, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Đến nay, công tác chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã 2012 cơ bản đã hoàn thành với 198 HTX.

4. Quản lý quy hoạch, đô thị.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) so với diện tích đất xây dựng đô thị đến nay đạt 58,1%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 54%. Đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017. Đang hoàn chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; triển khai điều chỉnh quy hoạch phía Nam, thành phố Huế; bổ sung quy hoạch khu Hương Sơ phục vụ tái định cư cho dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Đã hoàn thành báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020; tổ chức Hội thảo hoàn thiện đề án và báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, theo đó Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đã tổ chức thành công Hội thảo lập Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh; trong đó đã đề xuất các ý tưởng Huế sáng tạo để phát triển như đánh giá các lợi thế cạnh tranh, giá trị khác biệt của địa phương, huy động nguồn lực, liên kết thành phố Đà Nẵng là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tiếp nhận phản ánh, theo dõi xử lý tất cả các vấn đề của người dân thông qua mạng xã hội, website và ứng dụng Huế - S chạy trên điện thoại di động và đoạt giải “Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á” tại Telecom Asia Awards năm 2019 do Tập đoàn Vietel xây dựng[26].

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần, triển khai chính thức từ đầu năm 2019 đã có hiệu ứng lan tỏa khắp các thôn xóm địa phương, vùng núi, vùng biển, đảo trên toàn tỉnh cùng với việc triển khai Đề án “thành phố 04 mùa hoa”góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường làm cho Huế xanh – sạch – đẹp hơn.

Đã tổ chức thành công Hội nghị về chính phủ điện tử (Egov) với chủ đề “Phát triển cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống điện tử một cửa góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp” đã thu hút gần 500 lượt khách tham dự là lãnh đạo Trung ương, các cơ quan phụ trách công nghệ thông tin tại tỉnh thành, miền Trung – Tây Nguyên, các chuyên gia CNTT và chuyên gia tư vấn về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số... trong nước và quốc tế; bên cạnh đó gắn với hội nghị còn có Hội nghị xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin; Lễ công bố dịch vụ trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; Hội nghị giám đốc công nghệ thông tin Miền Trung – Tây Nguyên.

5. Quản lý đầu tư xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 20.127,8 tỷ đồng, bằng 89% KH năm, tăng 12%.

Phân cấp quản lý: Trung ương 5.236,5 tỷ đồng, bằng 85% KH, tăng 5,2%, chiếm 26% tổng vốn; vốn do Địa phương quản lý 14.891,3 tỷ đồng, bằng 90% KH, tăng 14,78%, chiếm 74%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 4.109,3 tỷ đồng, bằng 116,41% KH, tăng 27,40%[27]; nguồn vốn tín dụng đạt 8.895,5 tỷ đồng, bằng 88,16% KH, tăng 11,2%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.626 tỷ đồng, bằng 83,4% KH, tăng 4,7%; vốn viện trợ 999 tỷ đồng, bằng 63,2% KH, giảm 25,6%; vốn đầu tư nước ngoài 1.105 tỷ đồng, bằng 55,3% KH, tăng 37,9%.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý: kế hoạch đầu tư công năm 2019 có 321 dự án, với tổng số vốn phân bổ đầu tư trong năm 1.936 tỷ đồng. Trong đó: trả nợ XDCB: 69 dự án với tổng số vốn 28 (tỷ đồng); hoàn vốn ứng trước 11 dự án, với tổng số vốn 64 tỷ đồng; 131 dự án chuyển tiếp tổng số vốn 1.045 tỷ đồng); dự án bố trí khởi công mới: 92 (dự án), với tổng số vốn 387 (tỷ đồng).

Đến nay, việc thi công, xây dựng được triển khai thuận lợi tập trung chủ yếu vào các dự án chuyển tiếp thi công nhanh:

Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích cầu ngói Thanh Toàn; Đầu tư hệ thống cảm biến phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh; Trường THPT Bình Điền (giai đoạn 2); Nâng cấp, sửa chữa các công trình trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà; Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thuế quan; Đường cứu hộ cứu nạn Thủy phù - Vinh Thanh; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Dục Đức; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hoàng Thành; Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 2); Bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Thọ Ninh (giai đoạn 2); Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên một số dự án thực hiện còn chậm: DA cải thiện môi trường nước thành phố Huế; Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu Lợi Nông; tuyến đê A xã Vinh Hà huyện Phú Vang; Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)-Tiểu dự án Thừa Thiên Huế; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong việc xác định giá đền bù nên công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán.

Vốn đầu tư NSNN do Trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia: Dự án đầu tư xây Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; xây dựng giảng đường Trường Cao đẳng Công nghiệp; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương. Trong tháng 9, đã khởi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn với mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng cho gần 100km (đoạn đi qua Thừa Thiên Huế 62km), bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; sau khi hoàn thành sẽ tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, tiếp nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục thi công nhanh: Đường cao tốc La Sơn-Túy Loan; Hầm Hải Vân giai đoạn II. Nhiều dự án chuyển tiếp được thực hiện nhanh các công đoạn cuối để đưa vào hoạt động: Nhà máy thủy điện A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Đặc biệt, Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam của Tập đoàn Winson, sản xuất đồ chơi, sản phẩm  dành cho trẻ em bằng nhựa, và các sản phẩm giám sát, báo động với tổng vốn đầu tư là 15 triệu USD (khoảng 348 tỷ đồng) đã khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự kiến cuối năm 2019 đưa vào hoạt động với công suất 7 triệu sản phẩm/năm và giai đoạn 2 vào quý II/2020 vào khoảng 13 triệu sản phẩm/năm.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; …

Tập trung hỗ trợ và đôn đốc triển khai 06 dự án trọng điểm của tỉnh theo  tiến độ đề ra, cụ thể 07 dự án đầu tư vào khu đô thị An Vân Dương, 03 dự án lớn ngành du lịch (gồm dự án Sân gôn BRG, dự án khu du lịch Lộc Bình, dự án khu du lịch Vinh Thanh, Hải Dương) và 02 dự án vốn đầu tư ngân sách (gồm dự án GPMB khu vực 1 Kinh Thành Huế và dự án nâng cấp Cảng hàng không Phú Bài).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/11/2019 đạt 65,2% KH; trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 68,9% KH, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 73,1% KH, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 75,2%, vốn trái phiếu chính phủ đạt 100% kế hoạch, vốn nước ngoài (ODA) đạt 50,8% KH.

Ngoài ra, đã tổ chức thành công Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020, giai đoan 2021-2025 với 19 tỉnh/thành phố Miền Trung – Tây Nguyên.

6. Văn hóa xã hội

6.1. Văn hóa - thể thao

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1989-2019), Thừa Thiên Huế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch Quốc hội trao tặng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019); Lễ Quốc khánh 02/9; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ... Nhân dịp ngày 20/10, đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc dâng hoa với chủ đề “Hoàng cung Huế, Áo dài và Hoa” tại Đại Nội Huế nhằm tôn vinh ngày Phụ nữ Việt Nam; qua đó đã tạo được điểm nhấn, thu hút du khách trải nghiệm cùng niềm tự hào của văn hóa Huế về phụ nữ Huế”.

Thể thao thành tích cao đạt kết quả cao cả trong nước và quốc tế, đã đạt được 434 huy chương các loại (113 HCV, 128 HCB, 193 HCĐ) đạt 100% KH, trong đó: 16 huy chương quốc tế (06 HCV, 03 HCB, 07 HCĐ). Bên cạnh đó, tại địa bàn tỉnh đã diễn ra các giải thi đấu: Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2019; Giải bóng bàn, cầu lông gia đình toàn quốc 2019; Giải cầu lông các CLB tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp Ẩm thực Trần lần thứ III, 2019; Giải vô địch trẻ các CLB Taekwondo mở rộng lần I-2019; Giải vô địch Bowling các đội mạnh toàn quốc 2019 diễn ra từ ngày 7-13/11/2019; Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ II. Tham gia 28 đoàn với gần 400 VĐV đại diện cho các trường ĐH và cao đẳng trên cả nước …Tổ chức thành công giải đua xe đạp Coupe de Hue, giải đua xe đạp Half Marathon 2019.

6.2. Giáo dục đào tạo

Ngành giáo dục và các địa phương đang tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học[28]. Đang triển khai Đề án dạy và học Ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học sinh ở các cấp bao gồm khối mầm non. Kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có 2.657 học sinh tham dự, có 1.117 học sinh đạt giải. Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2019 tỉnh đạt 52 giải[29] và có 1 học sinh đạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với 11.612 thí sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,4%, giảm 5,3% xếp thứ 27/63 tỉnh thành, trong đó môn hóa xếp thứ 6/63 các tỉnh thành toàn quốc.

Năm học 2019-2020, Đại học Huế có 8.598 sinh viên được gọi nhập học theo nguyện vọng, đạt 76% chỉ tiêu tuyển sinh và giảm 1,65% so với năm học trước. Các trường có số lượng sinh viên nhập học giảm: Đại học Luật giảm 7,28%; Khoa giáo dục thể chất giảm 25,0%; ĐH Nông lâm giảm 29,49%; ĐH Khoa học giảm 20,94%. Theo xếp hạng Webometrics công bố tháng 7/2019, Đại học Huế xếp hạng thứ 8 trong số 180 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tăng 2 bậc từ lần xếp hạng tháng 1/2019.

6.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe

Đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các chợ, các quầy hàng kinh doanh; đã xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm, số người bị ngộ độc 92 người, tăng 2 người.

Cơ bản hoàn thành xây dựng kế hoạch hồ sơ sức khỏe điện tử; kế hoạch khám sàng lọc bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo, dự thảo Đề án Phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và Dự thảo Đề án Triển khai mô hình điểm Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2025. Ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2019 về việc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của ngành y tế tỉnh. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 98,82% dân số.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4 ca mắc sốt rét, giảm 6 ca so với cùng kỳ năm trước; 1.852 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1.673 ca; 23 ca mắc viêm gan siêu trùng, giảm 23 ca; 97 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, giảm 100 ca; 3 ca mắc liên cầu lợn, giảm 4 ca. Không có trường hợp tử vong. Không có ca mắc thương hàn và viêm não vi rút, bằng cùng kỳ. Đã phát hiện 100 ca nhiễm mới HIV, tăng 20 ca; có 2 ca chuyển qua AIDS, giảm 5 ca; có 6 ca tử vong, tăng 3 ca. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 385 bệnh nhân HIV đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 381 bệnh nhân điều trị ARV.. Qua xác định[30], tổng số người sử dụng ma túy trên địa bàn toàn tỉnh là 1.613 người. Trong đó: người nghiện ma túy: 377 người; số người nghi nghiện ma túy: 1.236 người[31].

6.4. Khoa học công nghệ

Đang triển khai thực hiện 53 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và 02 nhiệm vụ cấp quốc gia. Đã cấp 02 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ([32]); tổ chức thẩm định công nghệ 03 dự án đầu tư; góp ý về công nghệ của 02 dự án đầu tư. Đã tổ chức 06 hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN, 01 hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước, 01 hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh dự án nông thôn miền núi cấp Trung ương và tổ chức nghiệm thu 08 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.  Đáng chú ý, lần đầu tiên tại tỉnh ta có 02 kết quả nghiên cứu KHCN cấp tỉnh[33] được doanh nghiệp[34] đề xuất chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả và đã được ngành tham mưu theo hướng “chuyển giao quyền sử dụng và một phần quyền sở hữu kết quả nghiên cứu” theo quy định. Hoàn chỉnh dự án “Phát triển vùng bưởi thanh trà Huế đạt chuẩn VietGap gắn với chỉ dẫn địa lý bưởi thanh trà Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do Dự án Trường Sơn Xanh tài trợ); đang xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế.

Đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Tìm kiếm nguồn vốn trong khởi nghiệp”; tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, thu hút hơn 400 đại biểu tham gia.

Đang xây dựng các nhiệm vụ Dự án Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung[35]; đang làm việc với đại diện tổ chức DCA, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhằm mở rộng các mối quan hệ và hợp tác phát triển.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6.5. Lao động việc làm và an sinh xã hội

Đã giải quyết việc làm mới cho hơn 14.800 lao động, đạt 93% kế hoạch; trong đó 1.200 lao động đi làm việc nước ngoài, chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.... Giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho 5.883 người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Cấp 66 giấy phép và giấy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đến nay có 293 người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh[36]. Đẩy mạnh công tác huấn luyện về ATVSLĐ[37]; tổ chức tốt Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ III, năm 2019.

Tổ chức thành công “Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”. Đến nay, đã tuyển sinh 13.388 người, đạt 89% kế hoạch[38]. Các cơ sở cao đẳng nghề được phân bổ kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ nghề trọng điểm[39].

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019); đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và bản chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đến 31/7/2019 đã vận động, đóng góp Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” được 628,319 triệu đồng; hơn 26.000 suất quà được trao tặng đến người có công và gia đình người có công với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng[40].

7. Về tài nguyên môi trường

Cơ bản hoàn thành thống kê đất đai năm 2018; đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; phê duyệt 6/9 đơn vị cấp huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế[41]. Đã điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)[42]. Đang xây dựng Bảng giá đất 05 năm 2020-2024.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thực hiện quy định, đã giao đất 03 dự án với tổng diện tích 19,88 ha, cho thuê đất 30 dự án với diện tích là 135,56 ha; đang làm thủ tục thu hồi 0,74 ha[43].

Đang thực hiện đề án “Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang - Phú Lộc” và đề án “Xác định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Khai thác khoáng sản thực hiện đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải qua Chương trình “Ngày chủ Nhật Xanh”, chương trình "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần"  đã phát huy tính hiệu quả góp phần rất lớn cải thiện môi trường. Đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh[44].

Tình hình cháy nổ tăng cao, đã xảy ra 94 vụ cháy, tăng 42 vụ; làm chết 3 người và bị thương 1 người; tổng giá trị thiệt hại 4,6 tỷ đồng; trong đó 27 vụ cháy rừng, chủ yếu là rừng thông, rừng trồng keo, tăng 20 vụ, với diện tích rừng bị cháy 150,4 ha, tăng 147,4 ha. Đáng chú ý 1 vụ cháy lớn tại Công ty sợi Phú Nam thuộc KCN Phú Bài và 1 vụ cháy xưởng nhựa ở phường Tứ Hạ. Phát hiện 216 vụ vi phạm môi trường, tăng 69 vụ, đã tiến hành xử lý 213 vụ với tổng số tiền phạt 796,1 triệu đồng.

8. Công tác nội vụ, đối ngoại, quốc phòng an ninh

Đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành[45]. Đang xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất các thôn, xã trên địa bàn theo quy định của Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương tổ chức  triển khai Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ (Nghị quyết 31) về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị do lịch sử để lại.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh đứng thứ 30, giảm 01 bậc, với 63,51 điểm, tăng 1,14 điểm thuộc “Nhóm Khá” của cả nước so với đứng đầu “Nhóm Trung bình” của năm trước. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm đạt 43,2/80 điểm đứng thứ 43, giảm 6 bậc. Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm đứng thứ 16, tăng 7 bậc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 đứng thứ 31 của cả nước. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2019, Thừa Thiên Huế vươn lên đứng thứ 02 của cả nước, tăng 3 bậc. Trong đó, có một số lĩnh vực đứng thứ nhất: chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đạt 0,91 điểm và chỉ số  hạ tầng nhân lực đạt 0,96 điểm. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh, tạo động lực góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và thành phố thông minh; đồng thời góp phần gắn kết, hỗ trợ cải cách các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index) trong thời gian tới.

Đã đón tiếp và làm việc 796 đoàn khách quốc tế/5180 lượt người lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Đã ký kết 02 Bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Pháp và Hàn Quốc[46]; đang chuẩn bị ký kết 02 Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh với 02 đối tác Đức và Thái Lan[47]. Đến nay, tỉnh thường xuyên duy trì và có quan hệ hợp tác với hơn 45 nước trên thế giới; có 76 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký còn hoạt động tại địa bàn tỉnh.

Triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nuớc; Nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ lệnh về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020, tiếp tục quán triệt, giáo dục nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, Tăng cường chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện, chú trọng chất lượng và xây dựng cơ sở xã, phường, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và chất lượng công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm thật sự vững mạnh, có độ tin cậy cao. Tăng cường chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

Hoàn thành tốt kế hoạch diễn tập ở các cấp. Tiếp tục quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm và dự báo đúng tình hình, thực hiến tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra; góp phần ổn định chính trị, an toàn địa bàn. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao, tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đặc biệt là lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ.

Tính từ đầu năm đến 15/11/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 335 vụ tai nạn và va chạm giao thông tăng 31 vụ; làm chết 176 người, tăng 13 người; bị thương 272 người, tăng 26 người. Trong đó, tai nạn đường bộ xảy ra 323 vụ, tăng 24 vụ; làm chết 169 người, tăng 9 người; bị thương 269 người, tăng 25 người. Tai nạn đường sắt xảy ra 12 vụ, tăng 7 vụ; làm chết 7 người, tăng 4 người; bị thương 3 người, tăng 1 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra.

Đã sắp xếp lại bộ máy hoạt động của Công an tỉnh[48]. Các hoạt động này đã hỗ trợ và làm thay đổi một cách đáng kể chất lượng điều hành của chính quyền cấp cơ sở. Góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị, tạo  niềm tin, phấn khởi trong đông đảo tầng lớp dân cư.

Tổ chức thành công Hội nghị Nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm; đã tổ chức Hội nghị Phòng chống tệ nạn ma túy; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà năm 2019.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019; đề nghị các sở ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Đôn đốc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đặt ra trong năm 2019.

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019; cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng số 2, 3 Chân Mây; Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải, Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II; Dự án Nhà máy kéo sợi 2.688 Rotor của Công ty CP Sợi Phú Quang; Dự án nhà máy may PPJ – Huế của Công ty CP Dệt may PPJ – Huế (giai đoạn 2), Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam, …

2. Tập trung công tác xây dựng quy hoạch – kế hoạch, triển khai các đề án, chương trình, dự án đầu tư trọng điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050; hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Quy hoạch đường bộ ven biển; Quy hoạch chung xây dựng dải du lịch - đô thị - thương mại (từ thị trấn Thuận An đến xã Lộc Bình); Điều chỉnh quy hoạch các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới. Hoàn thành đề án xây dựng cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế. Rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Xây dựng chương trình công tác năm 2020.

Tập trung triển khai, hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020 và  các dự án đầu tư, chương trình trọng điểm[49]; hỗ trợ triển khai dự án xây dựng mới nhà ga và sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; hỗ trợ Vietravel thành lập hãng hàng không tại Huế, hỗ trợ Bamboo Airway và các hãng hàng không khai thác mở các đường bay mới; triển khai thi công nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đê kè, chống sát lỡ sông Hương, cầu cảng Thuận An. Xúc tiến, triển khai, tổ chức đấu giá, đấu thầu các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các khu đô thị. Tiếp tục rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.

Đôn đốc dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách tại Công văn số 7857/UBND-XTĐT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh gồm hỗ trợ hoàn thành các thủ tục, khởi công xây dựng các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (Hải Dương, Vinh Thanh, Lộc Bình, sản xuất, lắp ráp xe ô tô buýt) và tổ chức kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đầu tư các dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Triển khai các hoạt động sáng kiến dự án Thành phố Xanh Huế.

Hoàn thành Đề án mở rộng ranh giới thành phố Huế theo hướng hình thành đô thị trung tâm với trục cảnh quan dọc theo sông Hương để có đủ không gian phát triển đô thị phù hợp với định hướng bảo tồn di sản văn hóa và thân thiện môi trường; đồng thời lưu ý gắn kết chặt chẽ với quan điểm, mục tiêu và kế hoạch sắp sếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành trung ương Đảng và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc sắp sếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021[50].

3. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

Khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo vượt dự toán năm 2019 và cao hơn thu ngân sách nhà nước năm 2018 (7.788 tỷ đồng); Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu.

Sớm triển khai các đề án để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của ngành thuế[51]. Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin Quản lý khách lưu trú, thực hiện hóa đơn điện tử; kết nối thông tin giữa 2 đơn vị từ dữ liệu quản lý đất đai đến dữ liệu chuyển nhượng, mua bán, cho tặng đất đai và nhà cửa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa bàn quản lý; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, Cục quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng rủi ro cao đã được cảnh báo.

4. Xây dựng đô thị, nông thôn.

Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Hoàn thành các thủ tục để nâng cấp các đô thị mới: Vinh Thanh, Vinh Hiền, La Sơn, Thanh Hà, Phong An, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V.

Triển khai phương án sắp xếp, xử lý và di dời trụ sở một số cơ quan, đơn vị thuộc các tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ phục vụ xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; phương án đấu giá một số khu đất tạo nguồn thu phục vụ xây dựng cơ sở Văn phòng làm việc cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện không gian cảnh quan hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), gắn với không gian nghệ thuật dọc đường Lê Lợi. Hoàn thành công tác thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương.

Hoàn thành các quy định về hạ tầng đô thị: Về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh; về quy mô, diện tích bãi đỗ xe gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải; ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phấn đấu đến cuối  2019 có từ 54 – 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng ít nhất 10-14 xã; đạt tỷ lệ trên 53%.

5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tăng cường xúc tiến đầu tư theo danh mục dự án đã được phê duyệt; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cấp chứng nhận đầu tư: BRG, PSH, Ecopark, Văn Phú Invest,....

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh); Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Rà soát các tiêu chí kêu gọi đầu tư. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện triển khai Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Huế.

Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh, đặc biệt giúp cho các HTX hiểu rõ được chính sách và điều kiện được hỗ trợ. Rà soát các chính sách hỗ trợ, cách thức tiếp cận phổ biến, hỗ trợ các chính sách. Đề xuất các tiêu chí kêu gọi đầu tư các dự án tại khu đầm Lập An, dự án du lịch dịch vụ khu Thủy Biều, Cồn Dã Viên …

6. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác.

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”. Tiếp tục triển khai Đề án Huế - Kinh đô Ẩm thực. Triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, vận hành liên hồ và triển khai công tác duy tu bảo dưỡng đảm bảo vận hành hết công suất vào mùa mưa đối với các nhà máy đang vận hành.

Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn, kế hoạch tái cơ cấu ngành công nghiệp xét đến năm 2025. Triển khai chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP). Rà soát, định dạng các sản phẩm chủ lực trên địa bàn (nông sản, đặc sản của địa phương, các sản phẩm làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ) để thực hiện giải pháp hỗ trợ, phát triển triển thị trường, nâng cao giá trị làng nghề[52]. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có ít nhất 10 sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa; 100% sản phẩm tham gia Chu trình OCOP và được đánh giá xếp hạng.

Triển khai xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh.

Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị.

Tiếp tục chỉ đạo khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh. Tăng cường theo dõi hoạt động tàu cá, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

7. Cải cách hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện dự án chính quyền điện tử như triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; phát triển công nghệ hướng tới Chính phủ không giấy tờ (E-Cabinet); xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ"; triển khai Đề án Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã. Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số Papi Par-Index và DDCI ở các sở, ban, ngành và địa phương góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PCI, PAPI, Par-Index, ...). Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phú Vang. Triển khai phát hành thẻ điện tử[53] và thanh toán dịch vụ trên hệ thống quản lý thông tin điện tử góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

8. Các hoạt động văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng

8.1. Văn hóa - thể thao

Triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tập trung công tác chuẩn bị Festival Huế năm 2020. Tiếp tục duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật Xanh", phong trào "nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", để tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương "xanh - sạch - sáng". Chương trình gắn kết trong nhiều lĩnh vực: du lịch, giáo dục, y tế: Phát triển du lịch thân thiện với  môi trường - Di sản Huế; không in khẩu hiệu lên vật liệu khó phân hủy vào ngày khai giảng năm học mới, khuyến khích học sinh không bọc vở bằng bìa nilông; triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế ...

Xây dựng Đề án mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã).

8.2. Giáo dục và Đào tạo

 “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” nhất là việc đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng gia tăng hàm lượng văn hóa, giá trị lịch sử Huế. Phấn đấu đến cuối năm học 2019-2020 có 392/579 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 27 trường, đạt tỷ lệ 67,7% trường; trong đó tập trung đầu tư đồng bộ các khu nhà vệ sinh theo hướng khép kín, và công trình nước sạch trong trường học đảm bảo theo quy chuẩn.

Đẩy nhanh đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế. Tập trung tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo trên cơ sở xây dựng mối kết nối giữa Chính quyền, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, các chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tạo ra sự đột phá trong phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; ưu tiên các lĩnh vực Thừa Thiên Huế đang có thế mạnh như y tế, AI.

8.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016 -2025 theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg. Hoàn thành xây dựng Đề án Phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh[54] và Đề án Triển khai mô hình điểm Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2025. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế.

Triển khai Hệ sinh thái y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Đồng thời thực hiện và chủ động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, dịch bệnh mùa hè, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

8.4. Lao động việc làm, giảm nghèo an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu nhân lực. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm. Ổn định và phát triển, mở rộng thị trường lao động ngoài nước, chú trọng các thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động tỉnh nhà.

Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động 09 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; thu hút đầu tư thành lập cơ cơ sở GDNN chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, ASEAN và quốc tế.

Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo hướng đánh giá đúng thực trạng; phân loại, xác định nguyên nhân nghèo để kịp thời thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo; tạo điều kiện tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…).

8.5. Khoa học công nghệ

Xúc tiến thành lập chi nhánh của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển nền kinh tế tri thức tại địa phương cũng như với lợi thế là Trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện “Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019” và kế hoạch thực hiện “Dự án năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Triển khai xây dựng đề tài Nhãn hiệu tập thể cho Áo dài Huế.

8.6. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp trong xã hội gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; không để xảy ra điểm nóng về tệ nạn xã hội.[1] ITB Asia Singapore là một trong những hội chợ du lịch quốc tế uy tin trên thế giới được tổ chức vào tháng 10 hàng năm tại Singapore. Hội chợ năm nay thu hút 1000 công ty tham dự triển lãm với hơn 1000 người mua chất lượng, hơn 7000 phút hội thảo, 11000 người tham dự và 25000 cuộc gặp, tiếp xúc doanh nghiệp.

[2] Festival Văn hóa Huế (01-06/4/2020), Festival pháo hoa Đà Nẵng (tháng 4-6/2020), Festival di sản văn hóa Quảng Nam (tháng 7/2020), cuộc đua Ironman Đà Nẵng (tháng 5/2020) giải Marathon quốc tế tại Huế (tháng 4/2020) và Đà Nẵng (tháng 8/2020), đua xe đạp Coupe de Huế (tháng 9/2020), chuỗi lễ hội Huế trong năm,...

[3] Trong đó: Nợ  xấu phát sinh từ Chương trình cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP chiếm 14,8% dự nợ xấu toàn tỉnh có giảm hơn so với tháng trước nhờ 12 tàu được cơ cấu nợ với dư nợ là 13,76 tỷ đồng.

[4] Phân theo phương tiện: đường bộ đạt 2.460,4 tỷ đồng, tăng 12,24%; đường biển 157,3 tỷ đồng, tăng 18,96%. Phân theo loại hình dịch vụ: Doanh thu vận tải hành khách đạt 680,6 tỷ đồng, tăng 10,83%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.745,7 tỷ đồng, tăng 12,61%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát đạt 196,0 tỷ đồng, tăng 18,45%.

[5] bia đóng chai 83 triệu lít, tăng 11,5%; bia đóng lon 120 triệu lít, tăng 10%

[6] nhờ phát huy năng lực tăng thêm của các nhà máy may của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế 15 triệu SP/năm, Công ty CP Dệt may Hương Phú 5 triệu SP/năm và nhà máy may 4 của Công ty CP Dệt may Huế tại KCN Phú Đa; các dự án mở rộng, nâng công suất các nhà máy sợi Phú Việt, Phú Anh, Phú Gia, Phú Quang và Công ty CP Dệt may Huế.

[7] nhờ phát huy năng lực tăng thêm Dự án nhà máy sản xuất men frit và men gốm sứ cao cấp của Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn

[8] nhờ phát huy năng lực mới của nhà máy gạch ốp lát granit (7,2 triệu m2/năm) của Công ty Vitto Phú Lộc tại KCN La Sơn;

[9] trong đó: Lợn nái, đực giống: 17.033 con; Lợn thịt: 56.298 con

[10] Trong đó UBND tỉnh đã cấp 4 đợt: 66,02 tỷ đồng (Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 28/6/2019, Quyết định 1740/QĐ-UBND ngày 19/7/2019, Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 29/8/2019, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 17/10/2019).

[11] BCC: Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”

[12] Do điều chỉnh lại cách tính toán diện tích nuôi trồng

[13] Tàu cá xa bờ theo Luật Thủy sản 2017 có chiều dài từ 15 mét trở lên.

[14] Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam tại huyện Phong Điền; dự án Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh và DA khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại P. Hương An tại Thị xã Hương Trà

[15] giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Quế Lâm và Công ty Nong Industries.Ltd - Hàn Quốc

[16] với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý về nông lâm nghiệp (bao gồm cả thủy sản) của 10 quốc gia thành viên ASEAN, các nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga), Ban Thư ký ASEAN, đại biểu của các tổ chức quốc tế và đối tác có liên quan.

[17] trong đó: ADB: 34 triệu USD, vốn đối ứng: 5,5 triệu USD, vốn không hoàn lại: 0,5 triệu USD.

[18] Theo Quyết định 2630/QĐ-UBND ngày 25/10/2019

[19]Theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2019, kế hoạch năm 2019 thu hút 15 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn cam kết  khoảng 10.000 tỷ đồng

[20] Trong tháng 7 đã cấp 01 dự án đầu tư (Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn với tiêu chuẩn 4-5 sao) với tổng mức đăng ký 1.010 tỷ đồng dự kiến khởi công 2023 đi vào hoạt động.

[21]Kế hoạch số 19/KH-UBND

[22]Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 bổ sung Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

[23] bao gồm 12/24 dự án cần xem xét thu hồi, 7/29 dự án cần giám sát đặc biệt, 4/26 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện

[24] 02 dự án thu hồi: Trường mầm non tư thục Everest; Mở rộng dự án Khu dịch vụ khách sạn La Residence

[25]Thành lập mới được 18 HTX gồm: 14 HTX Nông nghiệp, 02 HTX CN-TTCN, 01 HTX Dịch vụ du lịch và 01 HTX hoạt động khác.

[26]do Tập đoàn Viettel xây dựng với hình thức “may đo” theo yêu cầu và đặc thù của tỉnh.

[27] Vốn ngân sách Trung ương quản lý 1.061,5 tỷ đồng, bằng 111,74% KH, tăng 32,4%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 3.047,8 tỷ đồng, bằng 118,13%, tăng 25,8%

[28] toàn tỉnh có 370 trường phổ thông, giảm 13 trường do sáp nhập một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; 11.575 giáo viên, tăng 30 giáo viên; 201.428 học sinh, tăng 2.870 học sinh.

[29] Học sinh giỏ cấp tỉnh: 3 giải Nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba và 22 giải Khuyến khích

[30] Người nghiện ma túy đã được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện ma túy; người tham gia điều trị methadone; người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện; người nghi nghiện ma túy là những người mà cơ quan chức năng có tài liệu sử dụng ma túy nhưng chưa được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện

[31] Phân theo địa bàn: thành phố Huế: 314 người nghiện; thị xã Hương Thủy: 03 người nghiện; thị xã Hương Trà: 14 người nghiện; huyện Phú Lộc: 06 người nghiện; huyện Phú Vang: 25 người nghiện; huyện Phong Điền: 05 người nghiện; huyện Quảng Điền: 02 người nghiện; huyện A Lưới: 08 người nghiện, huyện Nam Đông chưa phát hiện người nghiện ma túy.

[32]Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC; Công ty TNHH Khoa học, công nghiệp và môi trường An Sinh.

[33] Đề tài Nghiên cứu hàm lượng, chất lượng, tác dụng dược lý và xây dựng quy trình sản xuất glucomannan trong củ Nưa - Amorphophallus sp. (họ Ráy - Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đề tài“Nghiên cứu quy trình bào chế và đánh giá tác dụng dược lý-lâm sàng của bột Glucomannan được chiết xuất từ loài nưa Amorphophallus paeoniifolius (họ Ráy-Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

[34] Công ty TNHH Dược phẩm QDU

[35]5 nhiệm vụ: (1) Tổ chức Sưu tầm, lưu giữ, xử lý và bảo quản các mẫu vật; (2) Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện về giá trị thiên nhiên của tỉnh, các tỉnh duyên hải miền Trung và cả nước; (3) Xây dựng cơ sở khoa học thu thập bộ mẫu vật về thiên nhiên thuộc vùng duyên hải miền Trung

[36] Trong đó, số người lao động nước ngoài có giấy phép 221 người, số người thuộc diện xác nhận miễn cấp giấy phép lao động 72 người.

[37]Phối hợp với Cục An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 45 học viên theo Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – TB & XH về quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

[38] cao đẳng: 2.281 người, đạt 76% KH, trung cấp có 1.571 người, 62% KH, sơ cấp và dưới 3 tháng có 9.436 người, 99% KH

[39] Trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Giao thông Huế, CĐ nghề Thừa Thiên Huế đã được Bộ LĐ-TBXH phân bổ kinh phí).

[40] trong đó: Quà Chủ tịch nước: 18.174 suất, 3.863,6 triệu đồng; Quà tỉnh: 410 suất, 410 triệu đồng; Quà huyện: 444 suất, 419,3 triệu đồng; Quà xã: 6.147 suất, 944,44 triệu đồng và các tổ chức, doanh nghiệp khác: 418 suất, 85,87 triệu đồng

[41] Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019

[42] Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 05/5/2019

[43]Trung tâm thương mại An Hòa của Công ty TNHH Hoàng Phú 0,6 ha; Trụ sở làm việc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) 0,14 ha.

[44]Dự án thu gom chất thải rắn xã Phú Hải, Phú Vang đã hoàn thành; Dự án thu gom và xử lý rác thải các xã Ngũ Điền, Phong Điền đang thi công, đạt 40% khối lượng; Dự án bãi rác Hương Bình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 6/2018; Dự án MR bãi chôn lấp rác Thủy Phương đang thi công, đạt 70% khối lượng; Dự án bãi chôn lấp rác Phú Sơn đang thi công, đạt 60% khối lượng;Dự án lò đốt rác Phú Sơn đã mở thầu lựa chọn nhà đầu tư, đang tổ chức xét thầu. Số liệu này năm ngoái cần cập nhập lại

[45]gồm Sở Tài chính, VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ). Ngoài ra, các đơn vị như Ban Dân tộc, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao đang hoàn thành phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị mình.

[46]Bản ghi nhớ hợp tác giữaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền Cộng đồng Đô thị Grand Poitiers (Pháp),ký kết ngày 04/4/2019 tại thành phố Grand Poitiers; Bản ghi nhớ về Chương trình thung lũng đô thị thông minh tại miền Trung Việt Nam giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, ký kết ngày 16/5/2019 tại Huế.

[47]Bản ghi nhớ hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền thành phố Dortmund (Đức);Bản ghi nhớ giữa UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).

[48] thực hiện điều động 160 cán bộ sĩ quan và chiến sĩ thuộc lực lượng Công an chính quy về làm Trưởng, Phó công an các xã; tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực của cảnh sát khu vực

[49] 04 chương trình trọng điểm năm 2019 gồm Phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế kỹ thuật; dịch vụ du lịch; Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế

[50] đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản nhất trí về chủ trương và các lưu ý đối với mở rộng thành phố Huế tại Thông báo kết luận số 3304/TB-TTKQH ngày 03/9/2019 nhân chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 17/8/2019)

[51] Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán; Đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

[52]Quyết định 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về Quy định Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

[53] có 03 loại thẻ điện tử là: Thẻ điện tử doanh nghiệp, Thẻ điện tử cá nhân và Thẻ điện tử công chức, viên chức

[54]Tập trung phát triển lĩnh vực:  Khám chữa bệnh, tập trung chuyên ngành kỹ thuật cao thế mạnh của địa phương; Công nghệ hóa dược phẩm; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xuất khẩu lao động y tế; Y học cổ truyền; Lĩnh vực công nghệ thông tin y tế; Du lịch khám chữa bệnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]