Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2020
  

 

Thực hiện

tháng 11/2019

 

Thực hiện

tháng 11/2020

 

Thực hiện

tháng 11/2020

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Đơn vị tính: ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

 

 

 

Lúa mùa

449

377

84,05

Các loại cây khác

Ngô

17

5

29,41

Khoai lang

610

50

8,20

Lạc

4

2

50,00

Rau, đậu các loại

606

60

9,90

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]