Tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 244/CTr-UBND ngày 02/12/2017)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phương án kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO

Sở Nội vụ

Tuần 4

3.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

4.

Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đông Ba

UBND thành phố Huế

Tuần 1

5.

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao thương hiệu chợ Đông Ba

Sở Công thương

Tuần 1

6.

Kế hoạch triển khai Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

7.

Quy hoạch Công nghệ thông tin

Sở TTTT

Tuần 3

8.

Phương án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

9.

Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

10.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 4

11.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020

Sở Tư pháp

Tuần 4

12.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

13.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

14.

Đề án xây dựng, phát triển thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

15.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 1

16.

Đề cương Đề án đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 1

17.

Đề án Thẻ điện tử

Sở TTTT

Tuần 1

18.

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh và các sở, ban, ngành

VP UBND tỉnh

Tuần 1

19.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về công tác ATTP Quý IV/2017

Sở Công thương/ Sở Y tế/ Sở NNPTNT

Tuần 2

20.

Báo cáo Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm 2017 và kế hoạch 2018

Sở Y tế, Sở LĐTBXH

Tuần 2

21.

Phê duyệt quyết toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Tuần 3

22.

Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2018

Sở TNMT

Tuần 3

23.

Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT

Tuần 3

24.

Quyết định sửa đổi Quy chế xét tặng Giải thưởng VHNT Cố đô tỉnh

Sở VHTT

Tuần 3

25.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018

VP UBND tỉnh

Tuần 3

26.

Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 3

27.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 4

28.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 4

29.

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 4

30.

Phê duyệt Số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

31.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

32.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

33.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

34.

Kế hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng

Tuần 4

35.

Điều chỉnh Quy hoạch bến, bãi tập kết cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

36.

Kế hoạch phát triển du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Sở Du lịch

Tuần 4

37.

Kế hoạch xây dựng các tour du lịch tâm linh

Sở Du lịch

Tuần 4

38.

Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, đảo và đầm phá, quản lý tổng hợp vùng bờ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Sở GD ĐT

Tuần 4

39.

Hình thành Trung tâm bảo quản tư liệu quốc gia

Sở VHTT

Tuần 4

40.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

41.

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

42.

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

43.

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

44.

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

45.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 1

46.

Quy định quản lý, vận hành khai thác thẻ điện tử doanh nghiệp, cán bộ công chức, công dân

Sở TTTT/ Sở KHĐT/ VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

47.

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Sở Tài chính

Tuần 3

48.

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

49.

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

50.

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 3

51.

Quy định cơ chế, chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

52.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

53.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 3

54.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 3

55.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

56.

Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

57.

Định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 3

58.

Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 3

59.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

60.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

61.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

62.

Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Sở Tài chính

Tuần 4

63.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

64.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

65.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

66.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức

Sở Nội vụ

Tuần 4

67.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 4

68.

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà Giáo Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

69.

Phê duyệt Đề án Phát triển mạng lưới Giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2017-2025

Sở LĐTBXH

Tuần 4

70.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

71.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

72.

Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B

Sở GTVT

Tuần 4

73.

Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

74.

Quyết định áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, thi công, thí nghiệm, nghiệm thu công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

75.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

76.

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch

Sở Du lịch

Tuần 2

77.

Họp đánh giá 7 tháng hoạt động Trung tâm Hành chính cấp huyện

Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh

Tuần 2

78.

Hội nghị tổng kết công tác DS-KHH gia đình năm 2017 và Kế hoạch 2018

Sở Y tế

Tuần 3

79.

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

VP UBND tỉnh/ Sở KHĐT

Tuần 4

80.

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 4

81.

Hội nghị triển khai chương trình phối hợp phát triển Văn hóa Doanh nghiệp năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

82.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 06/12

83.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Quảng Điền

VP UBND tỉnh/ huyện Quảng Điền

Ngày 20/12

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo triển khai xử lý văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên môi trường mạng

Văn phòng UBND tỉnh/ Sở TTTT

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

6.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 của 04 Công ty TNHH NN MTV: Lâm nghiệp Nam Hòa, Lâm nghiệp Tiền Phong, Xổ số kiến thiết, Quản lý khai thác công trình Thủy lợi

BCĐ CPH

Tuần 1

10.

Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2018

VP UBND tỉnh

Tuần 3

II.

Văn hóa - xã hội

11.

Chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo công tác tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018

Sở GD ĐT

Tuần 1

14..

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân

Sở VHTT

Tuần 2

15.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về BHYT, BHXH

Sở Y tế

Tuần 2

16.

Chỉ đạo khai thác Hải Vân quan

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

17.

Chỉ đạo triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2017-2020

Sở VHTT

Tuần 2

18.

Chỉ đạo kiện toàn các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực Y tế, Văn hóa

Sở Y tế/ Sở VHTT

Tuần 2

19.

Chỉ đạo công tác ATTP các tháng cuối năm 2017

Sở Y tế

Tuần 3

20.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Quý IV/2017

Sở Y tế

Tuần 3

21.

Chỉ đạo triển khai Festival 2018

Trung tâm Festival

Tuần 3

III.

Nội chính

22.

Chỉ đạo xử lý hồ sơ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh Hùng" cho 64 Bà mẹ

Sở Nội vụ

Tuần 1

23.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

24.

Chỉ đạo chuẩn bị gặp mặt doanh nghiệp năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

25.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

26.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

27.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

28.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

29.

Chỉ đạo công tác thi hành pháp luật rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]