Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2020
  

 

Thực hiện

tháng 8/2019

 

Thực hiện

tháng 8/2020

 

Thực hiện

tháng 8/2020

so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa hè thu

25481

25315

99,35

Các loại cây khác

Ngô

480

410

85,29

Khoai lang

764

698

91,39

Mía

30

25

82,78

Lạc

237

279

118,05

Rau, đậu các loại

1313

1315

100,17

 Bản in]