Tăng trưởng GRDP 6 tháng năm 2020
  

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

6 tháng
năm 2019

6 tháng
năm 2020

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - Giá 2010)

Tỷ đồng

14.676

14.733

Nông Lâm ngư nghiệp

"

1.857

1.873

Công nghiệp, xây dựng

"

4.362

4.520

Trong đó: Công nghiệp

3.315

3.429

Dịch vụ

"

7.297

7.132

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

1.160

1.208

Tốc độ tăng trưởng GRDP

%

6,87%

0,38%

Nông Lâm ngư nghiệp

"

2,19%

0,84%

Công nghiệp, xây dựng

"

9,29%

3,61%

Trong đó: Công nghiệp

"

9,68%

3,44%

Dịch vụ

"

6,37%

-2,26%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

7,73%

4,13%

GRDP theo giá hiện hành

Tỷ đồng

24.572

25.454

Nông Lâm ngư nghiệp

"

3.029

3.192

Công nghiệp, xây dựng

"

7.366

7.779

Trong đó: Công nghiệp

"

5.807

6.139

Dịch vụ

"

12.245

12.408

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

1.931

2.075

Cơ cấu kinh tế

%

100,00%

100,00%

Nông Lâm ngư nghiệp

"

12,33%

12,54%

Công nghiệp, xây dựng

"

29,98%

30,56%

Trong đó: Công nghiệp

"

23,63%

24,12%

Dịch vụ

"

49,84%

48,75%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

7,86%

8,15%

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]