Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2020
  

 

Thực hiện

tháng 10/2019

 

Thực hiện

tháng 10/2020

 

Thực hiện

tháng 10/2020

so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa mùa

449

377

83,96

Các loại cây khác

Ngô

70

107

152,43

Khoai lang

53

48

91,15

Mía

9

8

89,53

Lạc

20

21

101,48

Rau, đậu các loại

489

494

101,02

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]