Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2021
  

 

Thực hiện tháng 8
năm 2020

Ước tính
tháng 8
năm 2021

Ước thực hiện tháng 8/2021 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: Ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa hè thu

25315

25480

100,7

Lúa hè thu

25315

25480

100,7

Các loại cây khác

Ngô

365

365

100,0

Khoai lang

616

353

57,3

Lạc

279

254

91,0

Rau các loại

1296

1181

91,1

Đậu các loại

442

418

94,7

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]