Tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 42 /CTr-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí

Các sở, ngành

Tuần 1

2.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tuần 1

3.

Phân bổ biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh.

Sở Nội vụ

Tuần 1

4.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 1

5.

Quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

6.

Thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

7.

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Tuần 2

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

8.

Kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

9.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

TT Festival/ Sở Nội vụ

Tuần 1-4

10.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

11.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

12.

Thành lập Học viện Du lịch (Đại học Du lịch) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

Tuần 3

13.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2020

Sở Công thương

Tuần 3

14.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

15.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

16.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô/ Sở Nội vụ

Tuần 3

17.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Tuần 3

18.

Đề án đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

19.

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

20.

Xây dựng hệ thống thông tin đền bù giải tỏa

Sở TNMT

Tuần 4

21.

Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2017 – 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

22.

Quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

23.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí

Các sở, ngành

Tuần 2

24.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tuần 2

 

25.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng

Tuần 2

26.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920 - 2020)

Sở VHTT

Tuần 2

 

27.

Phân bổ biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh.

Sở Nội vụ

Tuần 3

28.

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

29.

Kế hoạch khuyến công năm 2017

Sở Công Thương

Tuần 1

30.

Kế hoạch thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của BBTTƯ Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động Khu công nghiệp, khu chế xuất

Sở VHTT

Tuần 1

31.

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” năm 2017

Sở VHTT

Tuần 1

32.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 1

33.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

34.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2017 - 2018

Sở Công Thương

Tuần 2

35.

Kế hoạch Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản Huế 2017

Sở Công Thương

Tuần 2

36.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

37.

Kế hoạch thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2017

Công an tỉnh/Sở Tư pháp

Tuần 2-3

38.

Kế hoạch điều tra khảo sát các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có mô hình phát triển kinh tế bền vững

Ban Dân tộc

Tuần 2

39.

Kế hoạch đưa hàng Việt về nông thôn

Sở Công Thương

Tuần 3

40.

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2017

Sở NNPTNT

Tuần 3

41.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Du lịch

Tuần 3

42.

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở VHTT

Tuần 3

43.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2016- 2020

Công an tỉnh

Tuần 3

44.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an tỉnh

Tuần 3-4

45.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2017

Sở Tư pháp

Tuần 3

46.

Kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

47.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

48.

Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh với CHDCND Lào giai đoạn 2017 - 2021

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

49.

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh Mầm non, học sinh tiểu học vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2012, định hướng đến 2025"

Sở GDĐT

Tuần 4

50.

Kế hoạch dạy nghề Lao động nông thôn năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

51.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

52.

Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

 

 

53.

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Lao động TBXH

Tuần 1

54.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2-4

55.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Tuần 2-4

56.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 2-4

57.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2-4

58.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng

Tuần 2

59.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Tuần 3

60.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

61.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

62.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh TTHuế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Sở TNMT

Tuần 3-4

63.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

64.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

65.

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 3

66.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

67.

Quy định phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

68.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Sở Giao thông vận tải

Tuần 3

69.

Quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

70.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

71.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

72.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

73.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

74.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

75.

Họp UBND tỉnh thông qua các Đề án, Quy hoạch trình HĐND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

76.

Đối thoại trực tuyến:"Cải cách hành chính - Xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế"

VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

77.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 01/03

78.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phong Điền

VP UBND tỉnh/ huyện Phong Điền

Ngày 22/03

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

 

2.

Chỉ đạo chuẩn bị đón tiếp Hoàng gia Nhật Bản đến thăm Huế

Sở, ngành

Tuần 1

 

3.

Chỉ đạo làm việc các DN sử dụng VLNCN

Sở Công thương/ Sở TNMT

Tuần 1

4.

Chỉ đạo làm việc các huyện về tiêu chí xây dựng văn minh thương mại

Sở Công thương

Tuần 2

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

 

7.

Rà soát, chuẩn bị các Đề án kỳ họp HĐND tỉnh tháng 3/2017

Các sở, ngành liên quan

Theo KH

8.

Chỉ đạo Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính;

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo Phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong

Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016 - 2020

Sở Tài chính;

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai các dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn - Nam Đông, La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo sản xuất Đông - Xuân

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

15.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

16.

Chỉ đạo Tổ chức ngày chạy Olympic và giải Việt dã toàn tỉnh năm 2017

Sở VHTT

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo thực hiện chuyển giao chức năng QLNN về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD ĐT sang Sở LĐTBXH

Sở GD ĐT/ Sở LĐTBXH

Tuần 1

18.

Chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, trường học triển khai việc phân công giúp đỡ 19 xã có tỷ lệ nhộ nghèo cao trên 25% ở huyện Nam Đông và A Lưới

Các sở, ngành

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo công tác tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT

Sở Y tế

Tuần 1

20.

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Sở Văn hóa và Thể thao

Tuần 2

21.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 3

22.

Chỉ đạo cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tại Quyết định số 131/QĐ-TTg

Sở Y tế

Tuần 3

23.

Chỉ đạo công tác phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm

Sở Y tế; Sở LĐTBXH; Công an tỉnh

Tuần 3

24.

Chỉ đạo xét tặng danh hiệu “NGƯT” và “NGND” năm 2017

Sở GD ĐT

Tuần 3

25.

Chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao

Tuần 3

26.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Tuần 3

27.

Chỉ đạo công tác đầu thầu tập trung 106 loại thuốc năm 2017

Sở Y tế

Tuần 3

28.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

29.

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng về an toàn thực phẩm

Sở Y tế

Tuần 4

III.

Nội chính

30.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

31.

Xét, trình Cờ Thi đua của Chính phủ

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

32.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

33.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

34.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

35.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]