Tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 196/CTr-UBND ngày 02/10/2017)

            

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phương án kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 2

3.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2017 – 2020

Sở KHCN

Tuần 2-3

4.

Đề án Phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025

Sở KHĐT

Tuần 4

5.

Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 4

6.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

Sở Nội vụ

Tuần 4

7.

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Sở Tài chính

Tuần 4

8.

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

9.

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

10.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO

Sở Nội vụ

Tuần 4

11.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

12.

Địa chí hành chính vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

13.

Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đông Ba

UBND thành phố Huế

Tuần 1

14.

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao thương hiệu chợ Đông Ba

Sở Công thương

Tuần 1

15.

Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở NNPTNT

Tuần 1

16.

Quy hoạch phát triển vùng sản xuất trồng trọt tập trung sản xuất sản phẩm an toàn (áp dụng VietGAP, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao) tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Sở NNPTNT

Tuần 1

17.

Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035

Sở NNPTNT

Tuần 2

18.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

19.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

20.

Quy hoạch Công nghệ thông tin

Sở TTTT

Tuần 3

21.

Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý

Sở Công Thương

Tuần 3

22.

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các chợ trên địa bàn tỉnh và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Sở Công Thương

Tuần 3

23.

Gis ngành công thương

Sở Công Thương

Tuần 3

24.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 3

25.

Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

26.

Tổ chức,biên chế,vị trí việc làm trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã của tỉnh giai đoạn 2018- 2030

Sở Nội vụ

Tuần 4

27.

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

28.

Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

29.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 4

30.

Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Sở TNMT

Tuần 4

31.

Đề án phát huy giá trị ẩm thực Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

32.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2020

Sở Tư pháp

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

33.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2025

Sở Công thương

Tuần 3

34.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

35.

Đề án xây dựng, phát triển thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

36.

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Sở Tài chính

Tuần 4

37.

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

38.

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

39.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

40.

Quy hoạch thủy lợi tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

41.

Báo cáotổng hợp danh mục các dự án trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

42.

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Tuần 2

43.

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 28 về quy định một số chính sách về dân số trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Tuần 2

44.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

Sở VHTT/ BCH Quân sự

Tuần 2

45.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

46.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

47.

Quyết định sửa đổi Quy chế xét tặng Giải thưởng VHNT Cố đô tỉnh

Sở VHTT

Tuần 3

48.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg về sản xuất, kinh doanh rượu

Sở Y tế

Tuần 3

49.

Kế hoạch “Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình năm 2017”

Sở LĐTBXH

Tuần 3

50.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC từ cấp xã đến cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

51.

Kế hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng

Tuần 4

52.

Điều chỉnh Quy hoạch bến, bãi tập kết cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

53.

Quy chế Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

54.

Kế hoạch xây dựng các tour du lịch tâm linh

Sở Du lịch

Tuần 4

55.

Kế hoạch tổ chức điều tra thị trường nhu cầu khách du lịch đến Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

56.

Kế hoạch tổ chức điều tra nhu cầu cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 4

57.

Kế hoạch Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

58.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 1

59.

Quy định phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn

Sở GTVT

Tuần 1

60.

Quy định quản lý, vận hành khai thác thẻ điện tử doanh nghiệp, cán bộ công chức, công dân

Sở TTTT/ Sở KHĐT/ VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

61.

Quy định cơ chế, chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

62.

Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân

Sở Nội vụ

Tuần 3

63.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

64.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 3

65.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 3

66.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

67.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

68.

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà Giáo Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

69.

Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 3

70.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

71.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

72.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

73.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

74.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

75.

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

VP UBND tỉnh

Tuần 4

76.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

77.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức

Sở Nội vụ

Tuần 4

78.

Quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 4

79.

Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

80.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

81.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

82.

Quy định vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

83.

Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B

Sở GTVT

Tuần 4

84.

Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

85.

Quyết định áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, thi công, thí nghiệm, nghiệm thu công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng

Tuần 4

86.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

87.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

88.

Làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

VPUBND tỉnh/Sở KHĐT

Tuần 1-4

89.

Họp báo thường kỳ quý III/2017

VP UBND tỉnh

Tuần 2

90.

Đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐTchủ đề: Văn hóa, văn minh đô thị với môi trường du lịch Thừa Thiên Huế

VPUBND tỉnh

Tuần 2

91.

Hội nghị giao ban rút kinh nghiệm triển khai giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông

Sở LĐTBXH, UBND huyện A Lưới, Nam Đông

Tuần 2

92.

Họp đánh giá 5 tháng hoạt động Trung tâm Hành chính cấp huyện

Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh

Tuần 3

93.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thanh niên năm 2005

Sở Nội vụ

Tuần 3

94.

Kiểm tra việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Sở LĐTBXH

Tuần 3

95.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 04/10

96.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Thủy

Ngày 18/10

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành bám sát Đề án, kế hoạch theo Quyết định 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

2.

Chỉ đạo đôn đốc các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

4.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ

Tuần 1- 4

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

7.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo nâng cấp phần mềm QLVB, sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử

Sở TTTT

Tuần 3-4

11.

Chỉ đạo Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể

Liên minh HTX

Tuần 1

12.

Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh

Liên minh HTX

Tuần 1

II.

Văn hóa - xã hội

13.

Chỉ đạo công tác ATTP Tết Trung Thu

Sở Y tế

Tuần 1-2

14.

Chỉ đạo triển khai Festival 2018

Trung tâm Festival

Tuần 2

15.

Chỉ đạo thành lập BQL Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Sở Y tế

Tuần 2

16.

Chỉ đạo tuyên truyền, mở rộng độ bao phủ BHYT và công tác quản lý Quỹ KCB BHYT

BHXH tỉnh

Tuần 2

17.

Chỉ đạo triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2017-2020

Sở VHTT

Tuần 2

18.

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 2

19.

Chỉ đạo triển khai Đề án xã hội hóa trùng tu và khai thác quần thể di tích cố đô Huế

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

20.

Chỉ đạo thành lập Bảo tàng Ẩm thực Huế

Sở VHTT

Tuần 3

21.

Chỉ đạo kiện toàn các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực Y tế, Văn hóa

Sở Y tế/ Sở VHTT

Tuần 3

22.

Chỉ đạo thực hiện giá dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

23.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Tuần 1-4

24.

Chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

25.

Chỉ đạo công tác tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

26.

Chỉ đạo hội thi tuyên truyền viên về BHYT, BHXH năm 2017

BHXH tỉnh

Tuần 4

III.

Nội chính

27.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

28.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

29.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

30.

Chỉ đạo triển khai Trung tâm DVC cấp tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

31.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

32.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

33.

Chỉ đạo công tác thi hành pháp luật rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

34.

Chỉ đạo xử lý hồ sơ khen cao ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017

Sở Nội vụ

Tuần 2

35.

Chỉ đạo xử lý hồ sơ Cờ thi đua Chính phủ các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016

Sở Nội vụ

Tuần 2

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]