Tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 143/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án tinh giảm biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2021

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 2

3.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

Sở VHTT/ BCH Quân sự

Tuần 2

4.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 2

5.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Đề cương Đề án phát triển đô thị di sản

Sở KHĐT

Tuần 2

7.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 2

8.

Kế hoạch thăm, tặng quà các đơn vị, gia đình người có công tiêu biểu, hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

9.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

10.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

11.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2020

Sở Công thương

Tuần 3

12.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Tuần 3

13.

Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 4

14.

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

15.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC

Sở Nội vụ

Tuần 4

16.

Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 4

17.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

TT Festival/ Sở Nội vụ

Tuần 4

18.

Đề cương Đề án phát triển đội ngũ giáo viên nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2025

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

19.

Đề án phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở KHĐT

Tuần 1

20.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

SởVHTT/ BCH Quân sự

Tuần 3

21.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

22.

Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã năm 2017”

Sở TTTT

Tuần 1

23.

Kế hoạch triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Công Thương

Tuần 2

24.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

25.

Kế hoạch triển khai “Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2025”

Sở GDĐT

Tuần 2

26.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước

Sở KHCN

Tuần 2

27.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

28.

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017

Sở Nội vụ

Tuần 3

29.

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2017- 2018

Sở Nội vụ

Tuần 3

30.

Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công

Sở Nội vụ

Tuần 3

31.

Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017

Sở KHCN

Tuần 3

32.

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 3

33.

Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

34.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

35.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

36.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

37.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

38.

Quy định tập trung người lang thang trên địa bàn tỉnh vào nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

39.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Tuần 3

40.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

41.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

42.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 3

43.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

44.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

45.

Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn.

Sở GTVT

Tuần 3

46.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

47.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

48.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

49.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

50.

Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

51.

Quy định cấp phép cho lao động nước ngoài

Sở LĐTBXH

Tuần 4

52.

Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh

Sở KHĐT

Tuần 4

53.

Quy định phí tham quan di tích

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 4

54.

Quy định phí bình tuyển cây lâm nghiệp, rừng giống

Sở NNPTNT

Tuần 4

55.

Quy định lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân

Công an tỉnh

Tuần 4

56.

Quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

UBND thành phố Huế

Tuần 4

57.

Quy định mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ

BCH Quân sự

Tuần 4

58.

Quy định số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh

BCH Quân sự

Tuần 4

59.

Định mức phân bổ kinh phí cho hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương

Sở Tài chính

Tuần 4

60.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

61.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

62.

Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 4

63.

Quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018

Sở GDĐT

Tuần 4

64.

Quy định chính sách hỗ trợ công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

65.

Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

66.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

67.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

68.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

69.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

70.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

71.

Giao ban trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 1

72.

Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

BCĐ phát triển kinh tế tập thể

Tuần 1

73.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2017

Sở Công thương

Tuần 2

74.

Họp đánh giá 3 tháng hoạt động Trung tâm Hành chính cấp huyện

Sở Nội vụ/ VP UBND tỉnh

Tuần 2

75.

Họp báo thường kỳ Quý II/2017

VP UBND tỉnh/Sở TTTT

Tuần 2

76.

Họp BCĐ dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế

BCĐDA Cải thiện môi trường nước

Tuần 3

77.

Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP

Sở NNPTNT

Tuần 3

78.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Sở Lao động TBXH

25-27/7

79.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 12/7

80.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện A Lưới

VP UBND tỉnh/huyện A Lưới

Ngày 26/7

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành bám sát Đề án, kế hoạch theo Quyết định 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

2.

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

3.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

7.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo sản xuất Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo phê duyệt kết quả hoạt động và xử lý chênh lệch thu chi tài chính 2016 của Quỹ ĐTPT và BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 1

12.

Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo chợ Đông Ba

Sở KHĐT

Tuần 1

13.

Chỉ đạo phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước

Sở LĐTBXH

Tuần 1

14.

Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2017

Sở Công thương

Tuần 2

II.

Văn hóa - xã hội

15.

Chỉ đạo thí điểm thực hiện tự chủ ở một số cơ sở thuộc ngành LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

Sở GD ĐT

Tuần 2

17.

Chỉ đạo thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT

Sở Y tế

Tuần 2

18.

Chỉ đạo triển khai TBKL của Bộ Y tế về chính sách BHYT trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 2

19.

Kiểm tra công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trong dịp hè 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

20.

Chỉ đạo di dời Nhà trưng bày VHNT Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 3

21.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng và Hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Nội chính

22.

Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện 2017

UBND cấp huyện

Tuần 1

23.

Hiệp y khen thưởng các Hiệu trưởng Trường Đại học thuộc Đại học Huế

Sở Nội vụ

Tuần 2

24.

Xử lý hồ sơ truy tặng Huân chương Độc lập cho 15 gia đình

Sở Nội vụ

Tuần 2

25.

Chỉ đạo diễn tập PCCCR và TKCN huyện A Lưới 2017

BCH Quân sự tỉnh

Tuần 2

26.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

27.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

28.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

29.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

30.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

31.

Chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Cục THADS tỉnh

Tuần 1-4

Yêu cầu các đồng chí thành viên UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TV Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Văn phòng BTL Quân khu IV;

- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH, VP HĐND tỉnh;

- Các CQ CM, đơn vị thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, TX và TP Huế;

- VP: Lãnh đạo và các CV;

- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Văn Cao

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]