Tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 224/CTr-UBND ngày 01/11/2017)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phương án kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 3

3.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2017 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 3

4.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách 2018

Sở Tài chính

Tuần 3

5.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017, phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB 2018

Sở KHĐT

Tuần 3

6.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

7.

Phân bổ biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

8.

Số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 3

9.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

10.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4 năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

11.

Báo cáo quyết toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Tuần 3

12.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2018

Sở TNMT

Tuần 3

13.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT

Tuần 3

14.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

15.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

Sở Nội vụ

Tuần 4

16.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO

Sở Nội vụ

Tuần 4

17.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

18.

Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đông Ba

UBND thành phố Huế

Tuần 1

19.

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao thương hiệu chợ Đông Ba

Sở Công thương

Tuần 1

20.

Kế hoạch triển khai Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

21.

Quy hoạch Công nghệ thông tin

Sở TTTT

Tuần 3

22.

Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý

Sở Công Thương

Tuần 3

23.

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các chợ trên địa bàn tỉnh và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Sở Công Thương

Tuần 3

24.

Gis ngành công thương

Sở Công Thương

Tuần 3

25.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

26.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 3

27.

Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

28.

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

29.

Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

30.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 4

31.

Xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa bậc thang Alin (Alin B1, Alin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4)

Sở Công Thương

Tuần 4

32.

Đề án phát huy giá trị ẩm thực Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

33.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020

Sở Tư pháp

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

34.

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Sở Tài chính

Tuần 2

35.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2

36.

Đề án chính sách hỗ trợ Chương trình phát triển TSTT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 2

37.

Phân bổ biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

38.

Số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 3

39.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

40.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 4

41.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2017 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 4

42.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách 2018

Sở Tài chính

Tuần 4

43.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017, phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB 2018

Sở KHĐT

Tuần 4

44.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

45.

Đề án xây dựng, phát triển thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

46.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

47.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4 năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

48.

Báo cáo quyết toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Tuần 4

49.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2018

Sở TNMT

Tuần 4

50.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT

Tuần 4

51.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

52.

Kế hoạch tăng cường an ninh an toàn hệ thống thông tin tỉnh

Sở TTTT

Tuần 1

53.

Đề án mạng truyền số liệu (WAN)

Sở TTTT

Tuần 1

54.

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở TTTT

Tuần 1

55.

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh và các sở, ban, ngành

VP UBND tỉnh

Tuần 1

56.

Quyết định ban hành Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 2

57.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

58.

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Tuần 2

59.

Kế hoạch triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020

Sở Y tế

Tuần 2

60.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

61.

Quyết định ban hành Quy định đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 3

62.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

63.

Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình chi vị thành niên giai đoạn 2017-2020

Sở Y tế

Tuần 3

64.

Quyết định sửa đổi Quy chế xét tặng Giải thưởng VHNT Cố đô tỉnh

Sở VHTT

Tuần 3

65.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018

VP UBND tỉnh

Tuần 3

66.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 4

67.

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 4

68.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

69.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

70.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

71.

Kế hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng

Tuần 4

72.

Điều chỉnh Quy hoạch bến, bãi tập kết cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

73.

Kế hoạch phát triển du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Sở Du lịch

Tuần 4

74.

Kế hoạch xây dựng các tour du lịch tâm linh

Sở Du lịch

Tuần 4

75.

Kế hoạch tổ chức điều tra thị trường nhu cầu khách du lịch đến Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

76.

Kế hoạch tổ chức điều tra nhu cầu cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 4

77.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030

Sở Du lịch

Tuần 4

78.

Hình thành Trung tâm bảo quản tư liệu quốc gia

Sở VHTT

Tuần 4

79.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

80.

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

81.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

82.

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

83.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

84.

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

85.

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

86.

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2018

Sở Tư pháp

Tuần 4

87.

Kế hoạch Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

88.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 1

89.

Quy định quản lý, vận hành khai thác thẻ điện tử doanh nghiệp, cán bộ công chức, công dân

Sở TTTT/ Sở KHĐT/ VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

90.

Quy định cơ chế, chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

91.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

92.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 3

93.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 3

94.

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

95.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

96.

Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

97.

Quyết định bãi bỏ quyết định 14/2011/QĐ-UBND về Quy chế tạm thời phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

Sở Du lịch

Tuần 3

98.

Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 3

99.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

100.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

101.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

102.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

103.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

104.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

105.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

106.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức

Sở Nội vụ

Tuần 4

107.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 4

108.

Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

109.

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà Giáo Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

110.

Phê duyệt Đề án Phát triển mạng lưới Giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2017-2025

Sở LĐTBXH

Tuần 4

111.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

112.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

113.

Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B

Sở GTVT

Tuần 4

114.

Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

115.

Quyết định áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, thi công, thí nghiệm, nghiệm thu công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng

Tuần 4

116.

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi Tiêu thoát nước, ngăn triều cường, ngăn mặn, giữ ngọt tạo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sở Tài chính

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

117.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

118.

Làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

VPUBND tỉnh/Sở KHĐT

Tuần 1-2

119.

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch

Sở Du lịch

Tuần 2

120.

Họp đánh giá 6 tháng hoạt động Trung tâm Hành chính cấp huyện

Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh

Tuần 2

121.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thanh niên năm 2005

Sở Nội vụ

Tuần 2

122.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 01/11

123.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Trà

Ngày 15/11

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo đôn đốc các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ

Tuần 1- 4

4.

Chỉ đạo triển khai xử lý văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên môi trường mạng

Văn phòng UBND tỉnh/ Sở TTTT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2020;Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 1

6.

Chỉ đạo phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2020;Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH NN MTV Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 1

7.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

9.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

11.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

12.

Chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo công tác tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về BHYT, BHXH

Sở Y tế

Tuần 2

15.

Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025

Sở Y tế

Tuần 2

16.

Chỉ đạo khai thác Hải Vân quan

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

17.

Chỉ đạo triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2017-2020

Sở VHTT

Tuần 2

18.

Chỉ đạo kiện toàn các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực Y tế, Văn hóa

Sở Y tế/ Sở VHTT

Tuần 2

19.

Chỉ đạo công tác ATTP các tháng cuối năm 2017

Sở Y tế

Tuần 3

20.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Quý IV/2017

Sở Y tế

Tuần 3

21.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sở GD ĐT

Tuần 3

22.

Chỉ đạo triển khai Festival 2018

Trung tâm Festival

Tuần 3

III.

Nội chính

23.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

24.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

25.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

26.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

27.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

28.

Chỉ đạo công tác thi hành pháp luật rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]