Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4 năm 2020
  

 

Thực hiện cùng

kỳ năm trước

 

Thực hiện

kỳ này

 

Thực hiện kỳ này so với cùng kỳ năm trước (%)

Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)

Lúa đông xuân

28925

28669

99,11

Các loại cây khác

Ngô

1039

1029

99,04

Khoai lang

1458

1343

92,11

Mía

144

139

96,52

Lạc

2968

2816

94,88

Rau, đậu các loại

3016

3171

105,14

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Rau, đậu các loại

24400

25268

103,56

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]