Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2020
  

 

Thực hiện

tháng 7/2019

 

Thực hiện

tháng 7/2020

 

Thực hiện

tháng 7/2020

so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa hè thu

25481

25318

99,36

Các loại cây khác

Ngô

386

389

100,78

Khoai lang

239

242

101,26

Mía

30

30

100,00

Lạc

237

273

115,19

Rau, đậu các loại

1314

1348

102,59

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]