Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2020
  

 

Thực hiện cùng

kỳ năm trước

 

Thực hiện

kỳ này

 

Thực hiện kỳ này

so với cùng kỳ

năm trước

(%)

Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)

Lúa đông xuân

28925

28669

99,11

Các loại cây khác

Ngô

1044

1029

98,60

Khoai lang

1510

1444

95,66

Mía

131

144

109,88

Lạc

2807

2880

102,58

Rau, đậu các loại

3149

3171

100,70

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

 

 

 

Rau, đậu các loại

9201

9283

100,90

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]