Tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 163/CTr-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2021

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 2

3.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 2

4.

Đề án Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và phát triển tài năng trẻ tỉnh, giai đoạn 2017 – 2022

Tỉnh Đoàn TNCSHCM

Tuần 2

5.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC

Sở Nội vụ

Tuần 4

6.

Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ đối với đặc sản Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020

Sở KHCN

Tuần 4

7.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

8.

Định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 4

9.

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

10.

Đề cương Đề án phát triển đô thị di sản

Sở KHĐT

Tuần 1

11.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 2

12.

Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ đối với đặc sản Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020

Sở KHCN

Tuần 2

13.

Đề cương Đề án phát triển đội ngũ giáo viên nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2025

Sở LĐTBXH

Tuần 2

14.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

15.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

16.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2020

Sở Công thương

Tuần 3

17.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 3

18.

Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 4

19.

Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

20.

Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Tuần 4

21.

Quy định vùng vảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Sở TNMT

Tuần 4

22.

Đề án phát huy giá trị ẩm thực Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

23.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

Sở Nội vụ

Tuần 4

24.

Địa chí hành chính vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

25.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

26.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

27.

Định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

28.

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017

Sở Nội vụ

Tuần 1

29.

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2017- 2018

Sở Nội vụ

Tuần 1

30.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2

31.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

Sở VHTT/ BCH Quân sự

Tuần 2

32.

Kế hoạch triển khai “Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2025”

Sở GDĐT

Tuần 2

33.

Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016

Sở Tài chính

Tuần 2

34.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

35.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC từ cấp xã đến cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

36.

Kế hoạch PCI tỉnh năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

37.

Kế hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng

Tuần 4

38.

Quy chế Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

39.

Kế hoạch xây dựng các tour du lịch tâm linh

Sở Du lịch

Tuần 4

40.

Kế hoạch tổ chức điều tra thị trường nhu cầu khách du lịch đến Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

41.

Kế hoạch tổ chức điều tra nhu cầu cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 4

42.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

43.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

44.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

45.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

46.

Quy định tập trung người lang thang trên địa bàn tỉnh vào nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

Sở Lao động TBXH

Tuần 1

47.

Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để áp dụng trong công tác triển khai, thực hiện chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 2

48.

Quy định cơ chế, chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

49.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

50.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 3

51.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

52.

Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

53.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

54.

Quy hoạch hệ thống Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

55.

Phê duyệt định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

56.

Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 3

57.

Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 3

58.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

59.

Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn

Sở GTVT

Tuần 3

60.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

61.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

62.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

63.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

64.

Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

65.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

66.

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

67.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

68.

Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh

Sở KHĐT

Tuần 4

69.

Quy định phí tham quan di tích

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 4

70.

Quy định phí bình tuyển cây lâm nghiệp, rừng giống

Sở NNPTNT

Tuần 4

71.

Quy định lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân

Công an tỉnh

Tuần 4

72.

Quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

UBND thành phố Huế

Tuần 4

73.

Quy định định mức phân bổ kinh phí cho hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương

Sở Tài chính

Tuần 4

74.

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

VP UBND tỉnh

Tuần 4

75.

Quy định phân cấp quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Sở Công Thương

Tuần 4

76.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

77.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

78.

Quy định tạm thời về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

79.

Quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018

Sở GDĐT

Tuần 4

80.

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh

Sở Y tế

Tuần 4

81.

Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

82.

Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

83.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

84.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

85.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

86.

Quy định vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

87.

Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B

Sở GTVT

Tuần 4

88.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

89.

Quyết định áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, thi công, thí nghiệm, nghiệm thu công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng

Tuần 4

90.

Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

91.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

92.

Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả QĐ 217, 218 của Trung ương về công tác dân vận chính quyền

Ban Dân vận TƯ

Ngày 03/8

93.

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Sở GD ĐT

Tuần 1

94.

Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Thanh Tra tỉnh

Tuần 1

95.

Làm việc với Đoàn kiểm tra Thanh tra Chính phủ

VP UBND tỉnh/Thanh Tra tỉnh

Ngày 17/8

96.

Họp đánh giá 3 tháng hoạt động Trung tâm Hành chính cấp huyện

Sở Nội vụ/ VP UBND tỉnh

Tuần 3

97.

Hội nghị giao ban cụm, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH" năm 2017

Bộ VHTTDL

Tuần 3

98.

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

Sở KHCN

Tuần 3

99.

Hội nghị triển khai Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Sở Lao động TBXH

Tuần 3

100.

Hội nghị tổng kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND về phân công các sở, ban, ngành đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông, giai đoạn 2016-2020

Sở LĐ TBXH; UBND huyện A Lưới, Nam Đông

Tuần 3

101.

Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

102.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 09/8

103.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Vang

Ngày 16/8

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành bám sát Đề án, kế hoạch theo Quyết định 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

2.

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

3.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ

Tuần 1- 4

4.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

8.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo sản xuất Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo dự trữ hàng hóa PCBL

Sở Công thương

Tuần 3

II.

Văn hóa - xã hội

13.

Chỉ đạo thí điểm thực hiện tự chủ ở một số cơ sở thuộc ngành LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

Sở KHCN

Tuần 1-4

15.

Chỉ đạo triển khai Festival 2018

Trung tâm Festival

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Sở GD ĐT

Tuần 1

17.

Chỉ đạo thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT

Sở Y tế

Tuần 2

18.

Chỉ đạo triển khai TBKL của Bộ Y tế về chính sách BHYT trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 2

19.

Chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trong dịp hè 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

III.

Nội chính

20.

Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện 2017

BCH Quân sự

Tuần 1

21.

Chỉ đạo diễn tập PCCCR và TKCN huyện A Lưới 2017

BCH Quân sự tỉnh

Tuần 1-2

22.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

24.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

25.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

26.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

Yêu cầu các đồng chí thành viên UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TV Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Văn phòng BTL Quân khu IV;

- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH, VP HĐND tỉnh;

- Các CQ CM, đơn vị thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, TX và TP Huế;

- VP: Lãnh đạo và các CV;

- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đã ký - Nguyễn Văn Cao

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]