Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2020
  

 

Thực hiện cùng

kỳ năm trước

 

Thực hiện

kỳ này

 

Thực hiện kỳ này so với cùng kỳ năm trước (%)

Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)

Lúa đông xuân

28925

28692

99,19

Các loại cây khác

Ngô

1051

972

92,48

Khoai lang

1142

1223

107,09

Mía

139

120

86,33

Lạc

1160

1120

96,55

Rau, đậu các loại

3821

3777

98,86

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Lúa đông xuân

180826

170643

94,37

Rau, đậu các loại

31473

32476

103,19

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]